Back to Brussels: BECI juicht de snelle vorming van een hervorming(en)regering toe

Bij het begin van een nieuwe vijfjarige legislatuur pakt Brussel een heleboel uitdagingen met een zekere maturiteit aan.

Dankzij een budget dat van 3 tot 4,5 miljard groeit, hebben de nieuwe vertegenwoordigers van de meerderheid in het parlement hun verantwoordelijkheden genomen, met goede en soms schitterende initiatieven en andere, die minder geslaagd overkomen. De takenverdeling staat vandaag vast: Rudi Vervoort aan het roer van de Brusselse executieve, met Didier Gossuin voor economie en werkgelegenheid, en Guy Vanhengel voor financiën.

BECI onderstreept meerdere elementen in de algemene Brusselse beleidsverklaring, onder andere de duidelijke wil van de nieuwe regering om eindelijk concrete gestalte te geven aan de alliantie tussen werkgelegenheid en onderwijs, waar de ondernemingen al zo lang naar vragen. De erkenning van de hoofdrol van de economie in de creatie van werkgelegenheid komt echter nauwelijks in de tekst aan bod. Op termijn moet het doelgroepenbeleid ook geen te zware lasten van de ondernemingen opleggen.

Er heerst enige terughoudendheid wat betreft de competitiviteitsschok waar de ondernemingen in het Memorandum van BECI naar vragen. Dit kan niet zonder een gevoelige vermindering van de kost van de arbeid en van de fiscaliteit. Er werd wel degelijk een maatregel getroffen ten voordele van de Brusselaars met de afschaffing van bepaalde opcentiemen en de gewesttaks, maar deze zal niet volstaan om de relance te verzekeren. Waarschijnlijk zal een degelijke ondersteuning eerder van het federale niveau moeten komen. Dit neemt niet weg dat BECI de actievoorstellen positief onthaalt.

Op het vlak van governance – een van de hoofdpunten van de overeenkomst – spreekt BECI lovende woorden. De toenadering van de zeer talrijke overheidsinstellingen die vaak overlappende en soms tegenstrijdige doelstellingen nastreven, is zeker een prima initiatief. Dit geldt eveneens voor het feit dat de sociale partners bij het proces van de economische ontwikkeling worden betrokken. En toegeven dat al deze hervormingen, met inbegrip van de integratie van de bevoegdheden uit de 6de staatshervorming, gemakkelijk tien jaar in beslag zullen nemen, is op zich ook een evidentie. 

De verklaring bevat tevens onduidelijkheden, onder andere op het vlak van budget, doelstellingen en monitoring van de prestaties, met inbegrip van domeinen die in de regeringsverklaring slechts oppervlakkig worden aangekaart. Zo verdiende bijvoorbeeld het nationale en internationale karakter van Brussel grondiger te worden besproken, zonder zich te beperken tot toerisme en een paar vage bewoordingen over de Europese wijk. De regeringsovereenkomst geeft de indruk dat Brussel een aan zijn inwoners voorbehouden paradijs is. De hoofdstad is nochtans geen eiland.

Hoe dan ook, de nieuwe regering straalt vertrouwen uit. Dit zal op het terrein moeten worden bevestigd!


Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Kenniscentrum coördinator op 02.09.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.