BECI en het sociale overleg voor een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA)

De staatshervorming zorgt er voor dat meerdere bevoegdheden verschuiven van het federale niveau naar de regio’s, waardoor de besprekingen voor een intersectoraal loonakkoord (IPA) geen louter federale aangelegenheid meer zijn.

De werkgeversorganisaties laten er geen gras over groeien: misschien meer nog als vroeger zullen alle spelers eensgezind de besprekingen met de vakbonden kunnen volgen en beïnvloeden.

De werkgevers in het Brusselse Gewest kunnen rekenen op BECI voor hun belangenbehartiging in het toekomstige sociaal overleg.

Wanneer we het hebben over het sociaal overleg in België zal 2012 in menig opzicht geschiedenis schrijven. De 6de institutionele staatshervorming zorgt er voor dat meerdere “sociale” bevoegdheden verschuiven van het federale niveau naar de regio’s, waardoor de 2-jaarlijkse onderhandelingen voor een intersectoraal loonakkoord – een IPA – geen louter federale aangelegenheid meer is. Bijkomende factor: het relancebeleid van de regering dat voor 2013 en 2014 een strikte loonstop voorziet, buiten de automatische loonindexering en barema-verhogingen die in het verleden op sectorniveau of bij onderneming afgesproken werden.

Maar de werkgeversorganisaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en op federaal niveau laten er geen gras over groeien: misschien meer nog als vroeger zullen alle spelers eensgezind de besprekingen met de vakbonden kunnen volgen en beïnvloeden. Op federaal niveau coördineert het VBO de gemeenschappelijke werkgeversvisie en zijn de social profit ondernemingen vertegenwoordigd via UNISOC. Voor Vlaanderen  zijn VOKA, de Boerenbond en UNIZO aan zet; voor Wallonië UWE en UCM. 

De werkgevers in het Brusselse Gewest ten slotte kunnen rekenen op BECI voor hun belangenbehartiging in het toekomstige sociaal overleg.

IPA besprekingen
De vakbonden kijken verdeeld naar het komende loonoverleg en de regering legt een strikt schema op aan de sociale partners: naast de al besliste loonstop en het behoud van de automatische indexering, moeten er nog andere afspraken met betrekking tot de welvaartsvastheid, het minimumloon en de arbeidsorganisatie gemaakt worden.

Voor BECI staan volgende 4 thema’s centraal in de besprekingen met de vakbonden om tot een IPA te komen :

  • Loonmatiging door structurele maatregelen op het vlak van het automatische indexmechanisme. Wij zijn het eens met de regering dat de reële loonkloof met de buurlanden moet worden weggewerkt. Daarom moeten de sociale partners over een periode van 3 IPA’s – hetzij 6 jaar – de “bruto” loonkloof die vandaag op 5,2% wordt geschat, wegwerken.
  • Een goed georganiseerde arbeidsmarkt waarbij mobiliteit en flexibiliteit sleutelbegrippen zijn: specifiek voor de Brusselse regio moet er gewerkt worden aan oplossingen om de “mismatch” tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verhelpen.
  • Pensioenen: het sociaal overleg moet resulteren in correcte afspraken voor een veralgemening van een tweede pijler systeem, waarbij de rendementsgaranties en een kostenbeheersing voor de werkgevers aan bod moeten komen.
  • Het dossier arbeiders-bedienden: hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden, alleen al om te vermijden dat de uiteenlopende meningen het sociale overleg verder gaat ondermijnen. Sectoren waar veel arbeiders tewerkgesteld worden, moeten kunnen rekenen op redelijke overgangstermijnen en faire ontslagregelingen. Sectoren getypeerd door een uitgesproken White-Collar bestand van medewerkers moeten zich bewust zijn van de problematiek: het eenzijdig optrekken van de ontslagregeling en  -vergoedingen naar het niveau van de bedienden zou voor de globaliteit van de Belgische economie nefaste gevolgen kunnen hebben. Het uitblijven van concrete afspraken in het dossier arbeiders-bedienden mag geen struikelblok vormen voor andere hervormingen waar onze ondernemingen op zitten te wachten. Alleen daarom al staat het op de BECI-prioriteitenlijst.