Persbericht - 18.10.2017

Online overheidsopdrachten om de activiteiten van KMO’s in het Brussels Gewest te bevorderen

Op 12 oktober hebben de Minister-president en de Staatssecretaris bevoegd voor de administratieve vereenvoudiging de omzendbrief goedgekeurd die de Brusselse besturen en de Instellingen van Openbaar Nut ertoe verplicht om systematisch de ondernemingen op de hoogte te brengen van de publicatie van online aanbestedingen. Deze bepaling, die op 1 december in werking treedt, verhoogt de transparantie van de administratie, verzekert een betere toegankelijkheid tot overheidsopdrachten en zorgt voor een toename van de economische activiteit, in het bijzonder die van de KMO’s en de ZKO’s. Op die manier wordt een digitale brug gebouwd tussen overheidsbesturen en ondernemingen.

1. Toegankelijke overheidsopdrachten om de gewestelijke economie een nieuwe impuls te geven

In België vertegenwoordigen de overheidsopdrachten bijna 15% van het BBP[1]. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zich bewust van dit economisch belang en wil overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese overheden deel uitmaken van een meer open digitale aanpak die gericht is op alle Brusselse ondernemingen. Door overheidsopdrachten op Internet te publiceren gaat het gewest effectief in die richting. 

 “Op die manier wil het gewest het contact tussen de besturen en mogelijke nieuwe leveranciers bevorderen. Dit beantwoordt aan de gewestelijke doelstellingen om Brussel te promoten als Smart City. Het is onze missie om te evolueren naar een digitaal gewest door nieuwe technologieën te integreren in alle toepassingsgebieden van het collectieve leven. De strategie 2025 is hier een voorbeeld van. Deze strategie heeft als doel de economie van ons gewest een nieuwe impuls te geven en dit gebeurt ook via de overheidsopdrachten. Samen met mijn team werken we eraan om van Brussel een concurrerend gewest te maken, dat toegankelijk is en luistert naar de behoeften van de gebruikers van de overheidsdiensten. Door verder te werken aan projecten zoals de overheidsopdrachten, activeren we twee belangrijke hefbomen: een digitaal gewest en de economische aantrekkelijkheid van dit gewest”, voegt Minister-president Rudi Vervoort hieraan toe.

Door hun overheidsopdrachten online weer te geven, staan de gewestelijke besturen toe aan de ondernemingen om kennis te nemen van de bestelde werken of diensten van het gewest. Alle activiteiten worden hier samen weergegeven. Bovendien kunnen de ondernemingen zo een offerte indienen voor de opdrachten waaraan ze willen deelnemen. Dit vormt een duidelijke vooruitgang voor de ondernemingen. De administraties kunnen zo voordeel trekken uit meer offertes, de reeks van mogelijke aanbieders uitbreiden en opdrachten toekennen aan dienstverleners waarvan ze tot op heden het bestaan nog niet kenden.

Concreet gezien laat het platform e-Procurement, dat werd ontwikkeld door de FOD Beleid en Ondersteuning, aan de Brusselse overheidsbesturen toe om gemakkelijk hun overheidsopdrachten online te publiceren op een beveiligde en transparante manier voor de opdrachten van 30.000 tot 135.000 euro.

2. De voordelen voor de ondernemingen

Naast het concurrentievermogen en de economische dynamiek voor het gewest, beantwoorden de voordelen van de online overheidsopdrachten aan vragen van de ondernemingen. Voor de KMO’s en ZKO’s in het bijzonder, bieden deze online overheidsopdrachten antwoorden op hun zoektocht naar economische mogelijkheden en praktische oplossingen. Door zich in te schrijven op het platform van de online overheidsopdrachten, beschikken de ondernemingen over een systeem dat hen, naast de betere toegang tot overheidsopdrachten en de kennisneming van aankondigingen van opdrachten in het algemeen, ook toestaat om de bestekken te downloaden,  om te beschikken over garanties tot vereenvoudigde procedures, om hun offertes op een veilige manier in slechts enkele muisklikken, om tijd en kosten te besparen (drukkosten, verzendkosten, enz.), om een gratis waarschuwingsdienst te genieten en om hun dossiers op elk moment te kunnen raadplegen.   

Olivier Willockx, gedelegeerd Bestuurder van BECI, somt de voordelen van deze wijziging van procedure op: “Deze reglementering is een geweldige primeur voor de Brusselse economische sector en de leden van BECI. Dit sluit absoluut aan bij de eisen van onze organisatie. Wij stimuleren al vele jaren een voortdurende verbetering van de overheidsdiensten, de administratieve vereenvoudiging en willen dat er beter geluisterd wordt naar de economische wereld. Het online plaatsen van een groter aantal overheidsopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt ook een mooie economische gelegenheid voor de Brusselse KMO’s. Het uitwisselingsproces met de administratie over het ontwerp van omzendbrief levert bovendien het bewijs dat de dialoog met de sociale partners leidt tot duidelijke verbeteringen van het regelgevingskader.

Een handleiding en diverse documenten met betrekking tot de elektronische procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten zijn online beschikbaar om een feilloze begeleiding van de ondernemingen naar e-Procurement te verzekeren, een gemakkelijke inschrijving en de snelle en efficiënte greep op het instrument te verzekeren. Bovendien luistert een helpdesk naar de vragen van de ondernemingen en administraties.

3. Een belangrijke schakel in de administratieve vereenvoudiging

De gewestelijke besturen en instellingen integreren voortaan de voorwaarden van de nieuwe omzendbrief. Bijgestaan door Easybrussels, het Brussels agentschap dat instaat voor de administratieve vereenvoudiging, zullen ze weldra informatiebrieven versturen naar de dienstverleners waarmee ze in de loop van de laatste 3 jaren hebben samengewerkt. Zo worden ze op de hoogte gesteld van de veranderingen. Andere communicatieacties worden voorzien in samenwerking met instellingen die de bedrijfssector vertegenwoordigen. Zo kunnen ook ondernemingen bereikt worden die niet voor de Brusselse openbare overheden hebben gewerkt gedurende de laatste 3 jaren.

Deze acties zullen door Easybrussels worden uitgevoerd. Het agentschap staat in voor de bewustmaking van de gewestelijke besturen en instellingen en de Brusselse ondernemingen met betrekking tot de overheidsopdrachten in Brussel. Zo heeft het agentschap sinds 2016 al 15 opleidingen aangeboden voor verschillende modules van het platform e-Procurement aan zo’n 255 medewerkers. Zo geraken ze vertrouwd met het instrument en kunnen ze het makkelijk leren gebruiken.

Fadila Laanan, Staatssecretaris bevoegd voor de administratieve vereenvoudiging, benadrukt het belang van een dergelijk transversaal beleid inzake administratieve vereenvoudiging: “Het is absoluut noodzakelijk dat de Brusselse overheidsdiensten beantwoorden aan de behoeften van hun gebruikers en aan de maatschappelijke evoluties. In een stad als Brussel, moet dit vandaag de dag gebeuren via meer flexibiliteit, elektronische loketten, de dematerialisatie en de verlaging van de administratieve lasten. Ook dient gebruik te worden gemaakt van praktische en 24u/24 beschikbare instrumenten, die het leven vergemakkelijken van de burgers en van de ondernemingen, met inbegrip van dat van de KMO’s en de ZKO’s.”[1] http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/panorama-des-administrations-publiques-2015/poids-des-marches-publics-dans-le-pib-et-dans-les-depenses-publiques-totales-2013_gov_glance-2015-graph88-fr#.Wd97-2i0PIU#page1