Binnenkort een nieuwe start voor het onderwijs?

“Back to School!”, luidde het thema van BECIs Annual Event, op 16 oktober in de aula van GDF Suez. En dan vooral met deze vraag: hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs effectief de deuren van de arbeidsmarkt voor jonge Brusselaars opent?

BECI Voorzitter Thierry Willemarck stak van wal met een openhartige schets van de Brusselse situatie en haar paradox: wij leven namelijk in een dynamisch gewest dat welvaart en werkgelegenheid creëert, maar toch met zware werkloosheidscijfers kampt, hoofdzakelijk bij jongeren. Deze werkloosheid is te wijten aan een gebrek aan kwalificering, dat zelf uit falen op school en schoolverzuim voortvloeit. Op deze vaststelling heeft BECI al ettelijke keren gehamerd, met een oproep tot koersverandering en de vraag naar een alliantie tussen werkgelegenheid en onderwijs die – gelukkig maar – eindelijk op het programma van de nieuwe Brusselse meerderheid staat.

Het goede nieuws is dat deze toestand niet onvermijdelijk is. Hij kan worden verbeterd, vrij snel zelfs. Dit was althans de boodschap van de gastspreker van deze avond: Etienne Denoël, directeur bij McKinsey België. Als aandachtige waarnemer van onderwijsstelsels in de ganse wereld, vestigt McKinsey onze aandacht op een paar regels van gezond verstand die de meest doeltreffende onderwijssystemen in gemeen hebben: meer autonomie voor de scholen, meer verantwoordelijkheid voor de directies, de herwaardering van de leerkrachten en leerlinggericht werken.

Met alle resultaten van dien. Hiermee slaagden landen en regio’s erin de prestaties van hun onderwijs snel en ingrijpend te verbeteren.Dit gebeurde onder andere in Chili, Hongkong, Litouwen en, dichter bij ons, in het Duitse Saksen. Telkens kwamen de hervormingen er door de combinatie van drie elementen tot stand: een economische of politieke crisis (we zitten er volop in), een kritisch verslag (wij kregen de PISA rapporten) en ten derde de invoering van een blijvend technisch en politiek leiderschap.

De grote lijnen van de studie die de heer Denoël toelichtte, bevonden zich al in het dossier Back to School, dat wij verleden maand in ons jaarverslag 2014 publiceerden. Neem het document zeker nog eens door (het staat ook op onze website).

De voordracht van Etienne Denoël voedde, onder leiding van Jean-Claude Daoust, een debat met Joëlle Milquet, de Minister van het Franstalig Onderwijs, en Bianca Debaets, Brusselse Staatssecretaris en lid van de VGC (de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Naast enkele meningsverschillen bestonden wel duidelijk de politieke wil om het vraagstuk van het onderwijs rationeel aan te pakken, en de bereidheid om ook de bedrijfswereld erbij te betrekken.

“Het is precies daarom dat ik deze verantwoordelijkheid aanvaardt: om al wat vanavond werd voorgesteld, te verwezenlijken”, verklaarde mevrouw Milquet. De Minister meende onder andere dat heel snel actie kon worden genomen ten voordele van de schooldirecties, met meer autonomie en management steun.

Bianca Debaets onderstreepte echter bepaaldespecifiek Brusselse uitdagingen: de noodzaak om de carrière als leerkracht te herwaarderen alsook de valorisatie van het technisch onderwijs, met Audi en Don Bosco als voorbeeld van een samenwerking tussen onderneming en school. “Helaas een alleenstaand voorbeeld”, betreurde Jean-Claude Daoust. 

Bedrijfsstages gelden overduidelijk als een van de oplossingen voor het professioneel onderwijs. Aan Jean-Claude Daoust die hoogwaardige stagiairs voor de bedrijfswereld vroeg, antwoordde Joëlle Milquet: “Wij hebben de hulp van de ondernemingen nodig. Deuren moeten open gaan en stages moeten worden aangeboden. Nu, als laaggeschoolde stagiairs worden geweigerd, dan zijn we meteen verkeerd bezig.”

In de Brusselse sociale context wordt er ook over een ander concept gedebatteerd: de veralgemening van de kleuterschool voor kinderen vanaf drie jaar, al was het maar om de taal van het onderwijs aan te leren. Bianca Debaets is hier voorstander van, maar Joëlle Milquet vreest dat dit budgettair niet gemakkelijk zal zijn ...

Etienne Denoël rondde het debat af met een dubbele oproep naar het publiek toe: “We hebben behoefte aan hoogwaardige leerkrachten en directeurs. Als een jonge persoon aan een carrière in het onderwijs denkt, verdient die te worden aangemoedigd! En waarom zou BECI niet toegankelijk zijn voor schooldirecteurs, die, in hun domein, eigenlijk ook ondernemers zijn?”

BECI gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx beklemtoonde de dringendheid van een toenadering tussen school en onderneming, wat sommigen hierover ook mogen denken. De stem van de bedrijfswereld kreeg gehoor. Gemeenschappelijke doelstellingen komen tot stand. Aan beide kanten vraagt de bereidwilligheid naar samenwerking. De tijd van de verwezenlijkingen is nu aangebroken, want de toekomst van Brussel staat op het spel. Back to work !

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Emmanuel Robert, Media Coordinator op 4.11.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be