Herziening van de bodemwetgeving

Verlichting van de druk op het ondernemerschap en herziene premies

Brussel, een stad met een prestigieuze industriële geschiedenis, heeft te kampen met heel wat verontreinigde bodems. De herbestemming van deze gronden vereist een behandeling die onderworpen is aan een zeer gespecialiseerde wetgeving. De ervaring op het terrein wijst evenwel uit dat een aantal wijzigingen zich op dit vlak opdringt. Deze oproep lijkt gehoor te vinden bij de minister van Leefmilieu, die diverse teksten op de regeringstafel heeft neergelegd. Binnenkort volgen nog enkele andere teksten. Deze wijzigingen zouden eigenaars en exploitanten het leven een pak eenvoudiger moeten maken en een verlichting van de financiële druk moeten betekenen voor deze laatste.

Zoals bepaald door een ordonnantie van 5 maart 2009, ter herroeping en vervanging van een eerste tekst uit 2004, ontvouwt het Brussels gewest betekenisvolle maatregelen inzake sanering van verontreinigde bodems. Deze inspanning staat centraal in een beschikking die betrekking heeft op 15.650 kadastrale percelen, samen nagenoeg 7 % van het Brusselse totaal. Het gaat om bodems waarop potentieel verontreinigende activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben (zogenaamde risicoactiviteiten). Meer dan 30.000 eigenaars of exploitanten zijn hierbij betrokken voor een totale oppervlakte van 2.857 ha.

Eind 2012 werden er 3.855 percelen onderzocht (het zogenaamde verkennend bodemonderzoek), goed voor een oppervlakte van 1.415 ha. 365 ha werden reeds behandeld of waren in behandeling. Twee derde is in handen van privé-eigenaars en een derde is in handen van overheidsinstanties zoals de NMBS, de Regie der Gebouwen, CityDev, de Haven van Brussel, de gemeentes, … De behandelingskost per vierkante meter schommelt tussen de € 25 en € 430 en is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de verontreiniging, de diepte, …

Deze bedragen doen de spelers op het gebied van behandeling van verontreinigde bodems dromen ... en verontrusten eigenaars en exploitanten. Het Brusselse economische weefsel is immers voornamelijk opgebouwd uit kleine ondernemingen die niet altijd in staat zijn aanzienlijke sommen op te hoesten voor onderzoek en behandeling van verontreinigde bodems. Deze onderzoeken alleen al kunnen duizenden euro's kosten … Het lovenswaardige doel dat nagestreefd wordt, is de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu en voorkoming van nieuwe verontreiniging. De ervaring op het terrein leert evenwel dat een aantal wijzigingen zich opdringen.

Gesteund door ervaringen en op basis van eisen die BECI deelt, legt de Brusselse overheid de fundamenten voor een aanpassing van de wetteksten en een daarbij aansluitende verbetering van het stelsel van financiële steunmaatregelen. Zo beogen twee teksten die ter goedkeuring voorliggen bij de regering de garantie van een tenlasteneming van verontreiniging te wijten aan stookolietanks en het optrekken van de beschikbare middelen voor het onderzoek en de verwerking van weesverontreiniging. Enkele andere wijzigingen moeten de verplichtingen nog vereenvoudigen: kortere procedures in sommige gevallen en de herziening van de lijst met risicoactiviteiten die soms te strikt zijn.

In principe valt de bestrijding van milieuverontreiniging ten laste van de vervuiler. In vele gevallen is de verantwoordelijke voor de verontreiniging echter niet langer actief op het terrein in kwestie, gezien de industriële voorgeschiedenis van Brussel. In zo'n geval van weesverontreiniging zal het Gewest voortaan zowel tussenkomen in de onderzoekskosten als in de kosten voor de behandelingswerkzaamheden en dit ten belope van 3.500 euro voor de onderzoeken en 32.000 euro voor de werken (-10 % voor een rechtspersoon). Per jaar zal hiervoor een budget van anderhalf miljoen euro uitgetrokken moeten worden.

Is dit op u van toepassing of vreest u betrokken partij te zijn? Wenst u elke vorm van verontreiniging te voorkomen om later de gevolgen niet te moeten aanpakken? Schrijf u dan in voor de geplande ontmoeting met Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu, tijdens een ontbijt bij BECI op 15 januari 2014 van 8 u tot 9.30 u (inschrijven op xd@beci.be).

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 16.12.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be