Ik moet een contract ondertekenen met mijn klant. Waarop moet ik letten?

De ondertekening van een contract mag men niet lichtzinnig opvatten. Zodra een contract ondertekend is, zijn beide partijen gebonden door de clausules! Sommige clausules verdienen dan ook een bijzondere aandacht.

A. De clausules die de betalingsmodaliteiten verduidelijken

Het is beter om volledig te zijn en om alle aspecten in verband met het betalen van de prijs zeer duidelijk te omschrijven. Zo moet de clausule van de algemene voorwaarden met betrekking tot de betaling melding maken van:

  • de betalingstermijn en de datum waarop deze termijn aanvangt;
  • de plaats van de betaling;
  • de betalingswijzen die door de crediteur worden aanvaard;
  • de sancties in geval van niet-uitvoering door de debiteur.

De schuldeiser heeft er tevens alle belang bij om zijn maatschappelijke zetel als plaats van betaling op te geven. Zonder deze verduidelijking, is de plaats van betaling doorgaans de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de debiteur, dus van de klant!

B. Sancties wegens niet-betaling of betalingsachterstand

1. Het schadebeding evalueert vooraf de schade die zou voortvloeien uit het niet-nakomen van een verplichting en voorziet een forfaitaire schadevergoeding.

2. De verwijlinterestclausule moet twee zaken verduidelijken:

- vanaf wanneer zijn er verwijlinteresten verschuldigd? Bijvoorbeeld “verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling”;
- tegen welk percentage? Er kan verwezen worden naar de wettelijke rentevoet of naar de rentevoet voorzien door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

C. Bemiddelingsclausule en de de clausule van toewijzing van bevoegdheid in geval van conflict

Het is gebruikelijk om een bemiddelingsclausule in te lassen. Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om een geschil op te lossen waarbij partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn rol bestaat erin om partijen ertoe te brengen om zelf een (constructieve) oplossing voor hun conflict te vinden. Het voordeel van bemiddeling is dat het om een snelle, efficiënte en kostenbesparende geschillenoplossing gaat.

Het is ook nuttig om een clausule van toewijzing van bevoegdheid te voorzien, die bepaalt dat, ingeval de bemiddeling mislukt, de bevoegde rechtbank de rechtbank is van de plaats van uitvoering van de kenmerkende prestatie van het contract, of om te verduidelijken dat alleen “de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de schuldeiser bevoegd is”. Zo zullen, ongeacht of de verweerder woonachtig is in een ander gewest of in het buitenland, indien de maatschappelijke zetel van de schuldeiser in Brussel gevestigd is, de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn.

De Griekse dichter en tragedieschrijver Sophocles zei het al: “Hoe lager de risico’s, hoe beter de onderneming”.

U wilt een objectieve mening over uw contracten? U wilt beschikken over een bijzonder model? Neem dan contact op met onze adviesdienst, onze juristen staan voor u klaar! an@beci.be – 02 563 68 56