28.08.2017

Informatie over de huidige en komende werken

BECI staat niet stil. Ook tijdens de zomermaanden volgen wij de mobiliteit nauw op. Naar aanleiding van het incident op dinsdagavond 1 augustus, waarbij de Rogiertunnel moest sluiten t.e.m. woensdagochtend 2 augustus, heeft BECI onmiddellijk actie ondernomen en aangedrongen bij de Brusselse overheid op informatie over de planning van de huidige en toekomstige werkzaamheden van de tunnels Leopold II, Belliard, Wet, Rogier, Jubelpark, Reyers, Troon en Baljuw.

Wat is de huidige stand van zaken van de geplande werken? Wanneer gaan deze van start? Zijn er begeleidende maatregelen voorzien om de vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen? Is er een aanspreekpunt voor de Brusselse bedrijven?

Wij kunnen u alvast volgende informatie meedelen:

Rogiertunnel: tijdens de monitoring werd opgemerkt dat er stukjes naar beneden vielen en bijgevolg werd beslist om de tunnel te sluiten gedurende de nacht. Andere stukjes die dreigden te vallen, werden verwijderd en er werd een net gespannen om bijkomende afbrokkeling te voorkomen. De waterdichtingswerken die momenteel worden uitgevoerd, moeten insijpelend water in de toekomst voorkomen. De grondige renovatie is voorzien voor 2022.

Hallepoorttunnel: momenteel wordt er gewerkt aan de rechter rijstroken en zijn de linkerrijstroken open voor verkeer. Deze fase staat gepland tot eind december 2017. Vanaf januari 2018 geldt de omgekeerde situatie: werken op de linker rijstroken en verkeer over de rechter rijstroken. Vanaf april 2018 worden de rijstroken overdag weer geopend voor verkeer en wordt de tunnel alleen ’s nachts afgesloten. Het einde van de werken is voorzien begin 2019.

Leopold II-tunnel: de start van de werken is voorzien in 2018 en zullen drie jaar duren. Er wordt enkel ’s nachts gewerkt en in het weekend.

Reyerstunnel: momenteel loopt de aanbestedingsprocedure. De bouwvergunning voorziet het versmallen van één extra tunnelmond. Een exacte planning over de werkzaamheden is echter nog niet gekend.

Overige tunnels: er werd een planning opgesteld die rekening houdt met de dringendheid van de renovatie. De werken aan de Belliard-, de Wet- en de Jubelparktunnels staan gepland vanaf 2019. De Troontunnel volgt in 2026 en de Baljuwtunnel in 2030.

What next? In september geeft minister van Mobiliteit Pascal Smet een stand van zaken aan het parlement over het meerjareninvesteringsprogramma voor de Brusselse tunnels.