Een federaal herstelplan voor KMO

De (eerste) banen gaan minder kosten

De meest opvallende maatregel die de regering Di Rupo in haar herstelplan aankondigt, is de vermindering van de patronale bijdragen op de eerste drie banen in een KMO. Onze excellenties hebben – voor hun vertrek met vakantie – echter nog een aantal andere maatregelen uitgewerkt. Hierbij horen bv. enkele gerichte bijdragenverminderingen (lage lonen, einde van loopbaan en HORECA) en 10.000 plaatsen voor jongerenstages vanaf 2013.

Vanaf 1 oktober dalen de sociale bijdragen bij de aanwerving van een eerste werknemer. De bestaande lastenvermindering stijgt van 1.000 naar 1.500 euro tijdens het eerste jaar en bedraagt 1.000 euro voor het tweede jaar en 400 euro voor het derde. Als men beseft dat een ondernemer zijn omzet nagenoeg moet verdubbelen om de aanwervingskosten van een eerste werknemer te dekken, dan gaat deze maatregel duidelijk in de goede richting.

Het andere goede nieuws zijn die 10.000 stageplaatsen die jaarlijks worden geboden aan jongeren die hoogstens een diploma van het hoger middelbaar onderwijs hebben gehaald. Na zes maanden als werkzoekende, kunnen die jongen mensen bezoldigd stagiair worden (898 €, waarvan 200 € ten laste van de onderneming). De persoon die de stagiair begeleidt, geniet 800 € korting op zijn trimestriële sociale bijdragen. Mocht de stagiair definitief worden aangeworven, dan worden de sociale lasten tot vier jaar lang gereduceerd.

Deze lasten worden eveneens verminderd op lage lonen, voor jonge werknemers en voor diegenen die het einde van hun loopbaan benaderen. Andere lastenverlagingen zijn voorzien bij de aanwerving van (zeer) laaggeschoolde en matig geschoolde arbeidskrachten en van werknemers die ouder dan 54 jaar zijn. Ook de Horecasector geniet verminderingen van de sociale lasten: 500 €/kwartaal voor vijf werknemers in entiteiten van minder dan 20 mensen.

Laten we verder nog melden dat de vrijstelling van 75 tot 80 % stijgt op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van vorsers. En op de winsten van patenten geldt een vrijstelling van 80 %, als die patenten zonder toedoen van een onderzoekscentrum werden verkregen (de meeste KMO moeten het namelijk zonder R&D centrum stellen).