Persbericht - 19.12.2016

Hervorming vennootschapsbelasting dringend nodig

Groei is onontbeerlijk om investeringen en werkgelegenheid te stimuleren. Deze groei vergt een stabiel ondernemingsklimaat, gunstig zowel voor nieuw ondernemerschap als voor de doorgroei van bestaande ondernemingen. Concurrentievermogen is een cruciaal element om die groei te garanderen.

Zowel op internationaal als op Europees niveau is het economisch landschap in volle verandering met een steeds grotere onzekerheid en complexiteit als gevolg voor het bedrijfsleven. Ons land staat voor zeer aanzienlijke uitdagingen. Zowel economisch als maatschappelijk. We staan voor de uitdaging de disruptie in heel wat sectoren in goede banen te leiden. Tegelijk moet de werkzaamheidsgraad dringend omhoog. Enkel zo kunnen we de sociale cohesie versterken en de toekomst van ons economisch weefsel te garanderen.

Geconfronteerd met deze veranderingen, dienen we investeringen en tewerkstelling in België te bevorderen. Het fiscaal beleid heeft hierbij een rechtstreekse impact. Een daling van het nominale tarief en van het verlaagd tarief voor kleine ondernemingen inzake de vennootschapsbelasting is geen opportuniteit, maar een dringende en absolute noodzaak om een stijging van de groei te bewerkstelligen.

Ons fiscaal systeem met een hoog nominaal tarief en met bijzondere aftrekposten -en niches, behoort thans definitief tot het verleden. Verschillende nieuwe verplichtingen – en beslissingen van de OESO en de EU beogen een betere onderlinge afstemming van heffingsgrondslagen. Nationale vrijheidsgraden om de belastbare grondslag zelf te bepalen verminderen zienderogen. Tegelijkertijd is ons complexe fiscale systeem niet meer aan de noden van de KMO’s aangepast. Een drastische vereenvoudiging is broodnodig.

Voor een Belgisch bedrijf is het nominale tarief van 33,99%, in vergelijking met een Europees gemiddelde van 22%, niet langer aanvaardbaar om competitief te blijven. Dit Europees gemiddelde zal daarenboven nog verder dalen met de wijzigingen die in onze buurlanden en/of onze concurrerende lidstaten worden doorgevoerd of overwogen.

Op zijn minst dient het tarief van het Europees gemiddelde nagestreefd te worden en dat met compenserende maatregelen die geen negatieve impact op de groei en onze export hebben. Schadelijke maatregelen (zoals een nieuwe belasting op de door ondernemers gecreëerde meerwaarde) zullen niets opleveren en zijn dus uit den boze.

Als er bovendien niet onmiddellijk actie ondernomen wordt, zal het effectief tarief nog blijven stijgen door de nieuwe OESO – en EU initiatieven, en dat terwijl één derde van de operationele ondernemingen (zowel kleine als middelgrote en grote) nu al meer dan 34% betaalt. Het gevolg is dat de nominale belastingontvangsten zullen verminderen door het ontmoedigen van ondernemerschap en de delokalisatie van bedrijven, met een nadelig effect op onze economie. Verder uitstel of afstel van de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting tast de rechtszekerheid en onze kostenpositie – essentieel voor het investeringsklimaat – verder aan.

De regering dient bijgevolg vandaag meer dan ooit de economische groei van België te stimuleren, de rechtszekerheid herstellen en voluit te gaan voor een echte hervorming van de vennootschapsbelasting met een sterke daling van het nominaal tarief. Indien we vandaag geen stappen ondernemen voor een wijziging van het huidig fiscaal beleid, zal het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen verder worden aangetast.

Deze hervorming van de vennootschapsbelasting is absoluut dringend nodig om de rechtszekerheid te herstellen, om de internationale concurrentiekracht van onze bedrijven te verzekeren, om ons fiscaal systeem drastisch te vereenvoudigen en om op lange termijn werkgelegenheid te scheppen en investeringen te stimuleren.

Logo's