Persbericht - 19.04.2017

CETA: we gaan in de goede richting

Na wekenlange besprekingen in parlementaire commissies heeft het Europees Parlement zich vandaag in een plenaire stemming achter het Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) geschaard.

Het VBO is tevreden over dit fiat van het Europees Parlement en pleit voor een snelle uitvoering van de voorlopige toepassing van een zeer groot deel van het akkoord, namelijk het deel dat betrekking heeft op de exclusieve bevoegdheden van de EU.

Met de voorlopige inwerkingtreding valt 98% van de tarifaire belemmeringen weg, verminderen de niet-tarifaire belemmeringen substantieel, krijgen onze ondernemingen een nooit eerder geziene toegang tot Canadese overheidsopdrachten (ook op lokaal en provinciaal niveau), en worden de bilaterale engagementen inzake samenwerking op het vlak van regelgeving en douane effectief. Het kader dat CETA doet ontstaan, zal stimulerend werken voor het bilaterale handels- en investeringsverkeer, met positieve gevolgen voor onze ondernemingen van groot tot klein, de tewerkstelling en de groei in ons land.

Het akkoord moet nu groen licht krijgen in alle nationale en regionale parlementen van de EU-lidstaten, in totaal een veertigtal. In België moeten 7 parlementen zich uitspreken.

Het VBO is van oordeel dat de talrijke ‘interpretatieve verklaringen’ die in oktober 2016 bij het akkoord werden gevoegd, en aldus de ondertekening ervan mogelijk maakten, een overtuigend antwoord boden op de bezorgheden waaraan verschillende Belgische deelstaten uiting hadden gegeven. De waarborgen in CETA omtrent aspecten als het recht van overheden om te reguleren, het vrijwaren van de Europese sociale en milieunormen en het landbouwluik werden in deze bijlagen nog eens nader toegelicht en bevestigd.

In het licht van de verdiensten van CETA en de verduidelijkingen die in oktober werden aangebracht, roept het VBO de verschillende overheden van het land op om alles in het werk te stellen voor een snelle ratificering van het Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. Een nieuwe blokkering van CETA zou onbegrijpelijk zijn en moet absoluut vermeden worden.