Het belang van een gecoördineerde Europese oplossing

17 april 2020 om 15:04 

Logistics and transportation of Container Cargo ship and Cargo plane with working crane bridge in shipyard at sunrise, logistic import export and transport industry background

De gezondheidscrisis die de EU en een groot deel van de wereld teistert vereist snelle, gepaste, evenredige gecoördineerde antwoorden. Vrijdagochtend kon het Verbond van Belgische Ondernemingen, via zijn gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans, praten over zijn verwachtingen met Europees commissaris Didier Reynders. Het VBO was tevreden met een reeks Europese initiatieven om onder andere het vrije verkeer van goederen en arbeidskrachten te garanderen, broodnodig voor de goede werking van de interne markt. Niettemin benadrukte het VBO dat er nog veel werk aan de winkel is.

De interne markt en de handelsstromen vrijwaren

De inspanningen die de Europese Commissie leverde om de nationale beslissingen te omkaderen en te waken over de correcte en uniforme uitvoering ervan door de lidstaten, alsook de thematische richtsnoeren die ze publiceerde worden sterk geapprecieerd door de bedrijfswereld, en moeten dan ook worden voortgezet. Anderzijds is er meer coördinatie nodig. Onze bedrijven blijven in hun grensoverschrijdende activiteiten immers stuiten op talloze obstakels. Dat heeft er alles mee te maken dat elke lidstaat de aanbevelingen van de Commissie op zijn manier interpreteert en implementeert.

Die coördinatie is ook nodig tussen de EU en haar internationale partners, aangezien steeds meer landen hun eigen beperkingsmaatregelen nemen. En die kunnen de handel met de EU aantasten. Het komt er ook op aan erop toe te zien dat die tijdelijke maatregelen na de crisis ook weer teruggedraaid worden.

 

Doeltreffend communiceren over financiële steun

De coronacrisis doet ook de vraag rijzen naar de aard en de omvang van de financiële steun die de EU kan geven. Het is een positieve zaak dat er op Europees niveau al verschillende steunmaatregelen – ook voor de bedrijven – aangekondigd of in de maak zijn. Gelet op de vragen die ze opwerpen, vragen we wel aan de Commissie en aan alle betrokken instellingen en tussenpartijen om er heel goed over te communiceren. Zo weten bedrijven snel en concreet waar ze aan toe zijn, met andere woorden op welke steun ze kunnen rekenen en hoe ze die moeten aanvragen.

 

De exit uit de crisis coördineren en de relance opstarten: wetgevende redelijkheid en een hechte en loyale relatie met het Verenigd Koninkrijk

De nood aan coherentie moet verder gaan dan louter crisisbeheer. Het is van elementair belang dat de Commissie tracht om de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen én de hervatting van de economische activiteit binnen de EU te coördineren. Dat is nodig om, wanneer de gezondheidstoestand overal gelijkaardig is, een echt gelijk speelveld te garanderen tussen alle Europese bedrijven.

De exit uit de crisis en de onontbeerlijke relancestrategie die ermee gepaard gaat, zal zowel van overheden als ondernemingen aanzienlijke inspanningen vergen. En daarom meent het VBO, net zoals koepelorganisatie BusinessEurope, dat de Commissie de komende maanden het nodige pragmatisme aan de dag moet leggen in haar wetgevend werk. Het pleit ervoor om niet-essentiële openbare raadplegingen, de inwerkingtreding van bepaalde wetgeving of termijnen voor eerdere beslissingen uit te stellen, uiteraard zonder de langetermijndoelen op losse schroeven te zetten.

En dan is er nog de impact van de huidige crisis op de planning van de onderhandelingen rond de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Dat maakt het volgens ons des te prangender om een verlenging van de huidige overgangsperiode – die nu loopt tot 31 december 2020 – te overwegen. Zo kunnen de partijen een breed en evenwichtig akkoord onderhandelen dat bovendien een gezonde concurrentie garandeert, en wordt een voor België nefast ‘cliff edge’-scenario afgewend.

“De gezondheidscrisis die we momenteel doormaken, toont eens te meer dat we enerzijds nood hebben aan een gecoördineerde Europese strategie, en anderzijds dat project Europa en bepaalde van zijn verwezenlijkingen kwetsbaar blijken zodra nationaal beleid de overhand krijgt over een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen. We hopen dat de EU sterker uit deze crisis komt en er lessen uit trekt voor de toekomst”, besluit Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

[Source: VBO]

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels