Wanneer een economische GBP voor Brussel?

De consultatieprocedure voor het nieuwe “demografische” Gewestelijk Bestemmingsplan GBP, liep tot 13 juli. Heel wat instellingen, ondernemers en verenigingen hebben de kans niet onbenut laten liggen om hun grieven en suggesties te formuleren en om deze aan de Regering over te maken. Zo ook BECI.

De sociale partners hebben een advies opgesteld en BECI heeft daar een constructieve rol in gespeeld. Daarnaast heeft BECI ook nog haar eigen standpunt aan de Regering meegedeeld, als resultaat van uitvoerige consultaties bij bedrijven en sectorfederaties. Het wordt nu afwachten op welke wijze de Regering zal reageren en in welke mate er rekening wordt gehouden met onze voorstellen in de finale tekst van het beleidsdocument. Einde 2012 moeten de Ministers van BHG hierover tot een akkoord komen.

Het behoort BECI ook toe om de publieke opinie te wijzen op de onvolmaaktheden van het beleid. De vraag of bedrijven nog welkom zijn in Brussel is in de media ruim aan bod gekomen dank zij een persbericht van sectorfederaties en BECI.

Er is geen visie. De Regering pakt uit met een - gedeeltelijke! - wijziging van het GBP, wat eigenlijk een instrument is om te bepalen waar wat mag voorzien worden, maar heeft geen globale visie voor het Gewest. Die zou moeten bepaald worden in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling dat nu in een ontwerpfase zit en pas eind 2013 zou moeten goedgekeurd zijn. Het paard achter de wagen spannen, heet dat.

Akkoord dat de regering oplossingen zoekt voor de aangroeiende bevolking, maar waarom is er geen sprake van alternatieven als stadsverdichting en de omvorming van leegstaande gebouwen tot woningen? Bedrijfsterreinen opofferen aan woongebied zal het werkloosheidsprobleem van het gewest alleen maar doen toenemen. Er is nood aan compensatiemechanismen: verloren bedrijfsterreinen moeten op andere locaties in het gewest gecompenseerd worden. Het behoud van sterke industriële bedrijven in het Brussels gewest is essentieel om de uitdaging van de werkloosheid met succes aan te pakken.

Dit ontwerp van GBP jaagt bedrijven weg uit Brussel, en wel om twee redenen: 1. het is voor eigenaars interessanter gronden te verkopen als daar woningen op gebouwd kunnen worden, en 2. steeds meer economische activiteiten zullen onverenigbaar zijn met de woonfunctie in het gebied.

Een grondige analyse van de sociaal-economische impact van dit bestemmingsplan ontbreekt momenteel. Hierdoor lopen wij het risico dat een gezonde mix van woon- en werkfuncties in de stad verloren gaat en dat de ontwikkeling, de creatie en het behoud van economische activiteiten bedreigd worden.

Nemen wij de 100.000 werkzoekenden van vandaag en voegen wij daarbij nog eens 120.000 nieuwe inwoners aan toe, dan moeten wij ons toch ook de vraag stellen waar al deze kinderen crèches, scholen en activiteiten gaan vinden in de stad? En waar gaan al deze mensen later gaan werken?

Boodschap aan de Regering: als het nieuwe “demografisch” Gewestelijk Bestemmingsplan goedgekeurd wordt moet er meteen werk gemaakt worden van een “economisch” Gewestelijk Bestemmingsplan!

« Vorige