Persbericht - 18.08.2015

Brusselse bedrijven klaar om aan te werven

BECI vraagt een snelle invoering van de tax shift

Kunnen we samen met het nieuwe schooljaar ook een economische opflakkering verwachten? “Afgaand op het groeicijfer van 1,2% dat het Federaal Planbureau vooropstelt, is deze vraag gerechtvaardigd,” zegt Olivier Willocx als vertegenwoordiger van de Brusselse bedrijven. “Zonder al te enthousiast te willen zijn, zien we toch dat in Brussel de werkloosheid licht afneemt.” Deze zou eindelijk onder de drempel van 20% uitkomen, en ook de jeugdwerkloosheid bedraagt eindelijk minder dan 25%. Maar opdat de conjunctuur weer helemaal de juiste richting uitgaat, moet ook de veelgevraagde concurrentieschok eindelijk doorgevoerd worden.

Want van alle records die België telt, is het belastingniveau toch ongetwijfeld het meest betreurenswaardige. Volgens een bekend consultancykantoor valt de tax freedom day zelfs kort voor half augustus. “We kunnen ons zelfs de vraag stellen of deze dag voor de ondernemingen niet nog later valt,” laat Olivier Willocx zich ontvallen. Denk maar aan de sociale bijdragen en allerlei taksen, de vennootschapsbelasting, de roerende en onroerende afhoudingen (dividenden, meerwaarden,…). En dan hebben we het nog niet eens over uitgaven die de btw niet aanvaardt of weigert.

In de recentste trimestriële peiling bij zelfstandigen, kaderleden en bedrijfsleiders die BECI tussen eind-juni en midden-juli hield, blijkt de fiscale druk boven alles uit te torenen: “deze heeft immers een sterke invloed op de investeringen en werkgelegenheid,” verduidelijkt de woordvoerder van de Brusselse ondernemingen. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat ze de volgende 12 maanden willen investeren en 55,74% is zelfs van plan om personeel aan te werven “als er een algemene verlaging van de sociale lasten komt.” Olivier Willocx benadrukt dat 45,52% deze maatregel prioritair vindt. De tax shift is dus een stap in de goede richting. Op voorwaarde natuurlijk dat deze snel en volledig doorgevoerd wordt…

Technische fiche van de peiling  
Begin 26/06/2015
Einde 17/07/2015
Doelpubliek In brussel actieve kaderleden en bedrijfsleiders (~35,000)
Aantal respondenten 1032
Methodologie Eén stem, zonder weging per type onderneming
1ste politieke barometer november 2010
Vorige politieke barometer november 2014


Welke nuttige maatregelen zouden de verschillende overheden volgens u moeten nemen (Federale overheid, gewesten, gemeentes)? Kies een prioriteit:

Voor meer info:

Jan De Brabanter – 0499 58 88 45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van diensten.