Heeft Brussel aan geloofwaardigheid gewonnen?

Een jaar geleden, kort na de verkiezingen die door sommigen werden afgeschilderd als het politieke equivalent van het Laatste Oordeel, hebben we de vorming van de verschillende hervormingsregeringen, en meer bepaald in Brussel, positief onthaald.

De beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse meerderheid was een zeer ambitieus en uitgebreid programma, dat volgens het BECI duidelijk steek hield. Maar waar staan we vandaag?

Begroting

De zesde staatshervorming moet leiden tot een hele reeks omvangrijke hervormingen.

De nieuwe bijzondere financieringswet verplicht Brussel ertoe om meer bemiddelde gezinnen aan te trekken die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren tot de financiering van de gewestelijke en gemeentelijke kas.

Het is zo goed als zeker dat het voorstel van een tax shift niet zal volstaan. Van alle voorgestelde maatregelen, gaan enkel de voorstellen die een reorganisatie van het institutionele economische aanbod en landschap inhouden, in de goede richting.

Onderwijs en opleiding

In de talentenstrijd die momenteel heerst, vormen onderwijs en opleiding een hekel punt.

Eén jongere op vijf verlaat de schoolbanken zonder diploma. Wat zijn de kansen dat hij of zij een baan vindt? De Franstalige Minister van Onderwijs heeft een “Pacte d’Excellence” opgestart, maar de eerste resultaten worden pas verwacht tegen… medio 2016. Geduld dus!

Maar je gaat ons geen kwaad woord horen zeggen over de verschillende initiatieven en maatregelen. Over één ding is iedereen het echter eens, er zijn veranderingen nodig…

De bedrijven hebben alvast het voortouw genomen. Sinds maart 2015 biedt de “Fondation pour l’Enseignement” waarvan het BECI deel uitmaakt, een tiental leraren uit technische en beroepsscholen de mogelijkheid om kennis te maken met de realiteit van de bedrijfswereld. Andere bedrijven zetten zich in op vrijwillige basis. We staan zeer positief tegenover de “Alliance for Youth”, een initiatief dat door Nestlé werd opgestart en 2.600 jongeren een kans biedt op een baan of een stageplaats. Verscheidene BECI-leden verlenen trouwens hun medewerking aan dit project.

Economische aantrekkelijkheid

De versterking van de economische aantrekkelijkheid van Brussel is geen eenvoudige zaak.

We kijken uit naar het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling dat al een tijdje op zich laat wachten en de nieuwe “bijbel” voor ruimtelijke ordening zou moeten worden. Dit beleidsplan gaat ook de plaats bepalen van bedrijven binnen de stad waar woongelegenheid een prioritaire functie krijgt. En wat valt er te zeggen over de tien nieuwe wijken die werden aangekondigd? Niets eigenlijk, behalve dat het bij aankondigingen is gebleven en de resultaten uitblijven. Tikt de tijd in Brussel op een andere manier dan in de rest van de wereld?

Mobiliteit

Laten we het tot slot nog even hebben over de mobiliteit, of beter gezegd, de stilstand.

Er werden nieuwe middelen beschikbaar gesteld, maar tussen droom en daad ligt soms een heel lange, moeilijke weg: de NMBS vermindert het bedieningsaanbod op lijn 26, het GEN laat op zich wachten, de Reyersbrug en de Leopold II-brug brokkelen verder af, de taxichauffeurs betogen, de voetgangers houden de tred erin, de fietsers trappen gezwind door, de auto’s staan stil. Maar laat ons al bij al eindigen op een positieve noot. Er wordt massaal geïnvesteerd in het openbaar vervoer: automatisering en uitbreiding van de metro, trams naar het UZ en andere bestemmingen.

Is het glas half vol of half leeg? Het is maar hoe u het bekijkt. De tijd loopt: nog (maar) vier jaar te gaan!

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Kenniscentrum Coördinator – 02.06.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.