Dienstverleners aan vennootschappen : Opgelet !

25 oktober 2018 om 08:10 

Business people using pen,tablet,notebook are planning a marketing plan to improve the quality of their sales in the future.

De wet van 29 maart 2018 heeft als doel het wettelijk arsenaal voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te vervolledigen. Deze wet brengt twee belangrijke wijzigingen mee:

  • ze onderwerpt de « dienstverleners aan vennootschappen » aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (verplichting van « Know your Client », melding aan de CFI, enz.);
  • ze verplicht deze dienstverleners zich te laten registreren bij de Algemene Directie K.M.O-beleid van de FOD Economie; de lijst van de geregistreerde dienstverleners zal toegankelijk zijn op de website van de FOD Economie.

De beoogde dienstverleners zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die beroepsmatig één van de volgende diensten aan derden verlenen: (i) de deelneming aan de aan- of verkoop van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen; (ii) de verschaffing van een maatschappelijke zetel; of (iii) de verschaffing van een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten. De bedrijvencentra, de verschaffers van co-working spaces, of zelfs de zaakaanbrengers zullen zich bijvoorbeeld moeten registreren. Anderzijds zijn financiële instellingen, bedrijfsrevisoren, notarissen en advocaten van de wet uitgesloten omdat deze reeds onderworpen zijn aan strenge anti-witwas regels.

De registratie moet plaatsvinden voorafgaandelijk aan elke dienstverlening, en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, in het bijzonder inzake de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de dienstverleners. Wat de bekwaamheid betreft, worden personen aanvaard die geldig zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die bijgevolg geacht worden de vaardigheden met betrekking tot de uitgevoerde activiteit te bezitten. Wat de betrouwbaarheid betreft, worden uitgesloten de personen die zijn veroordeeld tot een strafrechtelijke sanctie of een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens valsmunterij, valsheid in geschrifte, diefstal, afpersing, heling of misbruik van vertrouwen.

Een bijkomende voorwaarde is voorzien voor wie de dienst van domiciliering van een onderneming aanbiedt: deze dienstverleners zullen moeten aantonen (i) dat zij in staat zijn om lokalen ter beschikking te stellen die de confidentialiteit en het functioneren van de gedomicilieerde personen verzekeren, (ii) dat zij de hun ter beschikking gestelde lokalen rechtmatig mogen gebruiken, en (iii) dat zij met de gedomicilieerde personen een overeenkomst hebben afgesloten waarin de voorwaarden opgenomen zijn voor het gebruik van de lokalen.

Dienstverleners die deze wet niet naleven, lopen het risico op vrij zware straffen: de overtreder riskeert een boete tussen 250 € en 100.000 € en de uiteindelijke begunstigden, zaakvoerders en bestuurders van rechtspersonen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Gelukkig heeft de wetgever in een overgangsregeling voorzien: dienstverleners die al actief zijn, hebben vanaf de inwerkingtreding van de wet 6 maanden de tijd om hun registratieaanvraag in te dienen. Zij kunnen hun activiteiten tijdens de behandeling van de aanvraag voortzetten.

De wet is op 1 september 2018 in werking getreden.

 

©DR

VIRGINIE BAZELMANS

Senior Associate

T +32 2 787 90 40

F +32 2 787 90 99

E virginie.bazelmans@lydian.be

 

 

©DR

Luc Germonpré

Senior Associate

T +32 2 787 90 61

F +32 2 787 90 99

E luc.germonpre@lydian.be

Delen