Persbericht - 26.09.2017

De Brusselse Regering en de sociale partners zijn het eens geworden over de 69 sociaaleconomische beleidswerven voor het komende jaar

Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Brussels Minister van Economie, Werk en Beroepsopleiding Didier Gosuin hebben vandaag samen met alle leden van de Regering en de Brusselse Economische en Sociale Raad een sociale top gehouden om te bepalen welke prioritaire beleidswerven van de Strategie 2025 voor Brussel het komende jaar uitgevoerd moeten worden.

De start van het nieuwe parlementaire jaar vormt niet enkel de gelegenheid om een balans op te maken van de uitgevoerde initiatieven, maar ook om te bepalen welke beleidswerven voorrang moeten krijgen in 2017-2018. Op basis van de werkzaamheden van de verschillende gewestministers en de Brusselse sociale partners is een tabel opgesteld met 69 nieuwe prioriteiten die de Regering het komende jaar in samenwerking en in overleg met de sociaaleconomische actoren in de praktijk zal brengen.

De 69 prioriteiten die tijdens de Top zijn vastgelegd, omvatten onder meer:

 • De goedkeuring van de eerste volledig Brusselse sectorakkoorden met de voornaamste sectoren die werk verschaffen en de economische dynamiek in het hoofdstedelijk gewest aanzwengelen
 • De goedkeuring van een industrieplan voor Brussel
 • De uitvoering van de conclusies van de audit van Finance.brussels, met onder meer de rationalisering van de dochtermaatschappijen
 • De uitvoering van een nieuw schema voor handelsontwikkeling dat uitvoerig ingaat op de structuur van het handelsaanbod en de handelsgebieden in de stad definieert
 • De ontwikkeling van een digitale technologie ten dienste van de klanten en handelszaken “Smart Retail City”
 • De invoering van nieuwe innoverende maatregelen die kaderen in de jongerengarantie, waarbij nieuwe partnerschappen aangegaan worden met de gemeentelijke actoren en wijken
 • Een actieplan om de allerjongsten warm te maken voor wetenschappen en innovatie
 • De invoering van een Fonds voor de Kringloopeconomie
 • De oprichting van het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding
 • De invoering van een label “vormende onderneming” voor bedrijven die inzetten op de vorming van hun medewerkers 
 • De goedkeuring van een plan om het schoolverzuim in Brussel te bestrijden
 • De uitvoering van “schoolcontracten” met als doel de schoolomgeving en de uitrusting van achtergestelde scholen te verbeteren
 • Een verdere harmonisering en verlichting van de plaatselijke belastingen die een impact hebben op de economie

Nieuw dit jaar is de mobiliteit. Mobiliteit is het knelpunt voor de economische ontwikkeling van Brussel. Daarom hebben we voorgesteld om alle reglementaire teksten over het mobiliteitsbeleid in de toekomst ter advies voor te leggen aan de Economische en Sociale Raad. Ook gaan we manieren uitwerken om met de sociale partners overleg te plegen over de grote werven.

Beleidswerven die verband houden met de nieuwe doelstelling “mobiliteit” zijn onder meer:

 • Het meerjarig investeringsplan voor de renovatie van de tunnels
 • De aanleg van fietspaden
 • De aanleg van overstapparkings
 • De goedkeuring van een taxiplan

 “Ik meen te mogen stellen dat wij allen zeer gehecht zijn aan deze methode, die ik in 2013 heb ingevoerd met de eerste buitengewone sociale top.  In geen enkel ander gewest van ons land bestaat een soortgelijke dynamiek tussen de Regering en de stuwende krachten van vakbonden en werkgevers!  Dát is de kern van de Strategie 2025. Het is de taak van ons allemaal om die dynamiek structureel te versterken voor de komende acht jaar. Het slechtste wat kan gebeuren, is dat de immense verworvenheden die dit sociaal overleg mogelijk maakt, verloren zouden gaan. Sommige andere beleidsniveaus zien dit als een rem, maar wij niet! “ aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Twee jaar nadat het startschot van de Strategie 2025 is gegeven, komt de kracht van het model dat gebaseerd is op overleg en samenwerking met de stuwende krachten van het Gewest, vertegenwoordigd door de sociale gesprekspartners, duidelijk tot uiting. Uit de goedgekeurde prioriteiten blijkt dat de meeste beleidswerven intussen in de landings- en uitvoeringsfase zitten: de Strategie 2025 levert resultaten op voor de Brusselse economie en tewerkstelling. We tellen 17.600 werkzoekenden minder dan in 2014 en het aantal ondernemingen neemt toe met 2,5%. Op deze sociale top is het overlegmodel nóg krachtiger gemaakt door te beslissen om de sociale gesprekspartners te betrekken bij de beslissingen over mobiliteit, die van zeer groot belang is voor de Brusselse bedrijven”, aldus Didier Gosuin.

Nadat de sociale gesprekspartners met de Regering overeengekomen waren welke prioritaire dossiers zij tussen vandaag en juli 2018 zullen uitvoeren, heb ik aan de gewestelijke overheid voorgesteld om af te toetsen of de werkgevers en vakbonden geen nuttige inbreng zouden kunnen leveren voor de Brusselse hervorming van de kinderbijslag, een dossier dat vandaag muurvast zit. Ik heb de aandacht van de Regering ook gevestigd op het dossier van de Poelaertwijk. De sociale gesprekspartners zijn het erover eens dat alles in het werk gesteld moet worden om te voorkomen dat die wijk één grote stadskanker wordt“, aldus Philippe Van Muylder, voorzitter van de ESR.

Jan De Brabanter, Vice-Voorziter van de ESRBHG: "De Strategie 2025 blijkt een uitstekende werkmethode voor deze Regering te zijn. Vooral omdat duidelijk is in welke dossiers de sociale partners volledige medezeggenschap krijgen, biedt een sociale top de kans om een tussentijdse balans op te maken en de prioriteiten voor morgen af te bakenen. Voor werkgevers en werknemers zijn het uiteraard niet de objectieven die tellen, wel de resultaten van het beleid.”

Eind dit jaar gaan we ons kunnen richten tot de Brusselse bedrijven, werknemers en burgers om ruchtbaarheid te geven aan en uit te pakken met al die verwezenlijkingen. De Regering werkt namelijk aan een communicatieplan rond de Strategie 2025, zodat we kunnen bekend maken waartoe wij in Brussel in staat zijn” concludeert Rudi Vervoort.