Hervatting van de sociale verkiezingen

20 augustus 2020 om 09:08 

Les élections sociales auront finalement lieu du 16 au 29 novembre 2020, ce qui implique une reprise du processus électoral durant la 2ème moitié du mois de septembre. Les élections sociales auront finalement lieu du 16 au 29 novembre 2020, ce qui implique une reprise du processus électoral durant la 2ème moitié du mois de septembre.

Sociale verkiezingen: in september hernemen we wat in maart werd stopgezet  

In het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2020 werd een Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 gepubliceerd betreffende de herneming van de verkiezingsprocedure die werd opgeschort in maart 2020. 

Zoals vermeld in het advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, zullen de sociale verkiezingen uiteindelijk plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. De verkiezingsprocedure wordt dus hernomen in de tweede helft van september 2020. 

Die herneming zal tot gevolg hebben dat een nieuwe occulte periode van ontslagbescherming begint voor de werknemers die geen kandidaat zijn geweest in hun onderneming (op X+35) maar die een kandidaat moeten vervangen die zijn kandidaatstelling heeft ingetrokken.  

 

Alles nog eens op een rijtje 

Ingevolge de coronacrisis werden alle lopende verkiezingsprocedures in het kader van de SV2020 tijdelijk opgeschort vanaf dag X+36. 

Praktisch gezien diende elke betrokken onderneming haar lopende verkiezingsprocedure nog te finaliseren tot en met dag X+35, waarna ze werd stilgelegd voor onbepaalde termijn (wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19- pandemie). 

Volgens genoemde wet dienden de datum van het einde van de opschorting en de modaliteiten van herneming te worden bepaald bij Koninklijk Besluit, op advies van de Nationale Arbeidsraad.  

 

Wat weten we vandaag? 

 • Bepaling nieuwe dag Y 

Dit Koninklijk Besluit bevestigt dat de uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november 2020. 

De nieuwe verkiezingsdatum binnen elke onderneming zal – in principe – niet vrij kunnen worden bepaald, maar automatisch volgen uit een logische inpassing van de oorspronkelijke verkiezingsdag in de nieuw bepaalde verkiezingsperiode.  

Concreet gaat het erom de datum van de sociale verkiezingen, zoals vastgesteld op dag X, over te zetten naar deze periode. Dat betekent dus dat de onderneming, die haar verkiezingsdatum had vastgesteld op woensdag van de tweede week (20 mei), haar nieuwe verkiezingsdatum zal moeten vastleggen op woensdag 25 november 2020. 

Ondernemingen met overlegorganen kunnen echter, volgens de regels bepaald in hun huishoudelijk reglement, een andere verkiezingsdatum vastleggen binnen bovenvermelde periode, wanneer zij dit wenselijk achten. 

Ondernemingen die de procedure met vertraging hebben aangevat kunnen hun achterstand inhalen door de kalender te hernemen vanaf de 54e dag voorafgaand aan de nieuwe dag Y. Die zal vallen in de loop van de eerste week, dus tussen 16 en 22 november, en op de weekdag waarop ook de oorspronkelijke dag Y viel.   

time

 • Uurregeling voor de stemming 

Het uitgangspunt is dat de uurregeling van de sociale verkiezingen, zoals vastgelegd op dag X, onveranderd blijft.  

De uurregeling kan evenwel verruimd worden, mocht dit nodig blijken om de gezondheidsmaatregelen in verband met de bestrijding en preventie van het coronavirus op de arbeidsplaatsen te kunnen respecteren (het bewaren van fysieke afstand, het ontsmetten,…). 

Deze beslissing tot uitbreiding van de uurregeling wordt genomen door de bestaande overlegorganen of, bij afwezigheid van overlegorganen, eenzijdig door de werkgever. 

Als een stembureau concreet een 40-tal kiezers per uur kon ontvangen, zal de toepassing van de regels van social distancing het aantal kiezers per uur waarschijnlijk tot ongeveer 30 of zelfs 20 beperken. 

 • Herneming ontslagbescherming occulte periode 

Vanaf de nieuwe fictieve dag X (tussen 18 augustus 2020 en 31 augustus 2020) start opnieuw een occulte periode tot de nieuwe dag X+76 (tussen 3 november 2020 en 16 november 2020). 

