4.000 bonus voor zelfstandigen

Door  - 27 maart 2020 om 08:03 

©GettyImages

U hebt gehoord van de EUR 4 000-premie voor zelfstandigen? Om bedrijven te helpen de ernstige crisis in het coronavirus te overwinnen, voert de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende steunmaatregelen in. Bijgevolg betaalt de overheid een eenmalige premie van 4,000 EUR per onderneming die door een afsluitingsmaatregel wordt getroffen.

 

Wie kan ervan gebruikmaken?

  • Winkels, vestigingen die op grond van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 zijn gesloten, de restaurants die maaltijden aanbieden en de hotels omvatten;
  • met minder dan 50 werknemers in voltijdequivalenten;
  • En die actief zijn in een van de sectoren vermeld in de bijlage bij het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de op 18 maart 2020 in de Banque-Carrefour des Entreprises geregistreerde btw-codes (de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de bijlage wijzigen in het licht van de ontwikkelingen in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covic 19 te beperken).

 

Deze ondernemingen komen in aanmerking voor een premie per eenheid van vaste inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ingeschreven in de Banque-Carrefour des Entreprises, met ten hoogste vijf eenheden van vestiging.

Openbare bedrijven of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor de premie.

 

 

Wat zijn de uitsluitingscriteria?

Komen niet voor steun in aanmerking of zijn, in voorkomend geval, de begunstigden gehouden de steun terug te betalen:

  • bestraft wegens overtreding van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 of een andere verordening die het vervangt of waarbij het wordt vervangen (bv.: Bedrijven die zijn beboet voor het voortzetten van hun activiteit terwijl ze gesloten hadden moeten zijn);
  • die niet voldoen aan de Verordening van 8 mei 2014 betreffende de toeristische accommodatie.

 

Hoe wordt een aanvraag ingediend?

U moet uiterlijk op 1 juni 2020 via het formulier dat de EEB binnenkort op haar website ter beschikking stelt, uw aanvraag voor onlinehulp aan Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen.

U moet 2 documenten bij de aanvraag voegen:

  • de laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) btw-aangifte;
  • een bankafschrift van de rekening van de onderneming.

U kunt slechts één aanvraag per bedrijf indienen voor maximaal 5 werkzetels in Brussel (vestigingseenheden bij de Banque Carrefour).

Uw onderneming kan alleen een „de minimis” -subsidie van maximaal 200,000 EUR ontvangen tijdens de lopende en de twee voorgaande belastingjaren uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013.

 

Wanneer zult u een antwoord ontvangen?

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u binnen drie maanden na ontvangst van de steunaanvraag in kennis stellen van het gunningsbesluit.

De minister kan de termijn voor het nemen van besluiten verlengen indien de beschikbare begrotingsmiddelen zijn uitgeput. In dat geval worden de aanvragen gerangschikt op basis van het tijdstip van ontvangst van de steunaanvraag.

 

Op welke andere steun kan ik in beroep gaan als zelfstandige?

U wordt dringend aangeraden te bepalen of u het overbruggingsrecht (alternatieve inkomsten) kan waarnemen. Deze maatregel heeft betrekking op zelfstandigen die als gevolg van het coronavirus grote financiële moeilijkheden ondervinden. Deze maandelijkse toelage bedraagt 1 291,69 EUR, zonder personen ten laste, en 1 614,10 EUR met de personen ten laste. Zie voor meer informatie over inkomensvervanging voor zelfstandigen het desbetreffende artikel.

Extra zelfstandigen die vergelijkbaar zijn met zelfstandigen wier hoofdactiviteit wordt beïnvloed door het coronavirus, komen in aanmerking voor een vervangingsinkomen. Deze maatregel betreft bijkomende zelfstandigen die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarinkomen van ten minste 13 993,77 EUR.

Meer informatie over andere regelingen voor bedrijven vindt u op onze speciale pagina.

 

[Bron: mededeling van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.]

Delen