Coronavirus: elektronische consumptiecheques

9 september 2020 om 16:09 | 570 weergaven

Elke werkgever kan beslissen om consumptiecheques toe te kennen aan zijn werknemers. Mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zullen er geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd zijn.

Op sociaal vlak

Een Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 bepaalt de vrijstellingsvoorwaarden op sociaal vlak. Het werd gewijzigd door de wet van 13 juli 2020. Deze twee teksten treden in werking op 17 juli 2020.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen moet de consumptiecheque op papier of in een elektronische vorm aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De toekenning van consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, kan de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst;
 • De overeenkomst (sectorale cao, ondernemings-cao of individuele overeenkomst) moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque bepalen, met een maximum van
  € 10/consumptiecheque;
 • De elektronische consumptiecheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het ogenblik waarop zijn consumptiecheque-rekening gecrediteerd wordt. De consumptiecheque-rekening is een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische consumptiecheques zullen worden opgeslagen en die beheerd wordt door een erkende uitgever;
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden uitgereikt. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en het totale bedrag aan consumptiecheques voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • Op de consumptiecheque op papieren drager moet het volgende vermeld staan:
  •  dat hij geldig is tot 7 juni 2021;
  • de datum waarop hij werd uitgereikt (hij mag uitgereikt worden tot en met 31 december 2020);
  • dat hij slechts besteed mag worden:
   • in horeca-inrichtingen of kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden om als micro-onderneming in de zin van het vroegere Wetboek van Vennootschappen te worden beschouwd (gemiddelde jaarlijkse tewerkstelling van max. 10 werknemers, balanstotaal van max. € 350.000 en jaarlijkse omzet van max.
    € 700.000) of
   • in inrichtingen die behoren tot de culturele sector (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid) of
   • in sportverenigingen (voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties).

electro

 • Als de consumptiecheque elektronisch is:
  • hij uitgereikt worden tot en met 31 december 2020;
  • hij geldig tot 7 juni 2021;
  • hij slechts besteed worden in bovengenoemde inrichtingen.
 • De consumptiecheque mag geheel noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden;
 • Het totaalbedrag van de consumptiecheques die de werkgever toekent, mag niet meer bedragen dan € 300/werknemer.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen moet de elektronische consumptiecheque bovendien ook aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • Het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan worden vermeld op de loonfiche;
 • Vóór het gebruik van de consumptiecheques in een elektronische vorm kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;
 • De keuze voor consumptiecheques wordt geregeld via een cao op ondernemingsvlak, eventueel in het kader van een sectorale cao. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging kan hierin voorzien worden door een individuele overeenkomst;
 • De consumptiecheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever;
 • Het gebruik van de consumptiecheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vastgesteld bij de cao op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor consumptiecheques geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.

De kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies kan de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Indien in de onderneming enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan € 5.

Consumptiecheques in een elektronische vorm, uitgegeven door een uitgever wiens erkenning werd ingetrokken of vervallen is, blijven geldig tot de vervaldag van hun geldigheidsduur.

Op fiscaal vlak

De consumptiecheque die overeenkomstig de hierboven vermelde socialezekerheidsvoorwaarden wordt toegekend, is vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Bovendien is hij aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever als aan diezelfde vrijstellingsvoorwaarden voldaan wordt.

Heeft u een model nodig van een collectieve of individuele overeenkomst betreffende consumptiecheques? Neem dan contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bronnen: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S., 17.07.2020; Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III), B.S., 23.07.2020; Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, B.S., 17.08.2020

partena professional

Delen