Staatshervorming en overgedragen volumes

Zo’n 20 miljard aan bevoegdheden wordt naar de gefedereerde entiteiten overgeheveld.

Naast de toegenomen fiscale capaciteiten van de Gewesten via de opcentiemen van de personenbelasting, voor een totaalbedrag dat op 12 miljard euro wordt geschat.

Tot zover het globale bedrag. Laten we ons even over de 20 miljard buigen.

Welk deel van dit bedrag wordt aan Brussel toegekend? In feite is het totaalbedrag gekrompen. De 20 miljard aan bevoegdheden van 2011 zijn ondertussen al met zowat 2,5 miljard euro geslonken (het bedrag dat, vóór de overdracht, van de federale budgetten werd afgeroomd). Voor Brussel wordt het overgedragen bedrag op 1,91 miljard geraamd.

Brussel: 1.911 miljoen

In Brussel gaat de voornaamste budgetoverdracht naar de kinderbijslag, met een bedrag dat op 729 miljoen euro wordt geraamd en waarvan het beheer aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal worden toevertrouwd.

Op de tweede plaats komen de bevoegdheden die betrekking hebben op de uitgaven rond werkgelegenheid, meer bepaald de controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden, de steun bij indienstneming voor doelgroepen en de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Samen een bedrag van 611 miljoen.

De derde plaats is voor de gezondheidszorg, met 345 miljoen hulp aan gehandicapten en voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuren.

Bejaarden (rusthuizen) krijgen 237 miljoen. Op de vijfde plaats verschijnt een aantal fiscale uitgaven in verscheidene gebieden (huisvestingsbonus, uitgaven wegens investeringen in energiebesparingen, belastingverlagingen wegens dienstencheques) en die onder andere een niet te onderschatten impact op de tewerkstelling kunnen hebben (aftrekbaarheid van dienstencheques).

Onder de andere overdrachten melden we hier nog de personeel- en beheerkosten (35 miljoen), het participatiefonds (20 miljoen), het beleid van de grote steden (12 miljoen), het rampenfonds (6 miljoen), de responsabilisering ten aanzien van de pensioenen (1 miljoen) en de compensatie van de belasting van niet-inwoners (1 miljoen).

Een geleidelijke start

Sinds 1 juli 2014, de datum waarop de nieuwe bevoegdheden wettelijk werden overgedragen, is er in de praktijk weinig veranderd. In Brussel althans wil men de zesde Staatshervorming stapsgewijs en geleidelijk invoeren.

Het bestuur dat wordt belast met de kinderbijslag wordt tussen 2016 en het einde van 2019 overgeheveld. Ondertussen zorgt het federale agentschap voor kinderbijslag (Famifed) voor de stortingen.

Op termijn verhuist de bevoegdheid kinderbijslag naar een parastatale in Brussel, aldus een recente gemeenschappelijke politieke beleidsverklaring (GGC). Het systeem wordt vanaf 2015 aan een evaluatie van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden onderworpen.

De oprichting van een enige instelling van openbaar nut werd aangekondigd. Deze zou niet alleen instaan voor de kinderbijslag, maar ook voor alle sociale zekerheidsbevoegdheden die naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden overgedragen (gezondheidszorg, welzijnszorg). De instelling zou paritair worden beheerd (vakbonden en werkgevers).

Ook de transfer van ambtenaren zal geleidelijk vanaf 2015 van start gaan. Tegen die tijd worden ook 120 federale beambten ter versterking van de gewestelijke administratie verwacht.

De vraag is nu wanneer en op welke manier Brussel de nieuwe toegekende bevoegdheden zal opnemen en uitoefenen. Voor het ogenblik ziet het er naar uit dat het dienstenchequesstelsel onveranderd blijft. Vlaanderen wil de controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden vanaf 1 januari 2015 uitoefenen. In Brussel zou dit ten vroegste in 2016 beginnen.

Wat nu al vast staat, is een fiscale hervorming in 2017 met voornamelijk een verlichting van de fiscale druk op de arbeid en een compensatie door een verhoging van de belastingen op vastgoed. Ondertussen zal er nog veel worden gedebatteerd.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Delannoy, Journalist Dynamiek op 02.09.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.