Bedrijf en Justitie

Bedrijf en Justitie... Het onderwerp kan op het eerste gezicht overbodig lijken, maar daarmee zouden we voorbijgaan aan de belangrijkheid ervan.

Want welke bedrijfsleider heeft nog nooit een conflict gehad met een zakenpartner, een klant, een onderaannemer? Bij BECI krijgen we ze geregeld over de vloer. Maar in plaats van te focussen op het conflict zelf, willen we nagaan hoe bedrijfsleider hiermee omgaan en conflictbehandeling aanpakken.

Hoe pakken bedrijfsleiders conflicten aan?

Om de verwachtingen van de bedrijven beter te begrijpen, heeft BECI meer dan honderd Brusselse bedrijfsleiders bevraagd.

Uit de enquête blijkt dat bedrijfsleiders pragmatisch en rationeel te werk gaan. Ze geven leiding aan hun teams, ze houden besprekingen, voeren onderhandelingen en geven de voorkeur aan het opbouwen van langtermijnrelaties met hun klanten. Maar wanneer een geschil de kop opsteekt, hebben ze - paradoxaal genoeg - de neiging om zich er zo vlug mogelijk vanaf te maken. Ze geven een situatie die hen nochtans direct aanbelangt uit handen en kijken vanop een afstand toe hoe hun advocaat het probleem behandelt. De bevraging geeft ook aan wat bedrijfsleiders denken over advocaten en hun dienstverlening:

  • 94% van de bedrijfsleiders geeft de voorkeur aan een advocaat die in het belang van zijn cliënten tegen hen ingaat
  • 63% vindt de erelonen overroepen
  • 60% bestempelt advocaten als zijnde bekwaam, luisterbereid en volhardend. Toch hebben ze kritiek op hun gebrekkige beschikbaarheid, hun overmatige voorzichtigheid, hun gebrek aan inlevingsvermogen en hun gevoelloosheid.  

En wie advocaat zegt, zegt in het merendeel van de gevallen[1]… rechtszaak. Uit de gevoerde enquête blijkt dat 79% van de bevraagden uitermate veel belang hecht aan de persoonlijkheid van de rechter en meer bepaald aan de ervaring die hij heeft opgedaan alvorens in de magistratuur te gaan. Handelsrechters die zelf bedrijfsleider zijn geweest, begrijpen waarschijnlijk beter de problemen die een rechtszaak kan meebrengen en zullen wellicht meer geneigd zijn om een oplossing te zoeken die voor alle partijen gunstig is.

Maar het professionele parcours van een rechter is een van de vele elementen waarover de rechtzoekende en a fortiori de bedrijfsleider geen controle heeft.

Mogelijke alternatieven…

Er bestaan nochtans alternatieven voor de traditionele rechtsgang waarbij de rechter een eenzijdige beslissing neemt.

Ze bieden het voordeel dat de verschillende partijen de uitkomst van het geschil mee kunnen bepalen. Rechters worden steeds meer bewust gemaakt van deze alternatieven en worden hiertoe ook opgeleid. Ze stellen deze dan ook geregeld voor aan de verschillende partijen. 61% van de bevraagden is trouwens van mening dat een goede advocaat alternatieve conflictoplossing moet voorstellen.  

Arbitrage, verzoening of bemiddeling zijn enkele alternatieven die voorhanden zijn. In het geval van arbitrage, wordt het geschil weliswaar niet behandeld door een staatsrechter, maar moet de zaak toch nog altijd voorkomen voor een privérechter. In het geval van bemiddeling, wordt het geschil op een heel andere manier aangepakt. De derde die de verschillende partijen ontvangt, gaat geen beslissing treffen, maar gaat de partijen aanhoren en ondervragen zodat ze zelf tot een oplossing voor hun geschil kunnen komen.  

De werkwijze is dus volledig anders. De  bemiddeling is bovendien

  • vertrouwelijk: documenten die worden uitgewisseld of voorstellen die worden gedaan tijdens de bemiddelingsperiode, kunnen later nooit worden gebruikt indien de bemiddeling zou mislukken;
  • snel;
  • goedkoper dan een rechtsprocedure;
  • vrijwillig: de verschillende partijen moeten overeenkomen dat ze bemiddeling een kans willen geven;
  • efficiënt: in 75%[2] van de gevallen wordt een akkoord bereikt!

Welk besluit kunnen we hieruit trekken?

Bedrijfsleiders staan met beide voeten op de grond wanneer ze hun zaken regelen.

Maar als een conflict opduikt, verwachten ze van hun advocaat dat deze hen de best mogelijke oplossing voorstelt ook al staat deze hen niet altijd aan. Maar de beste oplossing is niet altijd naar de rechter stappen. Bedrijfsleiders zoeken oplossingen waar ze vat op hebben en die net zoals zijzelf pragmatisch, snel en efficiënt zijn. Advocaten hebben dus duidelijk een rol te spelen in het zoeken naar oplossingen die tegemoet komen aan de leefwereld van bedrijfsleiders. Maar dan moeten ze wel meer begrip en interesse betonen voor hun cliënten. Uit de enquête blijkt immers dat bedrijfsleiders van mening zijn dat advocaten eerder interesse betonen voor het dossier dan wel voor de cliënt als persoon.

Er werden alternatieve oplossingen op de rails gezet. Volg dus het goede spoor!

 


[1] De bevraagden geven aan dat advocaten slechts heel zelden optreden als conflictoplosser en dat de zaak meestal eindigt voor de rechter.

[2] http://www.justice-en-ligne.be/article487.html, p. 12 van de enquête die door bMediation e, de Federale Bemiddelingcommissie werd uitgevoerd.

 

Dit artikel werd geschreven door Laila Nejar, Juridische adviseur, op 02.02.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.