Een paar sleutels om naar de nwow (new way/world of work) over te stappen

Er bestaan heel wat sleutels. Alles zal afhangen van de aanpak en het doel dat de speler(s) beogen. Hieronder vindt u een stramien. De sleutels die wij aanbieden zijn inderdaad willekeurig gekozen, maar toch gegrond. Daar komt in elk geval evolutie in. Met onze vorm van samenleving en de ontwikkeling van de nieuwe technologieën kan het gewoon niet anders. Deze sleutels hebben zowel betrekking op de werkgever als op de werknemer.

I.De werkgever

 1. De doelstellingen duidelijk definiëren en ervan overtuigd zijn dat deze tot de verdere ontwikkeling van de onderneming zullen bijdragen (bv.: de productiviteit verhogen en/of de vaste kosten verminderen en/of autonomie aanmoedigen in het beheer van de tijd en de organisatie van het werk en/of een beter evenwicht bereiken tussen privé en beroepsleven en/of een milieuvriendelijk beleid en/of marketing en/of het behoud van het personeel enz.);
 2. Zich ervan vergewissen dat de activiteiten van het bedrijf en/of de werkposten en/of de betrokken functies zich wel aan deze nieuwe vorm van organisatie zullen aanpassen;
 3. Aanvaarden dat deze nieuwe organisatie van het werk op respect en vertrouwen steunt;
 4. Audit en analyse van de nodige middelen om de beoogde doelstellingen te bereiken;
 5. Voorrang aan het sociaal overleg verlenen om deze nieuwe vorm van werkorganisatie in het bedrijf door te voeren;
 6. De betrokken profielen en/of functies en/of werkposten definiëren aan de hand van objectieve criteria met, zo nodig, uitleg en rechtvaardiging van verschillen in behandeling tussen werknemers;
 7. Het management en het middenmanagement informeren over de doelstellingen van deze nieuwe organisatie van het werk en, desnoods, deze mensen een telewerkopleiding verstrekken;
 8. De werknemers informeren over de beoogde doelstellingen van deze nieuwe organisatie van het werk en over de toegangsvoorwaarden;
 9. Zorgen voor de omkeerbaarheid en de controle over de werkorganisatie en erop toezien dat de nieuwe aanpak geen verworven recht voor de werknemerwordt;
 10. NWOW als een denkproces ten voordele van de organisatie beschouwen, echter nietbedoeld om een vorm van beloning uit te werken. Een collectieve eerder dan een individuele aanpak. Teamwerk eerder dan afzondering;
 11. Erop toezien dat de werknemer de nodige garanties kan leveren op beroepsvlak, privé en gezinsomstandigheden om zijn werk in deze nieuwe vorm van organisatie efficiënt uit te voeren;
 12. Een goede controle over alle juridische aspecten, zoals het formalisme dat eigen is aan de invoering van de nieuwe werkorganisatie, de beveiliging van gegevens, het welzijn van de werknemers en de naleving van de werktijden. 

II.De werknemer

 1. Geen probleem hebben met eenzaamheid;
 2. Vlot omgaan met de nieuwe technologieën;
 3. Goed in de gemeenschappelijke omgeving van de onderneming geïntegreerd zijn;
 4. Opkomen tegen elke vorm van afzondering;
 5. Zijn werk autonoom uitvoeren in een werkorganisatie dat op vertrouwen en respect steunt;
 6. Soepel zijn en beseffen dat deze werkorganisatie omkeerbaar kan zijn;
 7. Een bepaalde ruimte in de privé woning aan deze werkorganisatie aanpassen, met alle nodige veiligheidswaarborgen voor een correcte uitvoering van het werk;
 8. Instaan voor een goede balans tussen privé/gezinsleven enerzijds en beroepsleven anderzijds;
 9. Er voor zorgen dat de gezinswoning en/of -omgeving compatibel is met deze nieuwe werkorganisatie;
 10. Permanent of ten minste regelmatig contact houden met de collega’s en/of teams;
 11. De kosten evalueren en voor technische bijstand zorgen;
 12. De nieuwe werkorganisatie juridisch formaliseren.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Frédéric Robert, Partner bij FORIUS en Bestuurder van de BelgianTeleworkingAssociationop 15.11.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers.Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons.Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers?Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be