Post 22.3 Maatregelen voor onze bedrijven

Naar aanleiding van de moeilijkheden die voortvloeien uit de terreuraanslagen van 22 maart, voeren BECI en zijn sectorale partners een ruime campagne ten voordele van de ondernemingen in Brussel. Waarschijnlijk zal de sociaaleconomische impact op deze bedrijven dubbel zo hoog liggen als na de lock-down (in sommige sectoren ondergaat tot 90% van de bedrijven een omzetverlies van minstens 20%). Bovendien zal de impact zich nu ook tot de rand uitstrekken, met Zaventem op kop. Zonder verandering in het beleid staat ons dus waarschijnlijk een sterke toename van het aantal faillissementen in 2016 te wachten. Duizenden banen riskeren verloren te gaan, voornamelijk in laag gekwalificeerde functies.

stronger.brussels website

1. Ontmoeting met Didier Gosuin

2. Een initiatief naar de politieke wereld toe

3. Een eigen initiatief van BECI

Ontmoeting met Didier Gosuin

Een buitengewone sociale top gaat op 20 april op het middaguur door. Hij is voorbehouden aan de sociale partners, onder wie BECI (VOB/KHNB) en IZEO.  Daarna vindt op 25 april tussen 17u30 en 19 u in hotel Métropole een ontmoeting plaats met de Brusselse Minister van Economie en Werk, de heer Didier Gosuin (Inschrijving gratis MAAR verplicht).

25.04.2016
17u30 - 19u

Hotel Métropole

 

 In samenwerking met:

Logo BHA   Logo IZEO

Een initiatief naar de politieke wereld toe

BECI, BHA en IZEO organiseerden een actie naar de overheid toe, ongeacht de partijen of de niveaus, om aan de noodsituatie het hoofd te bieden door een verbetering en een versterking van de genomen of te nemen maatregelen op het vlak van belastingen en zodoende de druk te verlichten op ondernemingen die met een tekort aan liquide middelen worden geconfronteerd. Als er geen klanten zijn, is er ook geen geld om de lonen te betalen, de RSZ, de RSVZ, de BTW en de taksen (op hotels en terrassen). Deze noodsituatie wordt voorgelegd aan de Europese Unie, de federale Staat en de Gewesten (vooral Brussel).

De gevraagde maatregelen:

 • Een onmiddellijke en volledige heropening van de luchthaven en een openbare inhuldiging van de hernieuwde infrastructuur ten laatste op 1 juli, om de terugkeer naar een normale werking te verzekeren, maar dan wel met een versterkte beveiliging.
 • De geleidelijke maar snelle terugtrekking van Defensie en haar vervanging door minder zichtbare naar meer efficiënte veiligheidsmaatregelen in de preventie van nieuwe terreuraanslagen.
 • De versoepeling of zelfs het uitstel van de betalingen aan de RSZ, de RSVZ (sociale bijdragen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders) en de BTW tot wanneer de situatie opnieuw is genormaliseerd, wellicht pas in september of oktober.
 • Afschaffing van de hoteltaks in gans het land, van de terrastaks op het Brusselse grondgebied (cf. de Franse maatregel ‘tous en terrasse’) en van de parkeertaks in de Vijfhoek. Integrale aftrekbaarheid van de restaurantkosten.
 • De versoepeling of zelfs het uitstel van de betaling van de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de onroerende voorheffing van de ondernemingen en zelfstandigen, op aanvraag gerechtvaardigd door een verlies aan omzet.
 • Verlenging van het geval van overmacht (tijdelijke werkloosheid van bedienden en arbeiders) tot de terugkeer naar een normale activiteit, met, nu al, een duidelijke communicatie van de gewestelijke RVA kantoren over de nieuwe datums.
 • Toepassing van de overmacht naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie, ongeacht of de arbeiders en bedienden al dan niet een beroep kunnen doen op een ‘klassieke’ economische werkloosheid (in geval van een CAO). De klassieke stelsels zijn niet bruikbaar in de crisissituatie die de sector momenteel doorstaat. Om de volgende redenen:

o    De kennisgevingstermijn van zeven dagen om tijdelijke werkloosheid om economische redenen aan te vragen;
o    De carenzdagen (voor arbeiders): 7 verplichte werkdagen tussen twee periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen;
o    Quota’s en sancties (voor bedienden)

