De ambities voor het Brussels onderwijs

Een groot aantal denkpistes om het Brussels onderwijs te verbeteren.

In Brussel moet er een visie ontwikkeld worden over de toekomst van het onderwijs en over wat de jongeren moeten kunnen als ze afstuderen. Het Gewest, de werkgeversorganisaties, de samenleving, de Gemeenschappen en de inrichtende macht moeten hierover een dialoog aangaan met als doel een visie en een actieplan voor het verbeteren van het Brussels onderwijs uit te werken. Het spreekt voor zich dat dit voor de netten gemeenschappelijke en gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven moet bieden.

Brussel moet leerplichtonderwijs organiseren dat, in vergelijking met het onderwijs in de rest van Vlaanderen of Wallonië, een meerwaarde en voorbeeld biedt op het vlak van meertaligheid, interculturele communicatie en internationalisering.

Het onderwijs moet zijnbasisfunctie ter harte nemen: jongeren voorbereiden om te evolueren in de samenleving. Scholen moeten de kinderen een aantal instrumenten bieden waarmee ze kunnen rekenen op een zekere plaats in de samenleving. Onderwijs en economie zijn sterk verbonden. Scholen moeten ook ondernemerschap, initiatiefzin, durf, geloof in eigen kunnen en een kritische houding stimuleren, zonder daarbij basisvaardigheden als schrijven, zelfstandig denken, talenkennis en rekenen te verwaarlozen.

Er moet gewaakt worden over de kwaliteit van het onderwijs aan Nederlands-, Frans- en anderstaligen met respect voor de onderwijstaal. Zo kunnen de Vlaamse en Franse Gemeenschappen een bijdrage leveren aanhet wegwerken van de gebrekkige scholing van vele Brusselse jongeren en dan vooral op het vlak van hun kennis van het Nederlands.

BECI dringt aan op bijkomende maatregelen en investeringen in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in Brussel. Ze roept de Franse gemeenschap op om dringend werk te maken van een substantiële opwaardering van het Franstalig onderwijs in Brussel. De aandacht moet gaan naar het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en naar het professioneel en technisch onderwijs waarvan het prestige opgekrikt dient te worden. Er moet een extra inspanning geleverd worden zodat elke afgestudeerde in Brussel de beide talen goed beheerst. Het Nederlandstalig onderwijs moet er ook zorg voordragen dat de kennis van het Frans bij zijnleerlingen niet achteruit gaat.

De ouders moeten dichter bij het leerproces betrokken worden en zich inspannen om de kinderen zinvolle buitenschoolse activiteiten te laten doen en dan het liefst in hun onderwijstaal.

De cijfers om het onderwijs te evalueren zijn onderling weinig vergelijkbaar. Er moet in Brussel een evaluatie van het onderwijssysteem komen op basis van gestandaardiseerde parameters zodat we de performantie en het niveau van de scholen in Brussel over de netten heen kunnen vergelijken. Zo kunnen we bijsturen en ingrijpen waar nodig. Ook het taalonderwijs moet permanent gevolgd worden.

Het professioneel en technisch onderwijs moeten opgewaardeerd worden. Dit mag geen derderangs onderwijs zijn, noch een bezigheidstherapie voor gedemotiveerde leerlingen. De lijst van knelpuntberoepen is meer dan lang genoeg en ook een tertiaire economie heeft nood aan vaklui.