Een van onze klanten maakt gebruik van de wet op de continuïteit van ondernemingen. Sinds 1 augustus 2013 kunt u echter op een betere bescherming rekenen 

Om bedrijven die in moeilijkheden verkeren, te helpen zich te herstellen, ontstond begin 2009 in ons juridisch landschap de zogenaamde Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO). 

Perfecte wetten bestaan niet. Na vier jaar bestaan van de WCO is het duidelijk dat ook deze niet volmaakt is. Om een oplossing te bieden voor een aantal praktische uitvoeringsmoeilijkheden en tegelijk de bescherming en de ontwikkeling van ondernemingen te vrijwaren, werd vanaf 1 augustus 2013 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Die hebben onder andere betrekking op de toegang tot de procedure, de voorbereiding van het dossier, de rol van de boekhoudkundigen en een betere bescherming van de schuldeisers.

Geachte klant, onze vennootschap geniet voortaan een procedure van gerechtelijke reorganisatie!” U hoeft zich niet meer te verwonderen als u een dergelijk bericht in uw mailbox krijgt. Om informatie door te sturen aan ondernemingen die het ‘slachtoffer’ zijn van een klant in moeilijkheden, is e-mail nu een geldig communicatiemiddel. Op termijn krijgt u ook de mogelijkheid om het dossier van de klant op afstand te raadplegen en dus bij elke stap van de procedure op de hoogte te blijven van de minste verandering. Wanneer een onderneming vraagt om door deze wet beschermd te worden, verbindt ze zich ertoe aan de rechtbank een uitvoerig pakket informatie door te geven, waaronder haar financiële situatie, de geplande of reeds uitgevoerde herstelmaatregelen enz. Als dan blijkt dat de door het bedrijf geleverde data onjuist of onvolledig zijn, kunt u, als schuldeiser, vragen dat de toegekende bescherming vroegtijdig en op een vereenvoudigde manier wordt opgeheven.

Ook de rechtbank krijgt nieuwe privileges. Als de rechter oordeelt dat hijzelf of een van de betrokken partijen niet meer of niet meer voldoende wordt geïnformeerd, kan hij van het bedrijf in moeilijkheden bijkomende informatie eisen, zoals de periodieke bijwerking van de lijst van schuldeisers.

Behalve aan dit informatieluik wordt ook meer aandacht besteed aan de bescherming van uw rechten. Voordien kon de onderneming die onder de bescherming van de procedure stond, u voorstellen tot 100% van uw schuldvordering op te geven. Het is niet moeilijk te raden hoeveel gevallen van misbruik deze mogelijkheid heeft teweeggebracht. Er werden dus grenzen opgelegd. Het terugbetalingsplan mag u voortaan niet minder dan 85% van de werkelijke schuld aanbieden. Als de klant u een bedrag van 1000 euro schuldig is, zal hij dus minimaal een terugbetalingsplan van 150 euro moeten voorleggen. Bovendien moeten alle begunstigden van dit terugbetalingsplan op gelijke voet worden behandeld… op enkele uitzonderingen na, ten gunste van de sociale zekerheid en de belastingen, die op de andere schuldeisers voorrang krijgen.

Omdat bijkomende stortingen die niet in dit terugbetalingsplan zijn voorzien, de overlevingskansen verbeteren van ondernemingen die een reorganisatie doorstaan, worden zulke betalingen toegestaan. U blijft, ondanks deze mogelijkheid, beschermd want indien een schuldeiser op een frauduleuze manier ten nadele van een andere wordt bevoordeeld, dan kunt u de vroegtijdige opheffing van de bescherming aanvragen. Vrijwillige betalingen worden dus toegestaan voor zover ze duidelijk bijdragen tot de inspanningen voor continuïteit.

Als uw klant van deze procedure gebruik maakt, blijft u, als schuldeiser, verplicht het contract na te leven en bijvoorbeeld ook de leveringen verder te zetten. Deze bijkomende leveringen van diensten of producten vallen echter niet onder de reorganisatieprocedure, wat inhoudt dat de klant uw facturen binnen de opgelegde termijn moet betalen. Als hij in gebreke blijft, behoudt u al uw rechten om de betaling te eisen en kunt u het contract wegens niet naleving door de klant opzeggen.

Een klant die een gerechtelijke reorganisatieprocedure doorstaat, betekent voor u niet automatisch geldverlies. Het is vooral een teken van de wil van deze onderneming haar verplichtingen na te gaan en het getuigt van een werkelijk herstelvermogen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Cindy Torino, Juridisch adviseur bij BECI op 16.08.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be