Veranderingen in het afvalbeleid van het BHG: ook de bedrijven zijn erbij betrokken

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest produceert gemiddeld 2 miljoen ton afval per jaar.

Naarmate de primaire grondstoffen zeldzamer worden en hun prijzen stijgen, veranderen ook de mentaliteit en de perceptie van afval. Wat vroeger als vuilnis werd beschouwd, geldt voortaan steeds vaker als een potentiële bron van – weliswaar secundaire – grondstoffen die in andere productieprocessen zouden kunnen worden verwerkt. Logischerwijze wordt de sortering van afval hierdoor een belangrijke schakel in de levenscyclus van producten. Zo is meer dan 70 % van de afvalberg vatbaar voor recycling, tenminste als hij aan de bron wordt gesorteerd. De vraag is of wij deze aanzienlijke besparing van onze waardevolle hulpbronnen zullen kunnen waarmaken. Afgelopen jaren stagneerde de sortering van afval nogal in het BHG. Qua sortering en recycling scoort Brussel onder het Belgische gemiddelde. Deze situatie heeft het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe heeft aangezet op 14 juni 2012 een nieuwe ordonnantie betreffende afvalstoffen goed te keuren.

 

De voornaamste nieuwigheden

De nieuwe ordonnantie brengt veranderingen mee waar alle ondernemingen rekening mee moeten houden.

de voornaamste veranderingen zijn:

  • De sortering van afval en het afzonderlijk ophalen ervan bij de ondernemingen;
  • De voorafgaandelijke registratie bij Leefmilieu Brussel van elke onderneming die afvalstoffen ophaalt of vervoert;
  • Vanaf werkjaar 2013 betaalt elke uitbater van afvalverbrandingsinstallaties die op het grondgebied van het Gewest zijn gevestigd een belasting op de verbrande afvalstoffen.

 Twee besluiten treden binnenkort in werking voor alle bedrijven in het BHG. Het ene bepaalt volgens welke regels de afvalsorteringsplicht bij ondernemingen wordt toegepast. Het andere verduidelijkt volgens welke modaliteiten ophalers van niet-schadelijk afval zich moeten registreren.

 

Een besluit dat afvalsortering voor ieder bedrijf verplicht maakt!

De publicatie van dit besluit impliceert dat alle ondernemingen hun avalstoffen sorteren, zoals huishouden het al doen.

Ondernemingen zullen worden verplicht bepaalde afvalstromen afzonderlijk voor inzameling klaar te maken. Dit betreft PMD, papier en karton, verpakkingsglas, groen afval en de overige afvalstoffen. Ook schadelijk afval en afval die aan terugnameplicht is onderworpen worden afzonderlijk ingezameld. De onderneming die een beroep doet op een afvalinzamelaar is verplicht met hem een contract te sluiten als het volume afval dat van een huishouden overschrijdt.

 

Verplichte registratie voor afvalinzamelaars en – vervoerders!

De publicatie van dit besluit impliceert een registratie van de vervoerder of inzamelaars van niet gevaarlijk afval.

Dit besluit verplicht elk bedrijf dat beroepsmatig niet schadelijk afval inzamelt of vervoert zich voorafgaandelijk bij Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieubeheer te registreren als inzamelaar en/of vervoerder van niet gevaarlijk afvalstoffen. De registratie is voor een onbepaalde duur geldig, maar het bedrijf moet wel om de vijf jaar melden of ze deze activiteit al dan niet verderzet.

Het beheer van afval kost wel degelijk geld, al staan vele bedrijven daar niet bij stil. Een volwaardig afvalpreventieplan dat met een doelmatig beheerplan gepaard gaat, kan de kost van afval gevoelig drukken. Op termijn zou dit zelfs een ware troef voor de onderneming kunnen betekenen. Met het steunprogramma Brussels Waste Network, dat BECI via zijn Cel Milieu coördineert, wordt het voor u gemakkelijker om de nieuwe verplichtingen na te leven en uw afvalbeheer te verbeteren.

Voor verdere informatie contacteert u gerust Laurie Verheyen, Verantwoordelijke Afvalbeheer van onze Cel Milieu: lv@beci.be.