Memorandum 2014 : gemeenschappelijke boodschappen van de netten (scholen en ondernemingen)

In mei overhandigde de Fondation pour l’Enseignement haar memorandum aan de overheid getiteld : « Réussir, en travaillant tous ensemble sur le terrain – Réflexions et propositions pour améliorer l’équité et la qualité de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles » [Succes boeken door allen samen op het terrein te werken - Bedenkingen en voorstellen om de rechtvaardigheid en de kwaliteit van het leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel te verbeteren ].

Voor het eerst formuleerde een brede coalitie die de vijf vertegenwoordigings- en coördinatieorganen samenbrengt van de inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs, het onderwijs georganiseerd door de FWB en de Fédérations d’entreprises bruxelloise (BECI) et wallonne (UWE) [Brusselse en Waalse bedrijvenfederatie] met een enkele stem gezamenlijke, concrete en coherente voorstellen, over de grote prioriteiten op het vlak van het leerplichtonderwijs in de WBF, naast de voorstellen die door elk van deze organisaties, volgens hun specifiek karakter, gedaan worden.

De prioriteiten werden de laatste maanden uitvoerig besproken: het onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel heeft het moeilijk om het verwachte kwaliteitsniveau te bereiken, om te beantwoorden aan de verwachtingen op het gebied van rechtvaardigheid en om de uitdagingen van de bevolkingsgroei (met name in Brussel) aan te gaan. Meerdere indicatoren wijzen hierop: de PISA scores, de wetenschappelijke vakken die terrein verliezen en bepaalde beroepsrichtingen en technische richtingen, het ontoereikende niveau van een deel van de leerlingen om een diploma te behalen, de percentages zittenblijvers en afhakers op school, enz.

Olivier Remels, algemeen secretaris van de Stichting :"De voorstellen in het memorandum van de Fondation pour l’Enseignement willen deze situatie verbeteren en de bestaande initiatieven versterken. Daarom steunen de voorstellen van de Stichting op de levendige krachten van het onderwijs en de ondernemingen om allen samen te werken aan de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen waarbij de goede praktijken rechtstreeks binnen de verschillende netwerken in elke schoolinstelling toegepast worden. De school is geen hecht blok en vereist de toepassing van gedifferentieerde strategieën die aangepast zijn aan de verschillende realiteiten die op het terrein bestaan. De wederzijdse versterking tussen alle actoren - in de scholen, tussen de scholen onderling, tussen de scholen en de ondernemingen - via uitwisselingen van competenties en ervaringen, vormt de kern van deze gemeenschappelijke voorstellen.

Deze goede praktijken hebben trouwens reeds hun sporen verdiend in talrijke instellingen in de Federatie Wallonië-Brussel en in de onderwijssystemen in het buitenland die erin geslaagd zijn om deze laatste jaren op een veelbetekenende manier vooruitgang te boeken. De pistes van dit Memorandum vertrekken met name vanuit een gedetailleerde studie die uitgevoerd werd door de consultant Mc Kinsey en zijn het resultaat van de gemeenschappelijke arbeid van de verantwoordelijke personen van de onderwijsnetten en de federaties van ondernemingen van de Federatie Wallonië- Brussel. Deze "hefbomen van verandering" waren de laatste jaren reeds wijd verspreid bij duizenden leerkrachten, directies en andere hoofdrolspelers van het schoolsysteem in de Federatie Wallonië-Brussel. » De Stichting stimuleert ook de snelle concretisering en/of verspreiding ervan op het terrein in het verlengde van positieve initiatieven die reeds in deze zin genomen werden, vanaf het begin van de volgende legislatuur.

De Fondation pour l’Enseignement stelt talrijke convergenties vast met vele oriëntaties die voorgesteld werden in de Déclaration de Politique Communautaire 2014 [Verklaring van Gemeenschappelijke Beleid], zoals deze in juli 2014 aangekondigd werden.

Om het memorandum van de Fondation pour l'Enseignement te raadplegen kan u hier klikken.