30.10.2017

De winstpremie: een volgende aanwinst in uw salarispakket!

Een maatregel voorgesteld in het zomerakkoord zal het vennootschappen mogelijk maken om een deel of het geheel van hun winst toe te kennen aan hun werknemers in de vorm van een winstpremie. Dit om hen aan te moedigen en hen op fiscaal en parafiscaal voordelige en eenvoudige wijze te belonen.

De winstpremie zal ingevoerd worden in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en zal de huidige winstparticipatie vervangen. Deze zal betaald worden in speciën en kan twee onderscheiden vormen aannemen:

  • Hetzij een premie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenstemt met een gelijk percentage van hun loon. In dit geval, en indien bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden, volstaat het voor de werkgever om de werknemers schriftelijk in kennis te stellen van de toekenning van een premie. Er zal dus geen enkele tussenkomst zijn van de vakbonden.
  • Hetzij een aan alle werknemers toegekende premie waarvan het bedrag afhankelijk is van objectieve criteria. In dit geval moet de premie het voorwerp uitmaken van een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (of een toetredingsakte bij gebreke aan een vakbondsafvaardiging) die beantwoordt aan bepaalde voorwaarden.

De premie mag niet ingevoerd worden ter vervanging of conversie van loon of enig ander voordeel. Daarnaast mag deze niet meer bedragen dan 30% van de totale brutoloonmassa.

De premie zal onderworpen zijn aan een aanslagvoet van 7% en er zullen geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer. Er zal geen enkele bijdrage ten laste van de werkgever zijn, maar de premie zal niet aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Bijgevolg zal de winstpremie een beetje minder interessant zijn dan een CAO 90 bonus, althans tot het wettelijk plafond van 3.255,00 EUR bruto. Maar met 30% van de totale brutoloonmassa zal het plafond van de premie veel hoger zijn, en de toekenning ervan zal niet noodzakelijk afhankelijk zijn van het behalen van vooraf gedefinieerde doelstellingen.

De winstpremie zou in werking moeten treden op 1 januari 2018, op voorwaarde dat deze enkel toegekend kan worden op basis van winst van een boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 afgesloten is. Het is dus hoog tijd om zich hierop voor te bereiden.

 

Dit artikel werd geschreven door Olivier Debray en Nicolas Thémelin, advocaten Claeys & Engels

Op 15 november 2017 organiseert Beci een infosessie over de winstpremie . Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven. De voertaal van de infosessie zal Frans zijn.