Het huishoudelijk reglement of de sociale GPS van de vertegenwoordigingsorganen van uw werknemers

U heeft de sociale verkiezingen nog niet georganiseerd of het is al tijd om te denken aan het opstellen of de lifting van het huishoudelijk reglement van uw sociale organen.

Elke CPBW en/of elke OR moet krachtens de wet beschikken over een huishoudelijk reglement waarin hun werkingsvoorwaarden en -modaliteiten worden gepreciseerd.

Volgens de wet moet het huishoudelijk reglement ten minste de volgende 10 punten bevatten :

 De termijn waarbinnen een vraag kan worden ingeschreven op de agenda,
 De oproepingstermijn voor de vergaderingen,
 De agendapunten van de oproeping,
 De taak van de voorzitter,
 De taak van de secretaris,
 De na te leven regels betreffende het verloop van de vergaderingen,
 De manier waarop het personeel moet worden geïnformeerd,
 De manier waarop de processen-verbaal van de vergaderingen moeten worden opgesteld en goedgekeurd,
 De wijze van bewaring van het archief,
 De procedure tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Voor een optimale werking van uw sociale organen is echter meer nodig. Het is bijzonder aangeraden het reglement te vervolledigen met erg praktische bepalingen die het leven van de verantwoordelijke human resources makkelijker zullen maken.

Vandaar onze suggesties :

 De duur van de vergaderingen vast te leggen om te lange vergaderingen te vermijden ;
 Een onderscheid te maken tussen de oproepingstermijn naar gelang de aard van de vergadering (gewone, buitengewone, occasionele, enz.) ;
 Blijk te geven van waakzaamheid m.b.t. de perso(o)n(en) die de PV’s van de vergaderingen mogen opstellen ;
 Bepalingen te voorzien voor de vertegenwoordigers van de werknemers inzake het beroepsgeheim en/of vertrouwelijkheid ;
 De directie in staat te stellen deze organen samen te roepen ;
 Enz.

Er kunnen nog heel wat andere praktische bepalingen worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat uw huishoudelijk reglement zo performant mogelijk wordt. Dit zal u met name leren tijdens ons seminarie van vrijdag 27 mei 2016 dat gewijd is aan “Taken en werking van de sociale organen”.

Ontdek hier het volledige programma.

 

Dit artikel wordt u voorgesteld door Jean-Philippe Cordier, Advocaat vennoot Younity, Lector aan de ULB en aan de UCL, le 03.05.2016.

Vous pouvez également contribuer au contenu de notre site et vous placer comme référence auprès de nos internautes. Faites-nous part de votre expertise, de vos idées fraîches et de votre vision. Nous publierons directement votre texte, s'il répond aux besoins des entreprises bruxelloises et qu'il nous est fourni en français et néerlandais.

Vous souhaitez partager votre expertise auprès de milliers d'entrepreneurs ?  Envoyez-nous votre proposition de contenu à newsletter@beci.be.