Dit betekent dat een kandidaat die uiterlijk op de nieuwe dag X+76 wordt voorgedragen ter vervanging van een kandidaat die op dag X+35 werd voorgedragen, de ontslagbescherming geniet vanaf de nieuwe fictieve dag X. 

Werknemers die ontslagen werden tussen de aanvankelijke dag X+36 (eerste dag schorsing procedure) en de nieuwe dag X (tussen 18 en 31 augustus 2020) kunnen dus niet aangeduid worden als vervanger van een kandidaat. Ze genieten immers geen ontslagbescherming.   

 • Eerste stap bij de herneming, een nieuwe datum bepalen op de kalender: X+29 (tussen 16 en 29 september 2020) 

Er zal, omwille van de schorsing van de procedure, een nieuwe eerste stap bij herneming worden bepaald. Daarvoor zal ook een nieuw verplicht formulier worden aangeplakt.  

Dat formulier zal volgende informatie bevatten:  

 • de nieuwe dag(en) Y; 
 • de (eventueel nieuwe) uurregeling; 
 • de aangepaste kieskalender. 

Dat formulier moet worden aangeplakt in de onderneming op dezelfde plaats(en) als het bericht X en moet ook worden opgeladen op de webapplicatie van de FOD.  

vote électronique

 • Nieuwe mogelijkheid om elektronisch stemmen alsnog in te voeren 

Op 13 juli werd de wet omtrent de mogelijkheid tot laattijdige beslissing over elektronisch stemmen aangenomen. Die wet breidt de mogelijkheden uit voor de invoering van elektronisch stemmen. De uitbreiding slaat op 2 aspecten: 

 • De termijn om een akkoord te sluiten om elektronisch te stemmen wordt uitgebreid. Tussen de nieuwe X+36 (tussen 23 september en 6 oktober) en de nieuwe X+56 (tussen 13 oktober en 26 oktober) kan alsnog een akkoord gesloten worden om elektronisch te stemmen.  
 • Ook de wijze waarop hierover een akkoord moet worden gesloten, is gewijzigd. 
  Deze beslissing wordt deze keer niet genomen door het bestaande overlegorgaan, maar door de werkgever in akkoord met de representatieve organisaties van werknemers en/of kaderleden die kandidaten hebben voorgedragen.(dus gelijklopend met het akkoord over stemming per brief). Dat betekent dus dat een onderneming zonder overlegorganen ook een dergelijk akkoord kan sluiten.  

Deze gewijzigde beslissing dient onmiddellijk, door middel van een rechtzetting omtrent het punt elektronisch stemmen in het bericht van dag X+29 aangeplakt te worden binnen de onderneming en overgemaakt te worden aan de vakbondsorganisaties en de FOD (via upload webapplicatie). 

Voor de wijze van stemmen (vanaf de gebruikelijke werkpost of in het stembureau) zijn er geen wijzigingen. Ook alle overige wettelijke voorwaarden inzake elektronisch stemmen blijven van toepassing (het systeem moet de nodige waarborgen geven inzake betrouwbaarheid, veiligheid en neutraliteit, en de werknemers moeten een passende opleiding krijgen om correct hun stem uit te brengen). 

Wat blijft ongewijzigd? 

 • Stemming per brief: uw onderneming heeft ook nog tot en met X+56 de tijd om een akkoord te sluiten over de stemming per brief voor de categorieën van werknemers die voldoen aan de voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is ‘aanzienlijke spreiding van het personeel’. Een recent advies van de FOD bevestigt dat telewerk aan de voorwaarde van ‘aanzienlijke spreiding van het personeel’ voldoet. Dit is belangrijk omdat heel wat ondernemingen, omwille van de pandemie, telewerk hebben ingevoerd of uitgebreid.
 • De bestaande overlegorganen: ze blijven verder functioneren tot de nieuw verkozen overlegorganen geïnstalleerd zijn (uiterlijk op de nieuwe Y+45 – tussen 31 december 2020 en 13 januari 2020). 
  Bijgevolg geldt de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden en niet-verkozen kandidaten in 2016 ook tot die datum.
  Elke kandidaat op de kandidatenlijst is beschermd, vanaf de oorspronkelijke X-30 tot de datum van de eerste vergadering van de OR of het CPBW van de sociale verkiezingen van 2024. Dit geldt ook voor de enige kandidaat. 

 

Alain Lancelot en Olivier Verbist 

partena professional

Delen