Beci en het advocatenkantoor Claeys & Engels bieden u hun rekenmodule "Cash for car"!

Sinds 1 januari 2018 kan een werkgever ervoor zorgen dat werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een bedrag in geld. Deze zogenaamde mobiliteitstoelage wordt niet als loon belast, maar even voordelig behandeld als de bedrijfswagen zelf.

De wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (“cash for car” systeem) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 2020, dat evenwel de gevolgen van de vernietigde wet handhaaft “totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020”. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve hier te klikken

Dankzij dit simulatietool, die wij voor u ontwikkeld hebben, kunt u heel eenvoudig de werkgeverskosten en de netto mobiliteitsvergoeding voor de werknemer berekenen.

Ter herinnering, één van de voorwaarden om te kunnen genieten van het systeem « Cash for car » is dat op het ogenblik van de aanvraag, de werknemer genoten had van of in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen gedurende een periode van tenminste 12 maanden bij zijn huidige werkgever.

Dit resultaat houdt rekening met het indexeringsmechanisme voorzien in het Koninklijk besluit van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.

De resultaten zijn indicatief. Aangezien het niet mogelijk is om alle individuele situaties te voorzien, zijn de berekeningen gebaseerd op een aantal hypotheses. Het is dus altijd mogelijk dat bijzondere omstandigheden, eigen aan individuele gevallen, niet mee in overweging werden genomen. Wij wijzen dan ook elke aansprakelijkheid in geval van fouten of onvolledigheden af. De beslissingen die op basis van de resultaten van deze website genomen zouden worden, behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.