Focus op de Tax Shift en de vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen

De Tax Shift is één van de belangrijkste maatregelen van de regering Michel I. De Tax Shift bestaat uit een verschuiving van de fiscale en parafiscale lasten om zo de lasten op arbeid te verlagen. Het doel van de regering is om op deze manier de jobcreatie en de competitiviteit van onze ondernemingen te versterken.

Op fiscaal vlak heeft de regering een aantal maatregelen ingevoerd om de netto inkomsten (en dus de koopkracht) van werknemers te verhogen (wijziging van de belastingtarieven, forfaitaire beroepskosten en de belastingvrije som). Ze heeft eveneens fiscale maatregelen getroffen in het voordeel van de werkgevers, zoals de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegen-en nachtarbeid. Wij wijzen er evenwel op dat bepaalde zogenaamde financieringsmaatregelen een zeker tegengewicht bieden, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van de algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%.

Op parafiscaal vlak, wat hier verder wordt besproken, worden drie belangrijke maatregelen – hieronder opgenomen – getroffen met als doel het verlagen van de arbeidskost.

Wij vestigen er ook kort de aandacht op dat de Tax Shift eveneens de sociale bijdragen voor zelfstandigen (verlaging) heeft gewijzigd, alsook de zogenaamde bijzondere “DECAVA” bijdragen op de toeslagen “SWT, SWAV, enz” die door de werkgever worden uitbetaald (verhoging).

Enerzijds heeft de regering een algemene en geleidelijke vermindering van de basissociale werkgeversbijdragen ingevoerd. Het percentage van 32,4% dat voorheen van toepassing was op een werknemer, werd op 1 april 2016 verminderd tot 30% en zal op 1 januari 2018 verder verminderd worden tot 25%.

Anderzijds heeft de regering een geleidelijke wijziging van de berekening van de zogenaamde “structurele” vermindering van de werkgeversbijdragen voorzien teneinde de lage (en gemiddelde) lonen te begunstigen en dus de hoge lonen hiervan op termijn uit te sluiten.

Tot slot heeft de regering het systeem van de vermindering van sociale bijdragen voor de doelgroep “eerste aanwervingen” uitgebreid en versterkt. In dit kader, werd er veel gesproken over de totale en “levenslange” vrijstelling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste werknemer die aangenomen wordt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

In het hierbij gevoegde document wordt de focus gelegd op de – vaak weinig bekende – systemen van verminderingen van patronale sociale zekerheidsbijdragen, die gewijzigd werden in kader van de Tax Shift.

Dit zijn mogelijks interessante maatregelen voor ondernemingen om aanwervingen te stimuleren. Volgens bepaalde persberichten zouden de positieve effecten van de Tax Shift op de tewerkstelling zich reeds laten voelen.

Wij hebben een lijst met 10 belangrijke sleutelvragen aangaande de vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen opgesteld. Wij proberen deze zo te beantwoorden dat de praktische toepassing ervan door werkgevers eenvoudiger wordt.

 Veel leesplezier!

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Nadège Toussaint, CLAEYS & ENGELS Avocats,  op 02.06.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.