Workshops om een Brusselse strategie 2014-2021 uit te stippelen

Op 27 januari  vond een workshop plaats waarop Brusselse actoren nadachten over de beste strategie voor onderzoek en innovatie in het Gewest. Op het programma stond de thematische specialisatie in vier niches en de verschillende elementen van de werkwijze voor innovatie, waaronder gouvernance en de rol van de gewestelijke instellingen, werden op een rijtje gezet.

De structurering van het onderzoekslandschap van het Brussels Gewest kreeg vorm in 1999 met een eerste verdubbeling van het budget, dat op 25 miljoen euro gebracht werd. Het jaar daarop werd een raad voor wetenschapsbeleid opgericht. BECI is daar lid van. In 2002 verscheen een ordonnantie, die inmiddels herzien werd, over de financiële ondersteuning van ondernemingen door Innoviris.

In 2006 stelde Brussel een gewestelijk plan op voor innovatie, opgenomen in de agenda van de Europese structurele financiële steun voor de periode 2006-2013. Hoewel het een bescheiden plan was, streefde het ernaar de openbare investeringen te organiseren in een groeilogica. De door de Europese Raad van Barcelona bepaalde 3 %-doelstelling werd verankerd in het programma.

Met het geld voor de technologie-incubatoren erbij, komt het budget voor onderzoek het daaropvolgende jaar op 50 miljoen euro, een bedrag dat daarna nooit meer zal worden bereikt. In 2010 nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Belgisch voorzitterschap waar van de Europese Unie voor het onderdeel onderzoek. Vandaag wordt de wens om zich aan te sluiten bij een meer geïntegreerde en Europese strategie steeds duidelijker.

Vandaar dat het Gewest onderzoeksactoren bij elkaar bracht op een workshop. Concreet werden onder begeleiding van een externe consultant vier niches geïdentificeerd: de creatieve industrieën (ICT en content); burgerveiligheid (rekening houdend met de problematiek van Brussel als Europese hoofdstad); telegeneeskunde (ICT en gezondheid); ecologisch bouwen.

Daarna werden vier pijlers voor innovatie besproken: human resources en financiële middelen; technologieoverdracht en ondernemerspijler; internationalisering van de innovatie en Europese hefbomen; governance en interregionale samenwerking. De conclusies van de workshops vatten de discussies samen die werden gehouden tijdens alle parallelle sessies.

Het was duidelijk de bedoeling om het identificatiewerk te confronteren met de visie van de operatoren. Op die manier bleven sommige zeer interessante thema’s zoals dat van de creatieve industrieën onontgonnen. Andere, zoals governance, zijn een belangrijke indicatie van wijzigingen in de overheidssteun in de zin van vereenvoudiging en toegenomen vertrouwen in de actoren van de innovatie.

De opname in het kader van het nieuwe Europese financieringsprogramma 2014-2021 is reëel, wat tegelijk een opening naar de hefboomeffecten vertolkt én een noodzaak is, rekening houdend met de gewestelijke budgetbeperkingen. Concrete aanbevelingen worden verwacht tegen maart 2012.