Het investeringspact: op naar een investeringsquote van meer dan 3%

12 september 2018 om 14:09 

©GettyImages

[Persbericht] Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is al jaar en dag voorstander van meer doelgerichte, publieke investeringen die de economische groei kunnen aanzwengelen en zo meer werkgelegenheid kunnen creëren. Met het Investeringspact heeft het Strategisch Investeringscomité een degelijk werkstuk afgeleverd. ‘De uitrol van dit pact kan wel maar slagen als alle partijen zich over de grenzen van meerderheid en oppositie, over verschillende bevoegdheidsniveaus en over verschillende legislaturen heen engageren om deze mee te uit te voeren’, aldus het VBO.

 

Gaten en putten

Een investeringspact voor België is cruciaal om de economische groei aan te zwengelen. In 2011-2015 beliepen de publieke investeringen in vaste activa in België slechts 2,4% van het bbp, 0,6 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in onze 3 buurlanden en ongeveer 0,4 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat is ook slechts de helft van wat in de periode 1970-1983 geïnvesteerd werd. Er wordt, om het met een boutade te zeggen, nog maar net genoeg geïnvesteerd om de gaten en putten in onze wegen te vullen.

De domeinen waarin er volgens het Investeringspact meer publieke investeringen nodig zijn, zijn dan ook niet lukraak gekozen: digitalisering, cybersecurity, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

Neem nu het voorbeeld van mobiliteit: een krachtdadig beleid tot verbetering van de mobiliteit in België is voor het VBO al enige tijd een topprioriteit. Meer doelgerichte investeringen in mobiliteit leiden tot vlotter verkeer, wat op zijn beurt dan weer kostenbesparend werkt, beter is voor het milieu en ons veel extra welvaart oplevert. Het komt er dan ook op aan om zowel te zorgen voor een kwalitatief onderhoud van onze infrastructuur (bruggen en tunnels) als om extra te investeren in bijvoorbeeld het GEN, P+R-parkings of extra fietssnelwegen.

Omgevingsfactoren

Dit investeringspact vestigt ook de nodige aandacht op heel wat omgevingsfactoren, zoals

– een aanpassing van het vergunningenbeleid zodat infrastructuurwerken sneller en met een grotere rechtszekerheid kunnen worden gerealiseerd.

– een eenvoudiger en soepeler kader voor publiek-private partnerschappen die nog veel meer zouden kunnen worden ingezet en zo de last voor het overheidsbudget zouden kunnen verlichten.

– een hervorming van de Europese begrotingsregels: publieke investeringen worden momenteel beschouwd als eenmalige uitgaven die in één keer moeten worden opgenomen in de begroting, terwijl ze over een langere periode baten opleveren. Het moet mogelijk zijn om doelgerichte, publieke investeringen te spreiden over verschillende begrotingsjaren.

Wat nu?

In het Pact werden om en bij de 150 miljard euro aan investeringen naar voren geschoven in de periode 2019-2030, waarvan de overheden 45% of ongeveer 65 miljard euro voor hun rekening zullen nemen (of ongeveer 5 miljard euro per jaar). Daarmee zou onze jaarlijkse investeringsquote tussen 3 en 3,5% van het bbp uitkomen, wat ons terug in de buik van het Europese peloton zou brengen.

‘Bij ons is meer budgettaire voorzichtigheid geboden gezien de hoge overheidsschuld van om en bij de 100% van het bbp, maar het verdient zeker aanbeveling om voor een inhaalbeweging inzake overheidsinvesteringen te zorgen. Daarbij zal het cruciaal zijn om erover te waken dat die projecten worden gekozen die op termijn het meest bijdragen tot de verhoging van het groeipotentieel van de Belgische economie. Gezien de gebrekkige staat van ons wegen- en spoorwegennet en de belangrijke noden in onze energie- en digitale infrastructuur, zijn belangrijke investeringen in die domeinen zeker te verantwoorden. Er is nu nood aan een goed doordachte en snelle uitrol’, besluit Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Delen