Een handig tool om de nieuwe afvalbeheerverplichtingen van het BHG na te leven !

Ondernemingen moeten nu (beter) sorteren!

Vanaf februari 2013 zullen bedrijven, naast gevaarlijk afval en bijzondere afvalstoffen (olie, elektronisch en elektrisch afval), eveneens papier en karton moeten sorteren. En begin 2014 komen bovendien PMD, glas en groen afval verplicht voor sortering aan bod.

Ophaling…

Indien het bedrijf beslist zijn afval door een erkende ophaaldienst te laten verwijderen, dient tussen beide partijen een ophaalcontract te worden ondertekend zodra de wekelijkse volumes 50 liter PMD, 30 liter papier of karton of 30 liter restafval overschrijden.

… en recycling

Ruim 70% van de afvalberg is voor recycling vatbaar voor zover de stoffen aan de bron worden gesorteerd. Deze aanpak bespaart meteen een aanzienlijk volume grondstoffen. Vanaf 2013 gaat een heffing van 6 € per ton ruw verbrand afval trouwens de sorteer- en recyclingformule een duwtje in de rug geven. Wie niet sorteert, vindt dan die 6 € per ton verbrand afval terug op de factuur van de ophaaldienst.

Een vaststelling

De wetgeving evolueert geleidelijk in de richting van een kwalitatiever afvalbeleid. In dit opzicht ontwikkelt BECI – in samenwerking met Leefmilieu Brussel en in het raam van Brussels Waste Network – een aantal pilootprojecten om goede praktijken en vrij toegankelijke hulpmiddelen tot stand te brengen.

Een eenvoudig tool

Nog steeds in het raam van het project Brussels Waste Network werd in samenspraak met Agoria een dubbele checklist ontworpen. Hiermee maken bedrijven (voornamelijk kantoren) snel een betrouwbare inventaris van de stand van de wetgeving EN van de mogelijke afvalbeleids- en preventie-initiatieven. Met deze tool weet de onderneming waar ze staat, welke doelstellingen ze moet nastreven, hoe ze de wetgeving kan naleven en welke de aanbevolen goede praktijken zijn.

Vragen?

Bijkomende informatie krijgt u van onze raadgeefster van de Cel Leefmilieu: Laurie Verheyen - lv@beci.be