Ik ontwikkel

Op zoek naar een kantoorhuurovereenkomst of een brief voor ingebrekestelling?

U wilt een onderneming overdragen of overnemen en u wenst hulp?

 

De week van de KMO

Internationale,commerciële, juridische, fiscale, sociale of strategische vragen? Een admninistratif probleem?

Beci organiseert De week van de KMO - 4de editie, 5 dagen non-stop en gratis advies voor alle bedrijfsleiders en zelfstandigen.

                 

Op zoek naar een kantoorhuurovereenkomst of een brief voor ingebrekestelling?

Zoek niet langer! BECI heeft een lijst opgesteld met voorbeelden van brieven en contracten die worden gebruikt in het zakenleven.

Hier vindt u de lijst met documenten die wij u ter beschikking stellen:

  1. Handelshuurovereenkomst
  2. Huurovereenkomst voor kantoren – werkplaatsen – opslagplaatsen
  3. Overeenkomst voor het stopzetten van een handelsfonds
  4. Handelsagentuurovereenkomst
  5. Exclusieve concessieovereenkomst
  6. Algemene verkoopsvoorwaarden
  7. Vertrouwelijkheidsovereenkomst
  8. Eigendomsvoorbehoudclausule
  9. Statuten van de vzw
  10. Brief voor ingebrekestelling bij niet-betaling

Leden voordeel Deze documenten in papieren of elektronisch formaat zijn gratis en uitsluitend voorbehouden voor leden van BECI!

Voor meer informatie en voor het bestellen van de documenten kunt u terecht bij onze adviseurs :

Frédéric Simon, sociaal adviseur
T 02 643 78 17 - fs@beci.be

Stéphanie Van Stichel, juridisch adviseur
T 02 563 68 17 - svs@beci.be

 

 

U wilt een onderneming overdragen of overnemen en u wenst hulp?

Een handelzaak of een onderneming overdragen of overnemen is geen alledaagse activiteit. Bij een dergelijk project komt heel wat kijken. U kan een beroep doen op een waaier van vaardigheden.

Uw vragen

 

Hulp nodig? Wendt u tot adviseurs, zij staan voor u klaar!

Mirella Zaccagnini
T 02 643 78 46 - mz@beci.be

 

Hoe een over te nemen onderneming of een overnemer vinden?

België telt talloze actoren die actief zijn in de ondernemingsoverdracht, o.a. banken, accountants, gespecialiseerde consultants, vastgoedagentschappen, notarissen, gespecialiseerde magazines, advocaten of elektronische platformen.

Het Brusselse platform voor ondernemingsoverdracht heet Brutrade (www.brutrade.be).
Brutrade wil vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en informatie verstrekken over de verschillende aspecten van de overdracht. BECI is partner van dit project en kan uw profiel als overdrager of overnemen online plaatsen.

Er bestaan gelijkaardige platformen voor Vlaanderen (www.overnamemarkt.be) en Wallonië (www.sowaccess.be)

De overdracht van een onderneming is een complexe aangelegenheid waarbij financiële, fiscale, juridische en psychologische elementen komen kijken. Om ernstige problemen te vermijden is het voor de overdrager en de overnemer heel belangrijk om een beroep te doen op een of meer professionals.

 

Moet ik een handelszaak of aandelen verkopen/kopen?

Wat zijn de verschillen?
Een handelszaak is per definitie een amalgaam van roerende en onroerende, van materiële en immateriële (klanten, goodwill) goederen. We kunnen ook spreken van een overdracht van de activa van de onderneming, aangezien de verbintenissen van het passief ten laste blijven van de overdrager.
Een aandeel vertegenwoordigt, in vennootschappen op aandelen (nv, bvba, cvba, …), een eigendomsrecht dat gelijk is aan een deel van het maatschappelijk kapitaal; het is ook een recht dat de aandeelhouder heeft op de vennootschap.

Een zelfstandige zal zijn activiteit alleen kunnen overdragen in de vorm van een handelszaak. In geval van een vennootschap is het perfect mogelijk ofwel aandelen ofwel de of een handelszaak (een winkel bijvoorbeeld) over te dragen.

De keuze voor een bepaald type overdracht zal een invloed hebben op verschillende vlakken: de overdrachtprijs, de financieringswijze van de overname, de fiscale impact (afschrijving, belasting van de meerwaarden), de te vervullen formaliteiten, …

 

Hoe een overdrachtwaarde bepalen?

Er bestaan verschillende methoden om een overdrachtswaarde te berekenen. Vertrouw de waardering van uw onderneming niet toe aan een zogezegde deskundige die u een prijs geeft op basis van enkel en alleen de cilinderinhoud van uw wagen (zelfs al mocht dit belangrijk zijn voor de overdracht).

De algemeen door professionals aanvaarde methoden zijn de vermogenswaarde, de rendementswaarde en de waarde van de geactualiseerde toekomstige cashflows. Een onderneming evolueert binnen een veranderend economisch klimaat, een evolutie waarmee rekening gehouden dient te worden. Voor een correcte waardering van een onderneming moet een gedetailleerde studie gemaakt worden van elementen als uw boekhoudsituatie, uw organisatie, de markttendens, de lopende contracten, enz. Vetrouw deze analyse toe aan echte beroepsmensen.

U wilt meer weten over de waardering en de toepasselijke methoden? Doe een beroep op de adviseurs van BECI.

 

Hoe de overname financieren?

U hebt de onderneming gevonden die voldoet aan uw wensen, nu is het zaak de aankoop ervan te financieren.

Er zijn verschillende instellingen die u kunnen helpen:

Deze instellingen kunnen tegemoetkomen in de vorm van een deelname in het kapitaal of in de vorm van een (al dan niet) achtergestelde lening.
Wie ‘krediet’ zegt, zegt ook ‘waarborg’; het Brussels Waarborgfonds kan u echter helpen met een aanvullende waarborg om krediet te krijgen bij de bank.

BECI is een ondersteunende structuur die door het Participatiefonds erkend is voor de start- en solidaire leningen.
De adviseurs van BECI staan u bij voor een optimale financiering van de overname. Ze helpen u met de voorbereiding van het kredietaanvraagdossier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs

 

Welke documenten en formaliteiten dienen voorbereid te worden?

Zoals voor elke commerciële transactie moet er een vertrouwensrelatie bestaan tussen de partijen. Maar een vertrouwensrelatie betekent niet blind vertrouwen. Er dienen een heleboel documenten en informatie gecontroleerd te worden om een overdracht onder goede voorwaarden te garanderen.

Het is belangrijk om elementen te onderzoeken zoals de financiële situatie van de onderneming, haar socio-economisch klimaat (markttendens, evolutie van de concurrentie), de conformiteit met de regelgeving van de sector, de contracten, organisatie, inachtneming van de wettelijke voorschriften, relaties met leveranciers en klanten, enz.

De overdrager zal al deze elementen en nog een heleboel andere aanwenden om de overnemer te overtuigen van de waarde van de onderneming; het is dan ook aan de overnemer om ze stuk voor stuk te onderzoeken en er op die manier voor te zorgen dat hij de onderneming koopt met kennis van zaken.

U wilt uw onderneming overdragen en een presentatiedossier voorbereiden?

U wilt er zeker van zijn dat u een goede zaak doet met de onderneming die u wenst over te nemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.