 

Een ontmoeting met de Eerste Minister Charles Michel, op vrijdag 15 april om 9 uur, heeft het mogelijk gemaakt deze gegronde vereisten voor te leggen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam gisteren in de late namiddag enkele maatregelen:

 • Vrijstelling van de ‘city tax’ in de hotelsector. Na de zware klap van de lockdown gaat de sector vandaag onder een daling van meer dan 40% van de omzet gebukt.
 • Ondersteuning van thesaurieën die onder druk staan, dankzij een tijdelijk stelsel van garantie en krediettoekenning aangereikt door de GIMB, met een eerste budget ten belope van 3.500.000 euro.
 • Preventiemaatregelen tegen de dreiging en voor de beveiliging het openbaar vervoer; oprichting van een gewestelijk crisiscentrum

http://rudivervoort.be/MP/blog/2016/04/14/cp-le-gouvernement-bruxellois-prend-plusieurs-mesures-durgence-pour-venir-en-aide-a-leconomie-regionale-et-renforce-son-dispositif-de-securite/

http://rudivervoort.be/MP/nl/2016/04/14/pb-de-brusselse-regering-neemt-verscheidene-noodmaatregelen-ter-ondersteuning-van-de-gewestelijke-economie-en-versterkt-haar-veiligheidsprogramma/

BECI vraagt bijkomende maatregelen aangaande de fiscaliteit op kantoren en handelsoppervlakten.

 

 

Imagocampagnes zijn op alle niveaus van start gegaan. De jongste hiervan krijgt de steun van BECI en promoot de handel in het stadscentrum.

http://www.beci.be/centre_de_connaissance/economie/relancer_le_c_ur_de_bruxelles_appel_a_projets/

http://www.beci.be/nl/kenniscentrum/economie/een_projectoproep_om_het_hart_van_brussel_weer_tot_leven_te_brengen/

 

Een eigen initiatief van BECI

BECI lanceerde een actieplan ten voordele van alle ondernemingen die met moeilijkheden kampen. Het plan wordt tijdens een persconferentie op dinsdag 19 april, tussen 10u30 en 12u30, bekend gemaakt. Het plan voorziet een reeks zeer concrete maatregelen voor onze ondernemingen.

 • Een website verzamelt alle nuttige informatie met betrekking tot de economische moeilijkheden van ondernemingen na de terreuraanvallen, met de bedoeling de crisis te overwinnen.
 • Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden zet zijn 30 adviseurs en deskundigen in om nu al concrete hulpmiddelen aan te bieden en de meest dringende vragen te beantwoorden (http://ced-com.be/nl/ of 02 643 78 48). Deze actie geniet de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Informatiesessies over de RSZ-, RSVZ- en BTW-maatregelen worden georganiseerd op 25 april (FR) en 29 april (NL) tussen 11u30 en 13u30 in een hotel van het stadscentrum. De uitnodigingen zullen afhangen van de bevestigingen van de sprekers en zullen ook zichtbaar zijn op www.beci.be.

 • Een aantal praktische opleidingen zijn in voorbereiding over onderwerpen als crisisbeheer, plannen om de activiteiten te bestendigen, risicoanalyse, reddende handelingen en het posttraumatische beheer. Wij raden u aan onze informatie regelmatig op te volgen.
 • Meerdere initiatieven voor imago- en aantrekkelijkheidsherstel gaan binnenkort van start om het vertrouwen van onze buitenlandse partners weer aan te wakkeren en ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk naar Brussel terugkeren.

Ten slotte worden meerdere acties ondernomen om de veerkracht van ondernemingen te ontwikkelen, evenals de capaciteit om veranderingen te verwerken en erop in te spelen, dankzij de hulpmiddelen die ons project http://resilientweb.eu/fr/ tot stand heeft gebracht.

 

Contact: xd@beci.be