Het beheerscontract van 2012-2016 van Bruxelles Formation: stap in de goede richting

Bruxelles Formation staat in voor “de organisatie en het beheer van beroepsopleidingen”.

Het op 1 januari jongstleden in werking getreden beheerscontract zet deze missie om in prioritaire doelstellingen voor de volgende vier jaren (2012-2016) en bepaalt de voor de uitwerking hiervan benodigde middelen.

Dit contract verbindt de CoCoF (Collège de la Commission Communautaire Française), de toezichthoudende overheid van Bruxelles Formation en de leden van het Beheerscomité, samengesteld uit de sociale partners en de directie van het openbare instituut. BECI staat in voor de coördinatie van de delegatie van de werkgeversafgevaardigden.

Als publieke speler inzake beroepsopleidingen organiseert Bruxelles Formation opleidingen met het oog op kwalificatie of herkwalificatie van werkzoekenden om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt of tewerkstelling.

Het instituut organiseert ook opleidingen in samenwerking met publieke of private spelers, zoals de sectorale fondsen, het onderwijs voor sociale promotie, de Service Formation PME en de referentiecentra. Het treedt op als “opleidingsregisseur”, neemt de coördinatie van het opleidingsaanbod op zich en zorgt ervoor dat het afgestemd is op de missies en de doelstellingen van het opleidingsbeleid van het Beheerscomité en de Regering.

In de loop van 2010 hebben Bruxelles Formation en zijn partners 12 000 werkzoekenden opgeleid. In 2009 haalde Bruxelles Formation een activeringsgraad van 66%.

Het engagement van Bruxelles Formation vereist een goede kennis van de arbeidsmarkt en de evolutie ervan. De nauwe band tussen het organisme belast met de plaatsing van de werkzoekenden, ACTIRIS, en de private partners, plaatsings- en opleidingsprofessionals zijn een must. De versterkte samenwerking met ACTIRIS beoogt de integratie van de trajecten “werk” en “opleiding” van de werkzoekende en streeft ook een betere informatie en sturing van de betrokkenen na.

Voor de uitwerking van het beheerscontract waren heel wat overlegsessies nodig tussen de vertegenwoordigers van de sociale partners en de Regering. De uiteindelijk weerhouden prioriteiten zouden een finetunen van de hoofdmissies van Bruxelles Formation mogelijk moeten maken voor dat wat BECI als core business van het instituut beschouwt: het opleidingsaanbod van werkzoekenden bepalen in functie van de noden van de Brusselse markt.

De tewerkstelling blijft het hoofddoel van Bruxelles Formation. Het beheerscontract voorziet in een verzameling indicatoren om de performance van Bruxelles Formation op dit punt te meten.

In de marge van het ondertekende beheerscontract bevestigde de voor beroepsopleidingen bevoegde Minister dat hij meer financiële middelen zou vrijmaken voor het instituut en stelde hij een verdubbeling voorop tegen het jaar 2020.

De integrale tekst van het beheerscontract Bruxelles Formation raadplegen.