La Fondation pour l’Enseignement : identiteitsfiche

De Fondation pour l’Enseignement is een bevoorrechte ontmoetingsplaats van scholen en ondernemingen.

Ze beoogt een belangrijke bijdrage te leveren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren via originele, concrete en pragmatische projecten met actoren van het terrein (inrichtende machten, schooldirecties, leerkrachten, leerlingen) en door het voorleggen van analyses en concrete voorstellen die voortkomen uit de dialoog tussen de federaties van de inrichtende machten van scholen en ondernemingen. Door de stereotypes achterwege te laten verspreidt de Stichting, in een permanente dialoog, de goede praktijken in netwerken om op grote schaal een efficiëntere aanpak te verwezenlijken. De Stichting waardeert eveneens de leerlingen en hun overgang naar het beroepsleven, in het bijzonder in het beroepsonderwijs en het technische onderwijs.

Om dit te bereiken brengt de Fondation pour l'Enseignemet eersterangsactoren van het terrein bijeen rond thema's en boodschappen die de scholen en ondernemingen gemeenschappelijk hebben. Zo bestaat de Raad van Bestuur van de Stichting uit alle vertegenwoordigers van organisaties die het onderwijssysteem beheren (de federaties van de inrichtende machten: het officiële Onderwijs dat door de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt, de Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces [Onderwijsraad van Gemeenten en Provincies]]- CECP, de Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement officiel neutre subventionné [Raad van de Inrichtende Machten van het officiële neutrale gesubsidieerde onderwijs]– CPEONS, de Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants [Federatie van de gesubsidieerde vrije onafhankelijke instellingen]– FELSI ) en de federaties van Brusselse en Waalse ondernemingen (BECI en UWE), naast onafhankelijke bestuurders en de Ecole de Perfectionnement en Management (EPM)

Prioriteiten

De leden van de Raad van Bestuur hebben de prioriteiten van de Fondation pour l'Enseignement bepaald:

  • Waardering van het beroepsonderwijs en het technische onderwijs onder andere via stages in bedrijven (leerlingen en leerkrachten) en de bevordering van de combinatie leren en werken
  • Kennis van de onderneming en oriëntering van de leerlingen
  • Ondernemingsverantwoordelijkheid van de bedrijven tegenover het onderwijs in verschillende vormen, onder andere door het delen van knowhow
  • Ondersteuning van initiatieven die het leren van talen willen bevorderen
  • Deelname aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs door het maken van analyses en het formuleren van voorstellen.

De Fondation pour l’Enseignement ontwikkelt pilootprojecten die de partners van scholen en ondernemingen bijeenbrengen rond concrete en meetbare projecten met de steun van de federaties van de sector. De doelstelling is in het systeem door te dringen: door de resultaten van haar pilootprojecten objectief te meten wil de Fondation pour l'Enseignement conclusies trekken en aanbevelingen doen aan de overheid evenals aan de verantwoordelijke personen van scholen en ondernemingen zodat de goede praktijken die geïdentificeerd worden, rechtstreeks op een grotere schaal door de actoren van het terrein in het beleid en de programma's geïntegreerd worden.

Naast haar projecten formuleert de Stichting voorstellen en gemeenschappelijke standpunten voor haar leden. De Stichting zet eveneens de vooruitgangsinitiatieven in de schijnwerpers die vooraf geïdentificeerd werden op basis van objectieve criteria en die met de leden van haar Raad van Bestuur besproken werden.

Concrete projecten

Naast een uitwisselingsplek voor goede praktijken brengt de Stichting de projecten op het terrein in de praktijk met de actoren van de scholen en de ondernemingen.

Haar doelstelling: via de pilootprojecten tonen dat de toepassing van de goede praktijken de verwachte resultaten oplevert, deze daarna verspreiden en verruimen in de netwerken waardoor er op termijn een systeemeffect ontstaat...

Vandaag zijn er drie belangrijke werven open die concrete en meetbare projecten zullen voortbrengen:

  • doorlopende opleidingen voor leerkrachten/werkplaatschefs in de ondernemingen : leerkrachten en werkplaatschefs worden uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan opleidingen/observatiestages en immersie in bedrijven. Doelstelling ? Controleren dat de aangeleerde technieken overeenkomen met de tools die in de onderneming gebruikt worden door aan het onderhoud deel te nemen, de 'transversale' processen in de onderneming (veiligheid, preventie, voorraadbeheer, kwaliteitsbeheerproces, enz.) beter begrijpen evenals het leven in de onderneming (attitudes & gedragingen) en de ondernemersgeest. De opleidingen waken erover om concrete tools te leveren waarmee de opvoeders wat de leerlingen op school hebben geleerd kunnen overzetten...
  • ondersteuning aan directies, inrichtende machten, participatieraad door versterking van competenties en opleidingen in de ondernemingen : De werven verschillen volgens de netwerken om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de behoeften die van situatie tot situatie verschillen: de "goede praktijken" identificeren die van kracht zijn bij de inrichtende machten en reeds heel goed werken om er lessen uit te trekken, de inbreng van externe competenties vergemakkelijken in de Raden van Bestuur of in de Participatieraden van scholen, de gouvernance verbeteren of ook nog helpen in de opstelling van bestekken, … zoveel pistes die verkend worden.
  • de verruiming van de vooruitgangsinitiatieven in de schijnwerpers : een heleboel bestaande vooruitgangsinitiatieven met betrekking tot de "ondernemingsgeest" en de "positieve informatie" over beroepen verdienen het om regelmatig in de bloemen gezet te worden. De Fondation pour l'Enseignement heeft de ambitie om zo meer synergiën te creëren en de toegang tot deze initiatieven te vergemakkelijken zodat er zoveel mogelijk scholen kunnen van genieten.

Via de website en de nieuwsbrief kan u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de evolutie van deze projecten.