Incassocharter

Wij verzoeken u om eerst het charter voor het innen van onbetaalde facturen te lezen. Klik dan op de link onderaan de pagina om verder te gaan.

Artikel 1: Toepassingen

De dienst voor het innen van onbetaalde facturen is voorbehouden voor BECI-leden.

In het onderhavige charter gelden de volgende begrippen:
- Klant: BECI-lid
- Schuldvordering: een niet-betwist bedrag van minimaal 350 euro.

Artikel 2: Aard van de toevertrouwde schuldvorderingen

De klant geeft aan BECI het mandaat om zekere, geldelijke, opeisbare en niet-betwiste schuldvorderingen te innen wanneer zij tot het volgende segment behoren:

"B-to-B", dat wil zeggen schuldvorderingen die voortvloeien uit de uitoefening van commerciële activiteiten, tussen handelaars (facturatie aan particulieren is dus uitgesloten). Ook vorderingen bij overheidsdiensten in de ruime zin van het woord worden niet in aanmerking genomen.

De klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor een foute kwalificatie van de toevertrouwde schuldvorderingen en van de op te eisen bedragen.

Voor elke toevertrouwde schuldvordering aanvaardt de klant om onmiddellijk aan BECI een kopie te bezorgen van alle documenten die zijn schuldvordering staven.

De klant gaat de verbintenis aan om aan BECI exclusiviteit voor het innen van zijn schuldvorderingen te verlenen. Dit betekent:

 • dat hij aan BECI geen schuldvordering toevertrouwt die reeds eerder door derden zou zijn behandeld (advocatenkantoren, incassokantoren, factoring, …).
 • dat hij aan BECI geen schuldvordering toevertrouwt die tegelijk door derden wordt behandeld (advocatenkantoren, incassokantoren, factoring, …).
 • dat hij aan derden (advocatenkantoren, incassokantoren, factoring, …) geen schuldvordering toevertrouwt zolang deze door BECI wordt behandeld.

BECI behoudt zich het recht voor om de inning van een schuldvordering te weigeren. BECI is niet verplicht om een eventuele weigering ten opzichte van de klant te motiveren. De schuldvordering en de documenten die erop betrekking hebben, zullen in dit geval onmiddellijk aan de klant worden teruggegeven.

Artikel 3: Procedure

1. De klant dient uitsluitend via onze website een aanvraag tot behandeling van een schuldvordering met een minimumbedrag van € 350 in.
2. De klant aanvaardt het charter via onze website.
3. De klant bezorgt ons een kopie van de documenten via e-mail.
4. Juridische analyse
5. Incassoprocedure:

De behandeling van dossiers voor minnelijke invordering voorziet de volgende stappen:

 • Controle van de adressen van natuurlijke personen in het Rijksregister, en van rechtspersonen aan de hand van gespecialiseerde databanken;
 • Feedback aan de betrokken BECI-leden over eventuele adreswijzigingen;
 • Versturing van een eerste aanmaningsbrief met gewone post, ongeacht het bedrag van de te innen schuldvordering;
 • Beheer van procedure-incidenten zoals aanvragen van factuurduplicaten, de verzending van rekening-statussen, verhuizingen, betwistingen over de aanvragen van aanzuiveringsplannen;
 • De minnelijke invordering vergemakkelijken door telefonische stimulering, SMS’en en de versturing van nieuwe aanmaningsbrieven;
 • Insolventie-attesten afleveren wanneer terugvordering duidelijk onmogelijk blijkt.

Bij het uitblijven van betaling kiest het lid één van de volgende opties:

 • Hij vraagt dat het dossier voortaan juridisch wordt opgevolgd.
 • Hij vraagt een bemiddeling via het Brussels Business Mediation Center (BBMC).
 • Hij laat de procedure stopzetten. 

Met een gerechtelijke invordering kan de schuldenaar officieel voor het gerecht worden gedaagd. Dit verloopt als volgt:

 • Dagvaarding: zodra de toestemmingen tot dagvaarding zijn ontvangen, worden betekenisexploten voorbereid en op de planning gezet van de Gerechtsdeurwaarders die voor het Gerechtsdeurwaarderskantoor optreden;
 • Planning van de dagvaarding voor de bevoegde rechtbank door de koerier van de Gerechtsdeurwaarder;
 • Ingeval het lid geen advocaat heeft om hem te vertegenwoordigen, kunnen zijn belangen tijdens de zitting worden verdedigd door een van de met incassozaken ervaren partner-advocaten van de Gerechtsdeurwaarder

Artikel 4: Tarieven en betaalvoorwaarden

 1. Dossierkosten: per ingediend dossier wordt aan het lid een forfaitair bedrag van 15 euro excl. BTW aangerekend. Dit gebeurt zodra de invorderingsdienst van BECI een aanvraag ontvangt.
 2. Ingeval van terugvordering wordt volgens onderstaand tabel een commissieloon op de geïnde bedragen ingehouden:

Vorderingen

Commissie (excl. BTW)

    van 100 tot 500 €

    van 500,01 tot 1.000 €

    van 1.000,01 tot 1.500 €

    > 1.500 €

12%

10%

8%

5%

Dit commissieloon wordt ingehouden op alle bedragen die bij de schuldenaar worden teruggevorderd, ongeacht of dit geschiedt door een betaling die de schuldenaar rechtstreeks aan het Kantoor verricht, of door een transactie van het Kantoor op de bankrekening van het lid. Bij uitblijven van een terugvordering is het lid aan BECI geen enkele commissie verschuldigd

3. Ingeval het dossier naar een gerechtelijke invordering wordt overgedragen, neemt de klant de honoraria van de advocaat en gerechtsdeurwaarderkosten (exploot van dagvaarding die het geding inleidt, betekenis van       het vonnis, beslaglegging) voor zijn rekening.

Artikel 5: Rechten en plichten van de partijen

BECI gaat ten opzichte van de klant de verbintenis aan om alle informatie die het van de klant heeft verkregen met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen.

De klant gaat de verbintenis aan om BECI binnen een termijn van uiterlijk vijf werkdagen op de hoogte te brengen van:

 • elke betaling die hij rechtstreeks van de schuldenaar ontvangt,
 • het feit dat de goederen naar hem werden teruggestuurd, met zijn schriftelijke en voorafgaande instemming (waardoor de schuldvordering minstens gedeeltelijk vervalt),
 • elk verzet dat door de schuldenaar wordt betekend,
 • elk feit dat gevolgen zou hebben voor de solvabiliteit van de schuldenaar (gerechtelijke reorganisatie, faillissement, enz.),
 • elk ander feit dat gevolgen zou kunnen hebben voor de schuldvordering.

Artikel 6: Insolvente schuldenaar

Als de schuldenaar door de rechtbank onvermogend wordt verklaard, heeft de klant de mogelijkheid om de btw te recupereren en zijn schuldvordering als “niet-invorderbare schuldvordering” te boeken. Het fiscaal voordeel van een incassoprocedure is niet gering.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur van het mandaat

Het onderhavige mandaat gaat in op de datum waarop de klant het aanvaardt.

Artikel 8: Jurisdictie

Als er  tussen de partijen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst geschillen zouden ontstaan die niet minnelijk kunnen worden opgelost, dan zullen de partijen proberen om de geschillen door bemiddeling op te lossen overeenkomstig het bemiddelingsreglement van bMediation, het Brussels Business Mediation Center, Louizalaan 500 in 1050 Brussel. Als bemiddeling geen resultaten oplevert, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Ik heb het charter gelezen en aanvaard het.