Bodemverontreiniging: nieuwe projecten en hogere premies van het Gewest

In Brussel zijn 15.000 kadasterpercelen potentieel vervuild. Dat komt neer op 8% van alle percelen in het Gewest.

Tussen 2005 en 2013 werd de bodem van 4211 percelen onderzocht en daarvan bleek 39% verontreinigd te zijn. Voor slechts 33% (460 ha) van de verontreinigde gronden werd er besloten tot een sanering of inperking van de risico’s vooraleer ze gebruikt mochten worden voor nieuwe economische of recreatieve activiteiten, voor woningen of voor activiteiten van collectief nut.

Deze vaststelling helpt om het aantal getroffen terreinen enigszins te relativeren, maar dat neemt niet weg dat vele gronden toch vervuild kunnen zijn. Ondanks het feit dat de uittredende regering rekening hield met een aantal eisen van het bedrijfsleven en BECI om de bedrijven te helpen bij de bodemsaneringen en het beheren van de vervuilde gronden in het Gewest, blijft er toch nog altijd een lange weg te gaan.

Is uw bedrijf in een potentieel vervuilde zone gevestigd? Werd het door Leefmilieu Brussel gerepertorieerd naar aanleiding van een aanvraag voor een bodemattest (www.leefmilieubrussel.be/bodemattest)? Of blijkt dit uit de interactieve kaart ? Dan kan u maar beter rekening houden met aanzienlijke kosten. Gelukkig bestaan hiervoor premies, maar die gelden enkel voor bestaande vervuiling waar noch de eigenaar, noch de huidige uitbater voor verantwoordelijk zijn, de zogenaamde weesvervuiling. Deze premies moesten wel flink opgetrokken worden om het voor alle types bedrijven mogelijk te maken de vervuiling aan te pakken.

In december 2013 kondigden we al aan dat er nieuwe wetteksten op tafel lagen om de ordonnantie van 2009 over de bodemverontreinigingen bij te sturen.

Deze wijzigingen omvatten verschillende luiken:

  • Hogere premies voor de verschillende onderzoeken en de sanering van de percelen met weesvervuiling
  • Het subsidiëren van de vervuiling die veroorzaakt werd door mazouttanks

 

Percentage van de premies en de plafonds

Verkennend bodemonderzoek;
Gedetailleerd onderzoek;
Risico-onderzoek ; Eindevaluatie

Risicobeheersvoorstel;
Saneringsvoorstel;
Beperkt  risicobeheersvoorstel  

Saneringswerken

Stelsel 1
(particulieren)

70%
3.500€

70%
4.000€

80%
32.000€

Stelsel 2
(rechtspersonen)

60%
3.000€

60%
3.500€

70%
28.000€

 

De eerste pas is gezet: het besluit over de premies geldt sinds 12 mei en is retroactief voor alle studies die conform verklaard werden en waarvoor op 1 oktober 2013 nog geen premies betaald werden. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van deze premies.

De premies voor de diverse onderzoeken kunnen met 10% verhoogd worden als het terrein waarvoor de premie aangevraagd wordt in een RVOHS-zone ligt. Deze verhoging geldt ook als de werken slaan op een sanering en niet enkel op risicobeheer.

Wij wachten nog op andere wetswijzigingen over de administratieve vereenvoudiging en de revisie van de lijst met risicoactiviteiten.

Behalve de premies worden er nog meer inspanningen gedaan om de ondernemingen verder te steunen.

Zo rekent het Gewest op het lopende EFRO-programma 2014-2020 om nieuwe financiering te vinden voor de sanering van gronden met weesvervuiling. In tegenstelling met het “Brussels Greenfield” programma (2010-2013) zal de toekenning van de financiering binnen de nieuwe procedure soepeler verlopen, geldt het voor het volledige Brusselse grondgebied en kunnen KMO’s, particulieren en de lokale besturen er beroep op doen.

Daarnaast is het ook een ideale aanvulling op de al bestaande premies.

Van zodra dit project opgestart wordt, houden we u daar uiteraard van op de hoogte.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Laurie Verheyen, Adviseur afvalbeheer bij BECI op 17.06.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.