03/10/2017

Een check-list voor uw contracten

Welke contractuele clausules mag u niet vergeten bij het opstellen van een contract? Waarschijnlijk hebt u zich deze vraag al vaker gesteld. Onze checklist is dus bijzonder handig. Ze legt de nadruk op de belangrijke clausules die in elk contract moeten staan. Let wel: deze lijst is een geheugensteuntje, maar wij beweren in geen geval dat ze volledig is. Ze zal nooit het advies van een specialist kunnen vervangen.

Download hier de fiche

1.    Titel van de overeenkomst

 • Hij verduidelijkt in het kort het onderwerp van het contract, en meer bepaald het type contract (bv.: agentuurovereenkomst, concessieovereenkomst, makelaarsovereenkomst, huurovereenkomst voor een handelspand enz.).            
 • De titel is echter niet van doorslaggevend belang (in tegenstelling tot de inhoud van de overeenkomst). Als u zich vergist, kan de titel nog worden gewijzigd.

2.    Identificatie van de partijen 

 • Een contract betrekt minimaal twee partijen. Het is belangrijk beide partijen te identificeren en hun volledige gegevens te vermelden.    
 • De gegevens van een vennootschap bestaan uit: de naam van de vennootschap en de ondernemingsvorm, de maatschappelijke zetel, het bedrijfsnummer en het btw nummer.
 • Voor een vennootschap dient eveneens de volgende vermelding te worden gebruikt: “geldig vertegenwoordigd door …”.

3.     Inleidingsclausule 

 • Presentatie van de context en van de redenen waarom de partijen elkaar verbinden.

4.    Onderwerp van de overeenkomst

 • Het onderwerp is verplicht. 
 • Het geeft een algemene beschrijving van de overeenkomst tussen de partijen. Het focust op de voornaamste plicht die de partijen aanzet de verbintenis aan te gaan.      
 • Het moet heel nauwkeurig zijn om elke dubbelzinnigheid te vermijden.

 5.    Definities 

 • Definitie van de technische termen.
 • Hierbij is het de bedoeling om eventuele tekortkomingen, misverstanden of uiteenlopende interpretaties te vermijden die aan een ontoereikende nauwkeurigheid te wijten zouden zijn.

 6.    Rechten en plichten van de partijen 

 • Deze sectie beschrijft alle belangrijke verbintenissen die de partijen aangaan. Het zijn verplichtingen om iets te doen of niet te doen.          
 • Het is van belang dat een evenwicht wordt bereikt tussen de rechten en plichten aan elke partij.

 7.     Verantwoordelijkheden van de overeenkomst-sluitende partijen

 • De verantwoordelijkheid kan eenzijdig of wederzijds zijn.     
 • De partijen kunnen bovendien bepaalde beperkingen van hun aansprakelijkheid voorzien.

 8.    Bezoldiging

 • Bepaling van de betalingsmodaliteiten: betaalmiddelen, betaaltermijn, sancties ingeval van laattijdige betaling.      
 • Desnoods een evolutie van de prijzen voorzien door het vastleggen van een indexatiepercentage.

 9.    Vertrouwelijkheid

 •  Indien sommige informatie van vertrouwelijke aard is, dient dit te worden bepaald en moet worden vastgelegd in welke context (of voor welk doel) de vertrouwelijke informatie al dan niet mag worden gebruikt.

10. Datum, duur en verlenging

 • De datum van de overeenkomst is vaak de datum van ondertekening en de datum waarop ze van kracht wordt. Het contract kan echter ook op een andere datum (vóór of na de ondertekening) van kracht worden. Het is belangrijk om eventuele opschortende of ontbindende voorwaarden te vermelden. 
 • De duur van de overeenkomst is bepaald of onbepaald. Het contract moet dit vermelden. Indien het contract de duur niet verduidelijkt, kan de duur als onbepaald worden beschouwd, wat de partijen niet noodzakelijk wensen.       
 • Ingeval van verlenging moeten de voorwaarden hiertoe worden bepaald.     
 • Ingeval van niet naleving van termijnen, kan de benadeelde partij uit de overeenkomst stappen. (Voorbeeld: als de leverancier de afgesproken termijn niet naleeft en de goederen dus niet tijdig levert, kan de andere partij zijn rechten terugkrijgen.)

11. Contractbeëindiging

 • Ontbindingsclausule
 1. Bestaan van een fout in hoofde van een partij.
 2. Het is belangrijk om een uitgang te voorzien in geval één van de partijen zijn verplichtingen in het raam van de overeenkomst niet naleeft (vandaar het belang om zeer duidelijk en nauwkeurig de verplichtingen van de partijen en de uitvoeringstermijnen te bepalen).
 3. De partijen kunnen een opzeggingstermijn en eventueel ook een schadevergoeding voorzien.
 • Opzeggingsclausule
 1. Wanneer geen van de partijen een fout heeft begaan.
 2. Dit is de mogelijkheid voor de partijen om in onderlinge overeenstemming het contract te verbreken – of eenzijdig, met compensatie voor de andere partij.             
 • Het is van belang om de gevolgen van een contractverbreking te voorzien. Sommige clausules van de overeenkomst blijven trouwens van kracht na beëindiging van de overeenkomst. Sommige verplichtingen kunnen blijven bestaan enz. De partijen moeten dit in een clausule van de overeenkomst voorzien. 

 

12. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtscolleges 

 • Het is van belang dat de partijen voorzien wat ze zullen doen in geval van een geschil.        
 • Met betrekking tot de toepasselijke wetgeving: het wordt de partijen aangeraden een wetgeving te kiezen die ze kennen (bv. toepassing van het Belgische recht in geval van een geschil).   
 • Met betrekking tot de bevoegde rechtscolleges:
 1. Minnelijke oplossingen (verzoening, bemiddeling, arbitrage) moeten voorrang krijgen, omdat ze goedkoper en sneller zijn.
 2. Pas nadien de mogelijkheid voorzien om de bevoegde gerechtshoven en rechtbanken in te roepen.

13. Datum, plaats en handtekeningen van de partijen

 • Opgelet: er dienen even veel exemplaren te zijn als partijen in de overeenkomst.