Werkgelegenheid

Werkgelegenheid en werkloosheid in Brussel: wat is de toekomst van de arbeidsmarkt?

Om werk te vinden in Brussel dringt een algemeen onderzoek zich op om te weten of de werkgelegenheid in Brussel in de toekomst zalafnemen, of in tegendeel, zalgroeien en naar welk profiel het meeste vraag zal zijn.

De Brusselse arbeidsmarkt is erg performant en biedt meer dan 700.000 personen een job. In meer dan de helft van de gevallen is een diploma hoger onderwijs vereist, wat duidt op de hoge kwaliteit van de Brusselse werkgelegenheid. De dominantie van de tertiaire sector houdt ook een intensere concurrentie in voor arbeidsplaatsen waarvoor een laag scholingsniveau of het arbeidersstatuut volstaan.

Het profiel van de Brusselse werkzoekenden is doorslaggevend: de 107.500  werkzoekenden (op 07/2011) hebben meestal een profiel dat in het Gewest weinig wordt gevraagd. Vaak zijn ze te laag geschoold en het grootste deel spreekt ook geen Nederlands, terwijl net dat aspect zo belangrijk is voor de sociale mobiliteit. De kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt verklaart in grote mate de paradoxale situatie waarbij veel arbeidsplaatsen en veel werkloosheid toch samengaan. De sociaaleconomische uitdaging van Brussel ligt er net in om deze 107500 werklozen toch bij de economie te betrekken.

De Brusselse arbeidsmarkt stopt niet aan de grenzen van het Gewest of de 19 gemeenten. Samen met haar periferie vormt de Brusselse metropool het grootste werkgelegenheidsbekken van het land en staat ze in voor 30% van het BBP van het land. Het aantal Brusselaars dat buiten het Gewest aan de slag gaat, blijft stijgen: bijna 16% van de actieve Brusselse bevolking gaan dagelijks buiten het Gewest werken (65.521 buiten, 338.236 binnen het Gewest). Maar de werkzoekenden vinden moeilijker de weg naar een job buiten de stad, zoals in Machelen (21.000 arbeidsplaatsen), Zaventem (48.000) of Vilvoorde (27.000).

Omgekeerd zijn er elke dag 371.000 personen die in Brussel komen werken. De concurrentie van de pendelaars, vaak vroegere Brusselaars die naar de rand verhuisd zijn, maakt de situatie voor de Brusselse werkzoekenden nog moeilijker. Tezelfdertijd is de aanwezigheid van deze hoogopgeleide werkkrachten een van de belangrijkste elementen voor het economische succes van Brussel.

Een korte stand van zaken: enkele analysepunten en standpunten van BECI over de mismatch tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt.

Elke burger zou baat hebben bij een levendige en welvarende hoofdstad die de Belgische economie aandrijft. Een nieuwe dynamiek en benadering zijn noodzakelijk. Deze moeten gebaseerd zijn op een duidelijke visie, met een actieplan en een budget. Binnen deze context moet iedereen aan zijn verantwoordelijkheden herinnerd worden en iedereen moet deze dan ook opnemen: van de kinderen op straat tot de bevoegde overheden. Deze buurten moeten de speerpunt van een nieuwe stedelijke ontwikkeling worden. We moeten de verdiensten van het systeemals uitgangspunt nemen, zoalsandere rijke steden aantonen. Steden die erin slagen om hun huidig potentieel te benutten en zich te ontwikkelen op basis van de initiatieven en creatieve geest van de ondernemers, kunstenaars, architecten en plaatselijke stedelijke professionals. De eerste voorwaarde voor een bloeiende stad is het onderwijs, vooral in Brussel, omdat dit de basis vormt van alle sociale vooruitgang. We moeten ons allemaal samen vooral om onze kinderen bekommeren.

BECI verlangt van de overheden dat ze een structurele oplossing vinden voor de problemen in de Brusselse wijken en wenst bij te dragen totde ontwikkeling van een bloeiende economie en een gezond sociaal klimaat in Brussel, en daarbij horen ook de wijken die door armoede geplaagd worden.

Download het document

Lees hier de oplossingen die BECI voorstelt om het Brussels onderwijs te verbeteren.