Eenmalige premie en volmachten aan de gemeenten

26 maart 2020 om 20:03 

©shutterstock
In de huidige crisiscontext en om de verspreiding van het Coronavirus doeltreffend te kunnen bestrijden, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vandaag de volgende maatregelen goedgekeurd:

Besluit betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Dit besluit beoogt de ondernemingen die moeten sluiten – ten gevolge van de crisismaatregelen die werden beslist door de Federale Regering – financieel te ondersteunen met een eenmalige premie per vestigingseenheid. De premie maakt deel uit van een groter maatregelenpakket dat bedoeld is om de economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen.
De steun bestaat uit een forfaitaire premie van 4.000 euro voor de handelszaken, winkels en alle inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van de restaurants die meeneemmaaltijden aanbieden en de hotels. Sinds 24 maart zijn ook de kapsalons onderworpen aan een sluitingsverplichting.
De steun is beperkt tot ondernemingen die minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) tellen. Voor ondernemingen met meer dan 50 VTE beoogt de regering via finance.brussels leningen toe te kennen. Zij zullen dus beroep kunnen doen op een ander instrument, dat meer aangepast is aan hun behoeften.
Ondernemingen kunnen de premie genieten voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wel geldt er een maximum van vijf vestigingseenheden en dus maximum vijf premies per begunstigde. Voorwaarde is ook wel dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen.
Gelet op het aantal getroffen ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wordt geschat op ongeveer 24.000 werd ernaar gestreefd om de steunaanvraagprocedure zo eenvoudig en zo soepel mogelijk te maken. Ondernemingen kunnen hun aanvraag tegen het einde van volgende week indienen op basis van een online beschikbaar formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) die de premie zal beheren.
Voor meer informatie over de voorwaarden voor het toekennen van deze eenmalige bonus kunnen ondernemers terecht op de website 1819.brussels.

Toekenning van volmachten aan de 19 Brusselse gemeenten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op vraag van de 19 Brusselse gemeenten volmachten verleend aan het college van burgemeester en schepenen. Dit betekent:

  • dat de bevoegdheden van de gemeenteraad (kunnen) worden gedelegeerd aan het college;
  • dat bij onmogelijkheid om fysiek te vergaderingen, de gemeenteraad bevoegd is om virtuele vergaderingen te houden;
  • dat de leden van de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden van de besprekingen van het college.
Delen