Persbericht - 20.01.2016

De economische gevolgen van de lockdown in Brussel

De enquête van BECI en de maatregelen van het Brusselse Gewest

De laatste weken van 2015 confronteerden België en Brussel met ongewoon hoge veiligheidsspanningen. De overgang naar niveau vier van de dreigingsanalyse door het OCAD, het fiasco van de oudejaarsavond in het centrum van de stad en daartussen de polyfonische communicatie over de genomen of te nemen maatregelen bewijzen duidelijk de sociaaleconomische impact van deze gebeurtenissen. Hoe groot is deze impact en welke sectoren zijn getroffen? Waar? En met welke gevolgen op korte en middellange termijn? Om hierop te antwoorden te vinden, belastte de Brusselse regering BECI met een enquête die duidelijkheid zou scheppen over de maatregelen die op gewestelijk niveau moeten worden genomen.

Deze persconferentie werd een uitzonderlijk evenement door de simultane aanwezigheid van Thierry Willemarck, voorzitter van de Brusselse federatie van ondernemingen BECI, Minister-President Rudi Vervoort, onder meer belast met veiligheid en het imago van Brussel, en de Brusselse Minister van economie en werk Didier Gosuin. Zij bogen zich over de sociaaleconomische gevolgen van de lockdown die de federale overheid voor de hoofdstad heeft beslist. “Meteen na deze beslissing, die waarschijnlijk voortvloeide uit de informatie waarover de federale regering beschikte, pleegde het Gewest overleg met BECI”, onderstreepte goedkeurend de woordvoerder van de Brusselse ondernemingen.

“De ‘sluiting’ van Brussel had ontegensprekelijke gevolgen, die echter zeker moeten worden genuanceerd”, aldus nog Thierry Willemarck. Dit bevestigt een enquête die de regering aan BECI toevertrouwde: ongeacht de geografische ligging, meldt één onderneming op twee een gevoelige daling van de omzet (meer dan 20% in november). De meest getroffen sectoren zijn het hotelwezen (81%), de restaurants en cafés (72%), het toerisme (64%), de handelszaken (tussen 57 en 66% naargelang van het type) en de cultuur (46%). Hoe dichter de ondernemingen bij het stadscentrum lagen, hoe sterker de impact.

De enquête liep tussen 14 en 24 december en stelde een vijftiental vragen (multiple choice en sommige met open antwoorden). Ze werd zeer wijd verspreid. BECI ontving meer dan 1250 (Nederlandstalige en Franstalige) antwoorden. Hier dient vermeld dat 20% van de bevraagde ondernemingen werden gedwongen een deel van hun personeel om economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. Een andere belangrijke vaststelling is dat 64% van de ondernemingen ervan uitgaan dat het verlies in november niet meer terug te winnen is. 66% blijft somber gestemd over de omzet als de dreiging gedurende het eerste kwartaal 2016 aanhoudt.

“De terreuraanslagen in Parijs en hun gevolgen in Brussel worden systematisch aangehaald als de eerste oorzaak van de dalende omzet”, verklaart Thierry Willemarck. BECI slaagde erin de economische impact te becijferen. “Laten we echter redelijk blijven”, voegt de voorzitter van de federatie van de Brusselse ondernemingen eraan toe: “alle andere steden van het land functioneerden normaal.” Voortaan moet nu rekening worden gehouden met een mogelijke dreiging. En de institutionele communicatie verdient een beter beheer, want ze vertoonde vaak tekortkomingen.

Een aantal prioritaire vereisten rondden de persconferentie af. Eerst en vooral de noodzaak aan een sterke imagocampagne om de aantrekkelijkheid van Brussel te herstellen. De federale roadshow en de gewestelijke campagnes zijn allemaal “stappen in de goede richting”. Verder “doe ik een oproep voor het behoud van uitgestelde betalingen aan de RSZ en de BTW, de vereenvoudiging en harmonisering van de toekenningsvoorwaarden van economische werkloosheid voor werknemers en de tijdelijke vrijstelling van de belasting op overnachtingen en kamers, zoals gevraagd door de Brussels Hotels Association.”

Contactpersoon voor de pers

Xavier Dehan – 0479 23 98 71 – xd@beci.be