Aanvullende pensioenen : een ware revolutie in 2016

De aanvullende pensioenen voor werknemers hebben op 1 januari 2016 een ware revolutie gekend ten gevolge van de wet van 18 december 2015, door de Minister van Pensioenen onder de kerstboom gelegd.

Aan de ene kant werden een reeks belangrijke principes herzien, terwijl er andere principes werden ingevoerd. Het komt er nu op aan ze te begrijpen en zich eraan aan te passen, wat niet steeds voor de hand ligt.

Het bewijs? De Commissie Aanvullende Pensioenen, raadplegend orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers, de pensioeninstellingen en de gepensioneerden heeft gedurende meerdere maanden gewerkt aan een advies over de wijze waarop de nieuwe principes moet worden uitgevoerd. Dit advies van 54 pagina’s (!) werd op 15 juli aangenomen.

Het werpt een licht op een reeks belangrijke punten:

  • De rendementsgarantie ten laste van de werkgevers in het kader van de aanvullende pensioenplannen werd gewijzigd: het advies legt uit hoe ze berekend moet worden, op welke informatie met betrekking tot de rendementsgarantie de aangeslotenen recht hebben en wie dit aan hen moet communiceren;
  • De aangeslotenen die uittreden uit een pensioenplan hebben voortaan de mogelijkheid om te kiezen voor een overlijdensdekking die aan hun begunstigden een overlijdenskapitaal waarborgt die gelijk is aan de verworven reserves van de aangeslotene, berekend op het moment van zijn overlijden. Deze reserves worden zo dus “beschermd” tegen het risico dat de aangeslotene komt te overlijden vóór hij zijn aanvullend pensioen ontvangt. Dit advies legt uit wanneer deze mogelijkheid moet voorzien worden, hoe de “kost” van de overlijdensdekking, die ten laste is van de aangeslotene, moet worden berekend, hoe de begunstigden van deze overlijdensdekking bepaald worden…
  • Om het aanvullend karakter van het aanvullend pensioen te versterken ten opzichte van het wettelijk pensioen en de werknemers aan te moedigen langer aan het werk te blijven, moet het aanvullend pensioen voortaan uitbetaald worden op het moment van de pensionering van de werknemer (en niet ervoor, behoudens beperkte uitzonderingen). Bovendien zijn alle bepalingen die werknemers ertoe aanzetten te stoppen met werken vóór de wettelijke pensioenleeftijd verboden (behoudens voor de werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereiken in 2016). Tenslotte kunnen de actief gepensioneerden niet meer genieten van een aanvullend pensioenplan: van zodra men op pensioen vertrekt, ontvangt men automatisch zijn aanvullend pensioen en kan men geen nieuw pensioen meer opbouwen… Het bleef de vraag welke gevallen beoogd worden door deze principes en of er uitzonderingen kunnen worden voorzien in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst. Het advies biedt voor een groot deel een antwoord op deze vragen.

Het is nu aan de werkgevers, sectors, verzekeraars en pensioenfondsen om dit alles tot uitvoering te brengen. Al deze principes moeten nageleefd worden sinds 1.1.2016, ook al heeft men tot 31.12.2008 de tijd om formeel de bestaande pensioenreglementen en –overeenkomsten aan te passen.

Al deze nieuwigheden brengen ook aanvullende informatie voor de aangeslotenen met zich mee. Bijgevolg moeten de pensioenfiches die in 2016 zullen worden verstuurd, beantwoorden aan een nieuw formaat zoals opgelegd door de wet. Vanaf eind oktober 2016, zullen alle werknemers toegang hebben tot informatie over hun aanvullend pensioen via de website mypension.be (die al beschikbaar is voor het rustpensioen).

Tot slot werd een grote nieuwigheid vanaf 1 januari 2017 aangekondigd: de zelfstandige natuurlijke personen die sociale bijdragen betalen zullen de mogelijkheid hebben een aanvullend pensioen op te bouwen onder een fiscaal voordelig stelsel. Op dit moment bestaat deze mogelijkheid enkel voor de zelfstandigen die hun vennootschap hebben opgericht. Het wetsontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad en zal neergelegd worden in de Kamer met het oog op het aannemen ervan vóór het einde van het jaar.

Het aanvullend pensioen wordt een echt onmisbaar onderdeel van het salarispakket. De uitbreiding ervan wordt aangemoedigd door de regering, maar dit betekent ook dat ze steeds beter omkaderd wordt op wettelijk niveau.

Corinne Merla
Advocaat-vennoot
Younity

Op 20 september is er een seminarie over het aanvullend pensioen. Klik hier voor meer informatie.