Eenheidsstatuut - verklaringen

De nieuwe regels die gelden bij ontslag van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang nam vóór 1 januari 2014 doen veel vragen rijzen.

Hoe kan ik de opzeggingstermijn van mijn werknemers berekenen?

De werkgever kan de toepasselijke opzeggingstermijn voor zijn werknemers berekenen op www.opzegging.be.

Wat is het lot van het proefbeding in geval van ontslag?

Proefbedingen die opgenomen zijn in arbeidsovereenkomsten die een aanvang genomen hebben vóór 1 januari 2014, blijven gelden tot het verstrijken van de proefperiode.

In geval van ontslag tijdens de proefperiode, gelden dus nog de ‘oude’ ontslagregels.

Maar wat in geval van ontslag die proefperiode?

In dat geval geldt de regel van de ‘dubbele foto’. De vraag rijst dan met welke opzeggingstermijn rekening gehouden moet worden voor de anciënniteitsperiode tot en met 31 december 2013 (‘foto 1’). Op basis van een letterlijke lezing van de wettekst, moet voor de zgn. ‘lagere bedienden’ rekening gehouden worden met het proefbeding dat gold op 31 december 2013. Dit zou betekenen dat de opzeggingstermijn zeven dagen zou bedragen. Dit standpunt wordt echter niet gevolgd door de Minister van Werk in de voorbereidende werkzaamheden van de wet. Volgens een letterlijke lezing van de wettekst zou voor de zgn. ’hogere bedienden‘ de opzeggingstermijn voor ‘foto 1’ gelijk zijn aan drie maanden.

Wat met de verkorte opzeggingstermijnen die op 31 december 2013 toepasselijk waren voor arbeiders onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

Volgens de nieuwe wet moet men de ’wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 en die van toepassing zijn in geval van opzegging ter kennis gebracht op deze datum‘ toepassen. De vraag rijst of de werknemer aan de toekenningsvoorwaarden voor het SWT moet voldoen op 31 december 2013. Of is het voldoende dat hij de voorwaarden vervult op het moment van zijn ontslag (dat dus plaatsvindt na 1 januari 2014)? De wet behoudt hierover het stilzwijgen. Volgens de FOD Werk zal voor een arbeider die na 1 januari 2014 met het oog op het SWT ontslagen wordt, deel 1 van zijn opzeggingstermijn gelijk zijn aan de eventueel verkorte opzeggingstermijnen die voorzien worden door het koninklijk besluit dat van toepassing was op 31 december 2013.

Wat is het lot van de clausule over de opzeggingstermijn die vóór 1 januari 2014 gesloten werd met de hogere bedienden?

Hoewel de Minister van Werk in de voorbereidende werkzaamheden van de wet gepreciseerd heeft dat deze clausule haar gevolgen blijft behouden, wordt dit niet bevestigd door de tekst van de wet.

Voor de periode vanaf 1 januari 2014, blijft een dergelijke clausule ongetwijfeld geldig als zij niet voorziet in lagere termijnen dan die welke door de nieuwe wet worden bepaald.

Voor de periode vóór 1 januari 2014, voorziet de wet geen enkele afwijking. Voor de hogere bedienden zijn de opzeggingstermijnen bepaald, zonder enig onderscheid: één maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden. Het is niet zeker dat de interpretatie van de Minister die stelt dat de individuele opzeggingsclausule primeert, zelfs als zij tot een lager resultaat zou leiden dan wat de nieuwe wet voorziet, gevolgd zal worden door de arbeidsgerechten.

Voor een meer uitvoerige analyse van deze regels, wordt verwezen naar de ‘OntslagWijzer 2014’ die u kan terugvinden onder de rubriek ‘Nieuws’ op de website www.claeysengels.be. U vindt er onder de rubriek ‘Onze berekeningstools’ ook een handige module die u toelaat om gemakkelijk de ‘foto’ van uw personeelsbestand op 31 december 2013 vast te leggen en te bewaren.Dit artikel wordt u aangeboden door Olivier Wouters, Advocaat-vennoot bij Claeys & Engels op 18.03.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.