De benarde situatie van de werknemer-ouders wanneer scholen worden gesloten als gevolg van de Covid-19-crisis

6 oktober 2020 om 17:10 

De opvang van kinderen is één van de moeilijkheden waarmee de werknemer-ouders te kampen hadden tijdens de Covid-19-crisis en in het bijzonder wanneer de scholen werden gesloten. 

Deze problematiek komt terug in de krantenkoppen na de sluiting van vele scholen wegens de vaststelling van Covid-19gevallenzowel onder studenten als onder de leerkrachten.. 

Wat zijn de mogelijkheden als werknemer of werkgever om deze situatie in goede banen te leiden? 

 

Oplossing voor 30 september 2020 

Tijdens de eerste piek van de Covid-19-crisis, met als gevolg dat de scholen werden gesloten en telewerken vereist was, moesten werknemer-ouders jongleren met enerzijds telewerken en anderzijds de zorg van hun kinderen. 

Deze delicate situatie bracht de regering ertoe om op 14 mei 2020 een “coronavirus” ouderschapsverlof voor te stellen. 

Dankzij dit mechanisme konden werknemers die dat wensten hun werkgever vragen om een werktijdverkorting, zodat zij voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of 21 jaar in het geval van een handicap, konden zorgen. 

Deze werktijdverkorting wordt beschouwd als een loopbaanonderbreking en vereist de instemming van de werkgever. 

Bovendien kon de werknemer genieten van een verhoogde forfaitaire bijslag voor de periode van zijn “coronavirus” ouderschapsverlof. 

Helaas was het Koninklijk Besluit tot invoering van dit mechanisme slechts van toepassing tot 30 september 2020. 

 

Voorstel voor een “nieuw corona ouderschapsverlof” wetsvoorstel 

Op 30 september is in de Commissie sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen in eerste lezing een nieuwe wettekst aangenomen, die tot doel heeft het rechtsvacuüm voor ouders vanaf 1 oktober 2020 op te vullen. 

Deze nieuwe wettekst is tevens bedoeld als antwoord op de eventuele kritiek op het “corona”-ouderschapsverlof dat werd ingevoerd bij het Koninklijk Besluit van 14 mei 2020. 

In zijn huidige vorm staat het wetsvoorstel de betrokken werknemer toe om zonder toestemming van zijn werkgever vakantiedagen op te nemen wanneer zijn minderjarige of gehandicapte kind vanwege de Covid-19 niet naar het kinderdagverblijf, de school of een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan. 

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn eenvoudig voor de werknemer: 

  • Onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen
  • Een bewijs van sluiting van de inrichting en de periode waarin deze gesloten is, aan deze laatste toezenden. 

Werknemers die gebruik maken van dit nieuwe mechanisme hebben recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht, met daarnaast de door de RVA te betalen dagvergoeding. 

Met andere woorden, 70% van zijn of haar salaris (met een maximum van € 2.754,76 bruto/maand) en € 5,63 per dag van de RVA tijdens de periode van werkloosheid. 

Zodra dit systeem van kracht gaat, zou het tot 31 december 2020 gelden, met de mogelijkheid van verlenging bij Koninklijk Besluit. 

Er zij op gewezen dat het wetsvoorstel voorziet in een inwerkingtreding op 1 oktober 2020, namelijk met terugwerkende kracht. 

 

In de tussentijd… 

Aangezien het wetsvoorstel nog steeds niet van kracht is en het Koninklijk Besluit van 14 mei 2020 niet werd verlengd, bevinden de werknemer-ouders zich in een problematische situatie. 

Op dit moment is er geen mirakel-oplossing voor het geval dat scholen, kinderdagverblijven, enz. worden gesloten. 

Het eerste alternatief, waar werknemers niet van staan te springen, is het aanvragen val dan niet betaalt verlof. Dit verlof kan echter alleen worden verleend met instemming van de werkgever. 

Verder zou het mogelijk zijn om telewerken aan te vragen om thuis samen met de kinderen aanwezig te zijn. 

Echter, zal de werkgever er enerzijds voor moeten zorgen dat de wettelijke normen voor telewerk worden nageleefd, wat kosten met zich meebrengt en de instemming ervan kan belemmeren. 

Anderzijds is de situatie waarin dat de werknemer zijn werk goed kan uitvoeren wanneer hij omringd wordt door zijn kinderen, zeerder hypothetisch. 

Tot slot zou een begripvolle werkgever de sluiting van scholen vanwege Covid-19-crisis als reden voor verlof om dwingende redenen kunnen opnemen in het arbeidsreglement van het bedrijf. 

Ook hiervoor is goede wil van de werkgever nodig en een wijziging van de arbeidsreglement. 

Er kan bijgevolg worden besloten dat de huidige wettelijke situatie geen antwoord biedt op het probleem van de sluiting van scholen als gevolg van Covid-19-crisis. 

We kunnen daarom alleen maar aanbevelen om via onderhandelingen oplossingen te vinden die rekening houden met de behoeften van beide partijen in afwachting van de nieuwe voorgestelde regeling. 

Als u een werknemer-ouder of een werkgever bent en u wordt getroffen door deze problematiek, aarzelt u dan zeker niet om ons te contacteren, zodat we samen de meest geschikte oplossing kunnen vinden.

Over de auteur

Julien de Cartier d’Yves, Advocaat – Associate, Sub Rosa Legal
Julien de Cartier d’Yves
Delen