Corona: Regering vaardigt steunmaatregelen uit

13 maart 2020 om 10:03 

Welke steun is er beschikbaar voor bedrijven die getroffen zijn door het Coronavirus? Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus in financiële moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op steunmaatregelen van de FOD Financiën. Dat is bedoeld om hen financiële armslag te geven en hen zo in staat te stellen hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overwinnen.

De zakelijke steun die we in deze ontwikkeling zullen zien, betreft zowel steunmaatregelen om de financiële moeilijkheden als zodanig aan te pakken als sociale steunmaatregelen via tijdelijke werkloosheid.

Welke bedrijven kunnen steunmaatregelen krijgen?

Natuurlijke of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (ECB) kunnen, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn, steun aanvragen. De enige vereiste is dat de ondernemers in financiële moeilijkheden moeten verkeren als gevolg van de verspreiding van het coronavirus.

De ondernemer zal de schade moeten kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld door het aantonen van een omzetdaling, een aanzienlijke daling van orders en/of boekingen, kettingreactieeffecten met partnerbedrijven, enz.

Steunmaatregelen mogen niet worden toegekend aan bedrijven die, los van het coronavirus, met structurele betalingsproblemen kampen.

Voor wat voor soort schulden geldt de steun?

Het gaat hierbij om de bronbelasting, de btw en de belasting voor natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen.

Hoe lang duurt het om zakelijke ondersteuning aan te vragen?

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

Wat is de steun aan bedrijven in concreto?

Elke ondernemer kan een betalingsregeling, vrijstelling van vertragingsrente en kwijtschelding van boetes wegens wanbetaling aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van steun?

De voorwaarden die van toepassing zijn, betreffen de naleving van de voorwaarden voor het indienen van verklaringen. Ook mogen schulden niet het gevolg zijn van fraude. De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in geval van niet-naleving van het toegekende betalingsplan.

De enige uitzondering is als de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie. Zij zullen ook worden ingetrokken in geval van een collectieve insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, enz.).

Welke stappen moet u ondernemen?

De betrokken contractant zal een schuldaanvraag moeten indienen die geldig is voor alle maatregelen, geformuleerd na ontvangst van een aanslagbiljet of een bericht van betaling.

Hiervoor moet hij een formulier per e-mail of per post naar het Regionaal Herstelcentrum (RRC) invullen. Dat wordt bepaald aan de hand van de postcode van de woonplaats (natuurlijk persoon) of de maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Raadpleeg de gids van de FOD Financiën. U krijgt dan de contactgegevens van de RAC die verantwoordelijk is voor de behandeling van uw aanvraag (inclusief adres en e-mail).

U ontvangt binnen dertig dagen na het indienen van uw aanvraag een antwoord. Dit is een mededeling van de FOD Financiën. Voor meer informatie kunt u de speciale webpagina raadplegen.

Wat te doen als de werkgever verplicht is een werknemer te ontslaan?

Eerste mogelijkheid van uitkeringen: Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De Nationale Dienst voor Arbeidsvoorziening (ONEM) en de Minister van Tewerkstelling Nathalie Muylle hebben gemeld dat Belgische bedrijven die wachten op de komst van producten uit de getroffen regio’s hun toevlucht kunnen nemen tot tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht. Deze voorwaarde is van toepassing wanneer zij het verband tussen het coronavirus en overmacht kunnen aantonen.

Tijdelijke werkloosheid kan ook worden ingeroepen voor werknemers van in België gevestigde bedrijven die in het buitenland zijn gestrand of in quarantaine zijn geplaatst voor een bepaalde periode na hun terugkeer uit een besmette regio.

Ziekenhuisopname van een werknemer in het buitenland geldt niet als tijdelijke werkloosheid: de werknemer is dan arbeidsongeschikt. In dit geval is de werkgever verplicht het gewaarborgd loon te betalen overeenkomstig de geldende bepalingen. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan een maand duurt, is de werknemer volledig gedekt door de ziektekostenverzekering.

De werkgever die zich op overmacht beroept, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau in zijn vestigingsplaats. De werkgever moet als reden voor overmacht ‘CORONAVIRUS’ aangeven. Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke werkloosheidsregeling bij overmacht.

Delen