Inkomsten verkrijgen in geval van faillissement

In de huidige economische situatie is het verre van gemakkelijk een onderneming te runnen”. Het lijkt wel of deze zin diep in het collectief bewustzijn zit gegrift. Wel ja, het zijn moeilijke tijden. Ook de overheid heeft dit begrepen, zoals blijkt uit een aantal wijzigingen die sinds het begin van het jaar in de wetgeving zijn aangebracht. De aanpassing van de ‘sociale verzekering ingeval van faillissement’ hoort ontegensprekelijk bij de betere maatregelen.

Sinds 1 januari 2012 zijn in ons land 6678 bedrijven failliet verklaard(1). 1396 daarvan waren in het Brussels Gewest gevestigd. Het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 heeft een ‘sociale verzekering ingeval van faillissement’ ingevoerd waardoor failliet verklaarde zelfstandigen bepaalde sociale rechten konden handhaven en een uitkering genieten. Dankzij deze maatregel konden zelfstandigen evenals mandatarissen en actieve vennoten van failliet verklaarde ondernemingen een sociale dekking behouden en maximum 12 maanden lang een uitkering krijgen. Dit beantwoordde aan een duidelijke behoefte: “hoe kan ik mijn lasten betalen als ik mijn faillissement aanvraag en op korte termijn geen ander inkomen heb?

Even aan herinneren dat het bedrag van deze maandelijkse uitkering gelijkloopt met het minimumpensioen. Voor een volledige carrière (45 jaar) vertegenwoordigt dit 1.027,28 euro per maand voor een alleenstaande en 1.336,54 euro per maand voor een gezin. De aanvraag diende uiterst drie maanden na de faillietverklaring te worden ingediend en de aanvrager mocht slechts één keer in zijn loopbaan hierop een beroep doen.

Om het tweede-kansondernemerschap te ondersteunen, heeft de Ministerraad van 14 september 2012 een ontwerp goedgekeurd waarmee Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen, bovenstaande procedure aan de economische werkelijkheid wenst aan te passen. Het is dus de bedoeling de wetgeving dichter bij het terrein te brengen.

Een kijkje naar het aantal zelfstandigen die van deze maatregel gebruik hebben gemaakt, verraadt onmiddellijk dat de procedure nauwelijks of zelfs helemaal niet is gekend. De verscheidene sociale verzekeringsfondsen en de handelsrechtbanken van ons land gaan dus extra inspanningen leveren om de informatie beter te verspreiden.

Vooreerst verlengt het nieuwe systeem de periode waarin de aanvraag moet worden ingediend: de drie maanden na de faillietverklaring worden er nu zes om de gefailleerde meer tijd te geven om zijn rechten te laten gelden. Bovendien is de toepassing van de sociale verzekering voortaan soepel inzetbaar: “de aanvrager mag in zijn loopbaan meerdere malen een beroep doen op deze verzekering zolang hij het maximum van 12 maanden niet overschrijdt.

Ten slotte dekt de verzekering nu ook de zelfstandigen die hun activiteiten omwille van “onvoorziene gebeurtenissen” hebben moeten stopzetten. “De verzekering na failliet zal voortaan ook gebeurtenissen dekken die de verderzetting van de beroepsactiviteit van de zelfstandige onmogelijk maken, namelijk ingeval van natuurrampen, vernieling van werktuigen en/of van het bedrijfsgebouw, brand en zelfs bepaalde gevallen van allergieën.

Een concreet voorbeeld om de nieuwe procedure toe te lichten:

De heer J. vraagt zijn faillissement aan op 25/03/2010, wat door een verklarend vonnis wordt bevestigd. Hij wenst een beroep te doen op de sociale verzekering ingeval van faillissement en dient een aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Hij geniet dus een sociale dekking en ontvangt zeven maanden lang een uitkering. De heer J. vindt een nieuwe baan en slaagt erin zijn situatie te stabiliseren. Hij beslist dan een nieuwe zelfstandige activiteit te starten. Spijtig genoeg dwingt een brand in de werkplaats de heer J. in november 2012 zijn activiteit eens te meer te onderbreken in afwachting van de herstelling van zijn werkplaats. Voortaan heeft hij dus de mogelijkheid vijf maanden lang de verzekering ingeval van faillissement opnieuw in te roepen. Gedurende deze periode wordt hij bovendien van sociale bijdragen vrijgesteld.

Voor bijkomende informatie neemt u gerust contact met ons Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden: Cindy Torino, ct@beci.be , www.ced-com.be

(1)Aantal faillissementen tussen 1 januari 2012 en eind augustus 2012. Bron: Graydon