Bonusplannen - Nieuw in 1 januari 2013: goed... en slecht nieuws!

Een kleine herinnering voor de verstrooiden: werkgevers hebben sinds 2008 de mogelijkheid om in hun onderneming een bonusplan in te voeren (de officiële benaming is: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) onder voordelige sociale en fiscale voorwaarden.

Het moet gaan om het behalen van vooraf vastgestelde collectieve resultaten. Als het bedrag van de bonus niet boven een bepaalde grens komt, dan zal dit niet als loon beschouwd worden.

In 2012 was de loonbonus vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en van RSZ-bijdrage ten laste van de werknemer voor een maximumbedrag van € 2430. Het toegekende voordeel werd, in hoofde van de werkgever, enkel onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%. Bijzonder aantrekkelijk dus...

De programmawet van 27 december 2012 brengt twee wijzigingen aan in dit systeem:

  1. het jaarlijkse maximumbedrag voor de bonus wordt verhoogd en bedraagt € 3100 (dit maximumbedrag wordt ieder jaar geïndexeerd en is gekoppeld aan de gezondheidsindex). Vanuit fiscaal oogpunt blijft het oude basisbedrag momenteel van toepassing (dit bedrag bedraagt 2.488 euro voor het jaar 2013)
  2. de werkgever betaalt nog steeds de bijzondere bijdrage van 33%, maar (dit is het slechte nieuws...) er wordt voortaan een solidariteitsbijdrage van 13,07% in mindering gebracht in hoofde van de werknemer

Wat bijzonder vervelend is, is dat de programmawet niet voorziet in overgangsbepalingen. Met andere woorden, de nieuwe solidariteitsbijdrage van 13,07% zal eveneens van toepassing zijn voor de bonussystemen die ingesteld werden vóór 1 januari 2013 maar die uitbetaald worden in 2013.

Dit is althans wat de tussentijdse instructies van de RSZ bevestigen. Hieronder vindt u de uitgebreide tekst van deze instructies.

Bijzondere bijdragen niet-recurrente voordelen

(4/01/2013)

De programmawet van 27 december 2012 voert, naast de bijzondere werkgeversbijdrage van 33,00 %, een nieuwe solidariteitsbijdrage in van 13,07 % verschuldigd door de werknemer voor alle bedragen betaald vanaf 1 januari 2013 (dus ook voor de systemen van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die vóór 1 januari 2013 werden opgezet maar uitbetaald in 2013).

Tegelijkertijd wordt het maximumbedrag voor 2013 verhoogd van 2.488,00 EUR (eerder meegedeeld in de nieuwigheden van het 4de kwartaal 2012) naar 3.100,00 EUR per werknemer bij elke werkgever, wat ook het nieuwe basisbedrag zal zijn voor de berekening van de jaarbedragen voor de volgende jaren.

De gezamenlijke bijdrage wordt gerealiseerd door een verhoging van het percentage onder werknemerskengetal 888.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Frédéric Simon : fs@beci.be