Een tweede kans

Een bekend Japans spreekwoord zegt: " 7 maal vallen, 8 maal opstaan".

Velen hebben dit aan den lijve ondervonden. Mensen die in hun domein anoniem of beroemd zijn (artiesten, sportlui, ondernemers, politici,...) hebben maar succes gekend nadat ze, soms meerdere malen, gefaald hadden.

De Europese cultuur is hier echter niet op ingespeeld: falen wordt als negatief en vaak als een zwakte ervaren waar dit in de Verenigde Staten beschouwd wordt als een element dat deel uitmaakt van het succes. Want in Amerika heeft wie gefaald heeft uit zijn fouten geleerd en is zijn ervaring een rijkdom die wie nooit iets ondernomen heeft, niet heeft.

Deze rijkdom, die voortkomt uit de mislukking, moet gevaloriseerd kunnen worden om te kunnen bloeien zodat zowel de ondernemer als alle actoren die met de ondernemer verband houden er kunnen van genieten. Want het domino-effect gaat pijlsnel op economisch vlak: een mislukkende ondernemer sleurt in zijn val klanten, leveranciers, bedienden, ondernemingen,... mee. Een succesvolle ondernemer doet zijn nabije omgeving heel snel weer opleven.

De sociale en economische impact is in alle opzichten dus groot en verdient onverdeelde aandacht van de overheid.

Europa heeft dit goed begrepen en roept op om gefailleerde ondernemers een "tweede kans" te geven. De lidstaten worden dus aangemoedigd om omstandigheden te scheppen die de ondernemers meer slaagkansen geven via preventie, begeleiding, het wegnemen van hindernissen,...

Om dit nieuwe kader te creëren moet er eerst een balans worden opgemaakt van de oorzaken van de mislukking. Deze oorzaken kunnen exogeen (buiten de ondernemer gelegen), endogeen (eigen aan de ondernemer) of gemengd (een combinatie van beiden) zijn.

De analisten rekenen tot de exogene oorzaken: de economische crisis, onaangepaste politieke maatregelen, een wijziging in het consumentengedrag, een globalisering die door de kleine structuren slecht wordt aangepakt,...

Tot de endogene oorzaken behoren: een onderkapitalisering bij de start van de activiteit, slecht financieel beheer, gebrek aan managertools...

Gemengde oorzaken zijn: onaangepastheid van de ondernemer aan de conjunctuur, aan de klanten, aan de concurrenten,...

Verzonken in de bedrijvigheid en in de belangrijke dagelijkse taken neemt de ondernemer niet vaak genoeg de nodige afstand om een globaal overzicht te verkrijgen. Hij zwoegt en is druk in de weer waarbij hij vergeet regelmatig de tijd te nemen om een balans op te maken.

Het COM (Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden) begeleidt zelfstandigen die problemen hebben. Strategen, advocaten, boekhouders, financiële deskundigen,... geven hen raad om de draad weer op te nemen.

Maar wanneer de situatie niet rechtgezet kon worden (vaak omdat de ondernemer te laat komt aankloppen) moeten de omstandigheden geschapen worden om de activiteit snel te kunnen afsluiten en de strijdvaardige ondernemers "een tweede kans" te geven.

De boeken neerleggen of ervoor kiezen het project stop te zetten omdat het niet meer werkt, laat vaak diepe sporen na. Na een faillissement is de psychologische en financiële impact zo zwaar dat bepaalde mensen zeggen: "nooit meer".

Anderen richten opnieuw een onderneming op uit gebrek aan andere vooruitzichten zonder daarbij de vroegere toestand te evalueren en zonder professionals raad te vragen. Vaak herhalen de vroegere situaties zich dan, zonder veel geluk.

Een derde categorie ondernemers herbegint onmiddellijk of na een bepaalde tijd, in de overtuiging dat ze de moed niet mogen laten zakken, dat ze altijd mogelijkheden hebben en dat ze succes kunnen hebben. Strijdvaardig als ze zijn, gaan ze vaak de uitdaging aan met succes... maar geven ze toe dat ze zich vaak heel alleen voelen.

Ongeacht het profiel is het belangrijk de balans op te maken zowel van het verleden als van de toekomst. De ondernemer vaart er wel bij om zich te laten begeleiden en zo alle kansen op succes te grijpen.

Beci wil deze begeleiding aanbieden aan wie opnieuw wil ondernemen.

Dit gebeurt via een interne, gespecialiseerde dienst die voorbehouden is aan wie opnieuw wil ondernemen: coaching, financiële steun, professionals in commerciële strategie,... worden voorgesteld.

Beci maakt er eveneens een erezaak van om de aandacht van de overheid te vestigen op de structurele belemmeringen waarmee ondernemers op het terrein geconfronteerd worden: toegang tot kredieten, trage justitie, administratieve rompslomp, verwarring tussen bepaalde administraties,...

Het staat vast dat gunstige omstandigheden creëren voor een "tweede kans" in onze regio niet alleen voor een economische heropleving maar ook voor een sociale en eenvoudigweg... menselijke heropleving zal zorgen.

Indien u van plan bent om opnieuw een activiteit te starten of indien u inlichtingen wil over de "Tweede kans" begeleidingsprojecten van BECI, kan u contact opnemen met Hayate El Aachouche op het nummer 02 643 78 34 of via he@beci.be.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Hayate El Aachouche, Adviseur Tweede Kans, op 01/10/2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be